• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mantiskā ieguldījuma novērtēšana

Mantiskais ieguldījums

Par mantiskā ieguldījuma priekšmetu var būt naudas izteiksmē novērtējama ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kuru var izmantot sabiedrības komercdarbībā, izņemot lietas, uz kurām saskaņā ar likumu nevar vērst piedziņu. Mantisko ieguldījumu nedrīkst izdarīt pa daļām.

Par mantiskā ieguldījuma priekšmetu nevar būt:

 • saistības sniegt pakalpojumus vai veikt darbu;
 • paredzamā peļņa vai paredzamā darbība sabiedrībā;
 • paredzamā darba samaksa, honorāri, dividendes un tamlīdzīgi maksājumi, ko dibinātājs vai dalībnieks var saņemt no sabiedrības.

Novērtēšanas kārtība

Dibinot SIA un kooperatīvo sabiedrību vai palielinot kapitālsabiedrības un kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālu, mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz mantiskā ieguldījuma vērtētājs, kas ir iekļauts Uzņēmumu reģistra vestā mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā. Par vērtētāju nevar būt novērtējamās mantas īpašnieka radinieks līdz trešajai radniecības pakāpei, laulātais un svainis līdz otrajai svainības pakāpei, persona, kura citādi ieinteresēta mantas novērtējumā.

Izņēmumi:

 • ja, dibinot SIA, mantisko ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 5700 EUR un mantisko ieguldījumu kopsumma ir mazāka par pusi no pamatkapitāla, vērtējumu var sniegt paši dibinātāji;
 • ja publiskas personas kapitālsabiedrības pamatkapitāls tiek apmaksāts ar mantisko ieguldījumu, kura kopējā vērtība nepārsniedz 14000 EUR, atzinumu par mantiskā ieguldījuma vērtību var sniegt kapitāla daļu turētājs;
 • ja pamatkapitālu apmaksā ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kas iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā (licencētā) regulētajā tirgū vismaz divus gadus pirms dibināšanas līguma parakstīšanas vai lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas brīža, atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu var sniegt tie SIA dibinātāji (dalībnieki) vai AS akcionāri, kuri izdara attiecīgo mantisko ieguldījumu;
 • mantisko ieguldījumu kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālā var novērtēt un sniegt visi biedri (dibinātāji);
 • ja reorganizācijā iegūstošā sabiedrība ir SIA vai AS, kurai reorganizācijas rezultātā jāpalielina pamatkapitāls vai kura tiek dibināta kā jauna sabiedrība, veicams katras pievienojamās sabiedrības mantas vai sadalāmās sabiedrības attiecīgās mantas daļas novērtējums, lai noteiktu tās pietiekamību iegūstošās sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai vai tās dibināšanai. Ja reorganizācijas lēmumu vai līgumu pārbaudījis zvērināts revidents, vērtējumu par mantas pietiekamību sniedz tas pats revidents.

  Zvērinātu revidentu saraksts
  Zvērinātu revidentu komercsabiedrību saraksts

Atzinums

Atzinumā par mantiskā ieguldījuma vērtību norāda:

 1. katra ieguldījuma priekšmeta aprakstu;
 2. katra ieguldījuma priekšmeta vērtību;
 3. mantas piederību;
 4. katra ieguldījuma novērtēšanas metodi (to var nenorādīt, ja vērtēšanu veic dibinātāji);
 5. ietver atzinumu par mantiskā ieguldījuma priekšmeta atbilstību sabiedrības komercdarbības veidiem;
 6. informāciju, kas izmantota par pamatu mantiskā ieguldījuma vērtības noteikšanai, ja pamatkapitālu apmaksā ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kas iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā (licencētā) regulētajā tirgū, un atzinumu sniedz dibinātāji

Ja atzinumu sniedz dibinātāji, tas jāparaksta visiem dibinātājiem.

Atzinuma paraugs

Atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību paraugs
25,4KB , DOCX , atjaunots

Atzinums par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ir spēkā sešus mēnešus no tā sastādīšanas dienas. Atzinumam par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ir jābūt spēkā arī dienā, kad tiek parakstīts dibināšanas līgums vai pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu.