• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA pamatkapitāla palielināšana

3. Dalībnieku sapulces protokols vai dalībnieka lēmums

Dalībnieku sapulces protokols vai lēmums, kurā lemts par pamatkapitāla palielināšanu, kurā ietver pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, un izdara grozījumus statūtos.

Dalībnieku sapulces lēmumu ieraksta protokolā, ko  paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks — protokola pareizības apliecinātājs vai sastāda atsevišķa dokumenta veidā, ko paraksta sapulces vadītājs un vismaz viens dalībnieks, kas ievēlēts par lēmuma pareizības apliecinātāju.  Ja sabiedrībā ir tikai viens dalībnieks, tas protokola vietā sagatavo un paraksta dalībnieka lēmumu.

Ja dalībnieka lēmumu vai dalībnieku sapulces protokolu (lēmumu) dalībnieka vārdā parakstījusi pilnvarotā persona, jāiesniedz notariāli apliecināts pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Dokumentā jānorāda:

 • sabiedrības nosaukums (firma);
 • dalībnieku sapulces protokola vai dalībnieka lēmuma numurs;
 • sapulces norises vieta un datums;
 • sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielumu (nav jānorāda dalībnieka lēmumā);
 • klātesošo dalībnieku/-a vārdu un uzvārdu, daļu skaitu un balsstiesīgā pamatkapitāla lielumu;
 • sapulces vadītāja, protokolētāja, dalībnieka - protokola pareizības apliecinātāja – vārdu, uzvārdu (nav jānorāda dalībnieka lēmumā);
 • institūcija, kura sasauc sapulci, un laiku, kad par sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums (nav jānorāda dalībnieka lēmumā);
 • sapulces darba kārtība (nav jānorāda dalībnieka lēmumā);
 • pieņemtos lēmumus;
 • par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu (apmaksāto daļu) (nav jānorāda dalībnieka lēmumā).

Lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk par divām trešdaļām sapulcē pārstāvēto balsu, ja statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

Uzņēmumu reģistram iesniedz protokola vai lēmuma oriģinālu vai atvasinājumu, kura pareizību apliecina tās pašas personas/-a, kuras parakstīja oriģinālu.

Dalīnieku sapulces protokols
89,9KB , DOCX , atjaunots
Dalībnieka lēmums
18,4KB , DOCX , atjaunots