• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības reģistrācija komercreģistrā

5. Patiesie labuma guvēji (PLG)

PLG ir fiziskā persona, juridiskās personas īpašnieks vai persona kura kontrolē pilnsabiedrību un tā ir vismaz— fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē. 25 procentu kritērijs pēc analoģijas, būtiskas līdzdalības apmēra noskaidrošanai var tik piemērots arī attiecībā uz citām juridiskajām personām, ne tikai kapitālsabiedrībām.


Par pilnsabiedrības PLG jānorāda:

 1. vārds;
 2. uzvārds;
 3. personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
 4. valstspiederība;
 5. pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 6. veids, kā tiek īstenota kontrole pār pilnsabiedrību:
  1. caur statusu juridiskajā personā (ja PLG ir biedrs):
   1. kā personālsabiedrības biedrs;
  2. kā atsevišķa persona, kas kontrolē (ja PLG netiešā veidā kontrolē pilnsabiedrību):
   1. uz pilnvarojuma līguma pamata;
   2. uz īpašumtiesību pamata (piemēram, ja PLG ir pilnsabiedrības biedra– juridiskās personas īpašnieks);
   3. caur juridisko veidojumu kā dibinātāju;
   4. caur juridisko veidojumu kā pilnvarotājs;
   5. caur juridisko veidojumu kā pārvaldītājs;
   6. uz darījuma attiecību pamata;
  3. cits (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
 7. informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole (norāda, ja tiek norādīts kāds no 6.2. vai 6.3. apakšpunktā minētajiem veidiem kādā tiek īstenota kontrole pilnsabiedrībā):
  1. fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads);
  2. juridiskajai personai (var būt arī ārvalsts juridiska persona) — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).

Norādāms, ka noteiktais vairāk nekā 25% slieksnis, ja daļas pieder fiziskai personai, ir minimālais slieksnis no kura PLG konstatācija ir obligāta, proti, pastāvot fiziskas personas līdzdalībai šādā apmērā nevar būt ierunu par to, ka PLG nevar konstatēt vai, ka attiecīgā persona nav PLG. Ņemot vērā, ka pilnsabiedrībām noteiktais “vairāk nekā 25%” slieksnis piemērojams pēc analoģijas, pilnsabiedrībās, kurās ir 2-3 biedri fiziskas personas, attiecīgās fiziskās personas arī būtu uzskatāmas par PLG. Proti, ja pilnsabiedrībā ir 2 -3 biedri fiziskās personas nevar būt ierunu par to, ka PLG nevar konstatēt vai, ka attiecīgās personas nav patiesais labuma guvējs. Izņēmums iespējams situācijā, ja attiecīgo fizisko personu kontrolē cita persona vai pastāv cita veida kontrole (piemēram, vienošanās par kontroles sadali) starp biedriem. Ievērojot minēto, gadījumos, kuros pilnsabiedrībā ar 2-3 biedriem, konstatējama biedru atbilstība iepriekš minētajai PLG definīcijai, nav iespējama situācija, kurā tikai viens no biedriem īsteno kontroli pilnsabiedrībā caur statusu juridiskajā personā – kā biedrs. Šādās situācijās jāpastāv arī citam kontroles īstenošanas veidam, kas jānorāda pieteikumā PLG reģistrācijai, tai skaitā norādot informāciju par personu ar kuras starpniecību kontrole tiek īstenota.

Norādāms, ka nav iespējams sniegt skaidrojumu par visām situācijām, jo katrs gadījums ir individuāls un pilnsabiedrības valdei jāzina (jānoskaidro), vai kādai fiziskajai personai ir reāla kontrole pilnsabiedrībā.

Ja pilnsabiedrība ir izmantojusi visus iespējamos noskaidrošanas līdzekļus un secinājusi, ka nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu  —  PLG, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka pilnsabiedrībai ir PLG, to apliecina pieteikumā, norādot pamatojumu.

Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt PLG īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu, kā arī dokumentu, kas apstiprina PLG identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus), un dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka PLG noskaidrot nav iespējams!