• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA darbības apturēšana

2. Paziņojums

Pirms lēmuma par sabiedrības darbības apturēšanu pieņemšanas komersants iesniedz Uzņēmumu reģistram paziņojumu kreditoriem par nodomu apturēt darbību. Paziņojumu par sabiedrības nodomu apturēt darbību Uzņēmumu reģistrs publicē savā informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv. Pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa beigām dalībnieku sapulce vai dalībnieks pieņem lēmumu par darbības apturēšanu.


Paziņojumā norāda:

  • komersanta firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
  • kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu un termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas.

Paziņojumu paraksta sabiedrības valde.