• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības pārrobežu apvienošana 1. posms

5. Paziņojums kreditoriem

Sabiedrības biedru sapulce ne agrāk kā mēnesi pēc publikācijas par reorganizācijas līguma projekta pievienošanu izskata līguma projektu un pieņem lēmumu par reorganizāciju.

15 dienu laikā no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas sabiedrība visiem zināmajiem sabiedrības kreditoriem nosūta rakstveida paziņojumus par reorganizāciju.  

Paziņojumu kreditoriem par reorganizāciju katra sabiedrība publicē arī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Paziņojumā norāda:

  • Sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi
  • Pārējo reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas, reģistrācijas numurus un juridiskās adreses
  • Reorganizācijas veidu
  • Faktu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju
  • Kreditoru prasību pieteikšanas vietu un termiņu, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas