• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības saplūšana 2. posms

1. Kopsavilkums

Pēc kreditoru prasījumu nodrošināšanas katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu, lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa KR10 (iesniedz katra pievienojamā sabiedrība);
 • reorganizācijas līgums vai tā attiecīgi apliecināta kopija (savu eksemplāru iesniedz katra sabiedrība);
 • biedru lēmums, kurā lemts par reorganizāciju (iesniedz katra pievienojamā sabiedrība);
 • to biedru saraksts, kuri balsojuši pret reorganizāciju (iesniedz katra pievienojamā sabiedrība);
 • likumā noteiktajos gadījumos — reorganizācijas atļauja;
 • reorganizācijas prospekts (ja likumā noteikta prospekta sagatavošana) (iesniedz katra pievienojamā sabiedrība);
 • revidenta atzinums (ja likumā noteikta revidenta pārbaude) (iesniedz katra pievienojamā sabiedrība);
 • katras pievienojamās sabiedrības slēguma finanšu pārskats (iesniedz katra pievienojamā sabiedrība);
 • iegūstošās sabiedrības pieteikuma veidlapa KR4 vai KR3 (jāapliecina paraksti);
 • iegūstošās sabiedrības dalībnieku sapulces protokols vai lēmums;
 • iegūstošās sabiedrības statūti (ja izveidota jauna kapitālsabiedrība);
 • iegūstošās sabiedrības dalībnieku reģistra nodalījums (ja izveidota jauna sabiedrība ar ierobežotu atbildību) (jāapliecina paraksti);
 • iegūstošās kapitālsabiedrības valdes locekļu vai personālsabiedrības to biedru saraksts, kuriem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību;
 • iegūstošās kapitālsabiedrības padomes locekļu saraksts (ja tiek izveidota jauna sabiedrība un ja iegūstošajai sabiedrībai paredzēta padome);
 • iegūstošās kapitālsabiedrības valdes locekļu piekrišanas ieņemt amatu, ja tās jau nav ietvertas pieteikuma veidlapā KR4 9. punktā (jāapliecina paraksti);
 • iegūstošās kapitālsabiedrības padomes locekļu piekrišanas ieņemt amatu;
 • iegūstošās kapitālsabiedrības valdes paziņojums par juridisko adresi;
 • mantas novērtējums, kas apliecina mantas pietiekamību iegūstošās sabiedrības dibināšanai;
 • katras sadalāmās sabiedrības mantas novērtējums, kas apliecina mantas pietiekamību iegūstošās sabiedrības dibināšanai;
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas pēc visu darbību pabeigšanas, ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas