• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA pamatkapitāla palielināšana

3. Dalībnieku sapulces protokols vai dalībnieka lēmums

Dalībnieku sapulces protokols vai lēmums, kurā lemts par pamatkapitāla palielināšanu, kurā ietver pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, un izdara grozījumus statūtos.

Dalībnieku sapulces lēmumu ieraksta protokolā, ko  paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks — protokola pareizības apliecinātājs vai sastāda atsevišķa dokumenta veidā, ko paraksta sapulces vadītājs un vismaz viens dalībnieks, kas ievēlēts par lēmuma pareizības apliecinātāju.  Ja sabiedrībā ir tikai viens dalībnieks, tas protokola vietā sagatavo un paraksta dalībnieka lēmumu.

Ja dalībnieka lēmumu vai dalībnieku sapulces protokolu (lēmumu) dalībnieka vārdā parakstījusi pilnvarotā persona, jāiesniedz notariāli apliecināts pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Dokumentā jānorāda:

 • sabiedrības nosaukums (firma);
 • sapulces norises vieta un datums;
 • pirmreizējās sapulces norises datums (atkārtotas sapulces gadījumā);
 • institūcija, kura sasauc sapulci, un laiks, kad par sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums (nav jānorāda dalībnieka lēmumā);
 • sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielums;
 • sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums un klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits;
 • sapulces vadītāja, protokolētāja, dalībnieka - protokola pareizības apliecinātāja – vārds, uzvārds (nav jānorāda dalībnieka lēmumā);
 • sapulces darba kārtība (nav jānorāda dalībnieka lēmumā);
 • darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs;
 • pieņemtie lēmumi;
 • par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu skaits (nav jānorāda dalībnieka lēmumā);
 • padomes un valdes locekļu, revidenta, likvidatora vai dalībnieka iebildumi.

Lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk par divām trešdaļām sapulcē pārstāvēto balsu, ja statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

Uzņēmumu reģistram iesniedz protokola vai lēmuma oriģinālu vai atvasinājumu, kura pareizību apliecina tās pašas personas/-a, kuras parakstīja oriģinālu.

Dalīnieku sapulces protokols
27,2KB , DOCX , atjaunots
Dalībnieka lēmums
18,4KB , DOCX , atjaunots