• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības pārveidošana 2. posms

2. Reorganizācijas lēmums

Pārveidojamās sabiedrības biedru sapulce ne agrāk kā divas nedēļas pēc reorganizācijas lēmuma vai lēmuma projekta izsludināšanas Reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv izskata un apstiprina lēmumu vai lēmuma projektu un pieņem lēmumu par reorganizāciju. Vienlaikus ar biedru sapulces lēmumu par reorganizāciju tiek apstiprināti iegūstošās sabiedrības statūti un ievēlēta iegūstošās sabiedrības valde un padome, ja tāda saskaņā ar likumu vai statūtiem ir nepieciešama. Dokumenti tiek uzskatīti par izsludinātiem nākamajā dienā pēc dokumenta pievienošanas reģistrācijas lietai. Līdz 2023. gada 30. jūnijam datums, kad dokumenti pievienoti reģistrācijas lietai, redzams valsts notāra lēmumā par dokumentu pievienošanu reģistrācijas lietai.

Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso visi personālsabiedrības biedri.

Personālsabiedrības līgumā var paredzēt, ka lēmums par reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas biedru.

Biedru sapulces protokolā norāda tos biedrus, kuri sapulcē par lēmuma par reorganizāciju pieņemšanu balsojuši pret šo lēmumu.


Reorganizācijas lēmumā norāda:

 • Pārveidojamās un iegūstošās sabiedrības firmu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru;
 • Iegūstošās sabiedrības veidu;
 • Sabiedrību kapitāla daļu (akciju) apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu;
 • Kapitāla daļu (akciju) sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem);
 • Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu (akciju) nodošanas noteikumus pārveidojamās sabiedrības biedriem;
 • Atlīdzības apmēru pārveidojamās sabiedrības biedriem, kuri biedru sapulcē balso pret reorganizāciju un prasa sabiedrībai atpirkt savas daļas (akcijas) iegūstošajā sabiedrībā;
 • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pārveidojamās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem;
 • Dienu, ar kuru pārveidojamās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem;
 • Reorganizācijas sekas pārveidojamās sabiedrības darbiniekiem;
 • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus.