• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA likvidācija 2.posms

2. Sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns

Sabiedrības atlikusī manta tiek sadalīta starp dalībniekiem saskaņā ar likvidatora sastādīto mantas sadales plānu proporcionāli katra dalībnieka daļai, ja dibināšanas dokumentos nav noteikts citādi.


Nosacījumi:

  • dokumentā jānorāda visas sabiedrības mantas, naudas līdzekļu, nekustamā īpašuma u.c. sadale;
  • izmaksas dalībniekiem tiek veiktas naudā, ja statūtos nav noteikts citādi.

Jāatceras, ka pēc sabiedrības izslēgšanas no komercreģistra to vairs nevarēs izdarīt, t.i., ja uz sabiedrības vārda paliks reģistrēts nekustamais īpašums vai nauda bankas kontā, dalībnieki to vairs nevarēs iegūt savā īpašumā.