• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Licences

3. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Ūdens resursu lietošanas atļauja

Izsniedz: Valsts vides dienests 

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/udens-resursu-lietosanas-atlauja


Pazemes ūdeņu atradnes pase

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/pazemes-udenu-atradnes-pase


Eiropas Kopienas zvejas žurnāls

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/eiropas-kopienas-zvejas-zurnals


Atļauja (licence) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-licence-zvejai-ipasos-nolukos-un-zinatniskas-izpetes-nolukos


Nozvejas importa un reeksporta sertifikātu pārbaude un apstiprināšana

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/nozvejas-importa-un-reeksporta-sertifikatu-parbaude-un-apstiprinasana


Zvejas atļauja (licence) zvejai starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/zvejas-atlauja-licence-zvejai-starptautiskajos-un-citu-valstu-udenos-arpus-baltijas-juras


Zvejas tīklu tirdzniecības vietu reģistrācija

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/zvejas-tiklu-tirdzniecibas-vietu-registracija


A un B kategorijas piesārņojošo darbības atļauju izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana 

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/un-b-kategorijas-piesarnojoso-darbibas-atlauju-izsniegsana-grozijumu-veiksana-un-anulesana


Atļauja: Lēmums par meža inventarizācijas veicēja reģistēšanu

Izsniedz: Valsts meža dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vmd.gov.lv


Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras

Izsniedz: Zemkopības ministrija, informācijas tālrunis: 67027660

Informācijas atrašanas vieta: https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/dokumentu-iesniegsana-un-pakalpojumi?nid=697#jump


Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem

Izsniedz: Zemkopības ministrija, informācijas tālrunis: 67027660

Informācijas atrašanas vieta: https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/dokumentu-iesniegsana-un-pakalpojumi?nid=697#jump 


Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūrā un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos

Izsniedz: Zemkopības ministrija, informācijas tālrunis: 67027660

Informācijas atrašanas vieta: https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/dokumentu-iesniegsana-un-pakalpojumi?nid=697#jump 


Zivju pircēju reģistrācijas apliecība

Izsniedz: Zemkopības ministrija, informācijas tālrunis: 67027660

Informācijas atrašanas vieta: https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/zvejas-kontrole/dokumentu-izsniegsana?nid=1057#jump


Atļaujas un licences, kuras izsniedz Valsts augu aizsardzības dienests

Atļauja augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai  

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67185481

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-augu-aizsardzibas-lidzekla-laisanai-tirgu-un-lietosanai  

Atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67185481

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-augu-aizsardzibas-lidzekla-paralelajai-tirdzniecibai  

Atļauja profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācības veikšanai       

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67550923

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-augu-aizsardzibas-lidzeklu-lietotaju-lietosanas-operatoru-pardeveju-un-konsultantu-apmacibas-veiksanai  

Atļauja drukāt augu pasi    

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67757990

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-drukat-augu-pasi  

Atļauja izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijai paredzēto kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai vai pārvietošanai 

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67550928

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-izmeginajumiem-vai-zinatniskiem-merkiem-un-skirnu-selekcijai-paredzeto-kaitigo-organismu-augu-un-augu-produktu-ievesanai-vai-parvietosanai  

Atļauja koksnes un koksnes iepakojamā materiāla  marķēšanai pirms termiskās apstrādes

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67550925

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-koksnes-un-koksnes-iepakojama-materiala-markesanai-pirms-termiskas-apstrades  

Atļauja koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikācijas veikšanai

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67550925

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-koksnes-un-koksnes-iepakojama-materiala-termiskas-apstrades-procesa-sertifikacijas-veiksanai  

Atļauja lietot augu pasi       

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67757990

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-lietot-augu-pasi-un-augu-pases-izgatavosana  

Atļauja mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja tā neatbilst Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 “Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” 1. pielikumā minētajām kvalitātes prasībām

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67550920

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-meslosanas-lidzekla-konkretas-partijas-ievesanai-un-tirdzniecibai  

Atļauja mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67550920

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-meslosanas-lidzekla-un-substrata-ievesanai-testesanai-un-registracijai  

Atļauja nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa ierobežotai un kontrolētai lietošanai

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67185481

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-neregistreta-augu-aizsardzibas-lidzekla-ierobezotai-un-kontroletai-lietosanai  

Atļauja nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai izmēģinājumos vai eksperimentos pētniecības un attīstības mērķiem       

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67185481

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-neregistreta-augu-aizsardzibas-lidzekla-lietosanai-petijumos-un-eksperimentos  

Atļauja nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67550920

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-neregistreta-meslosanas-lidzekla-ievesanai-efektivitates-izmeginajumiem-un-petijumiem  

Atļauja tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kas nav minēts Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 “Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” 1. pielikumā

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67550920

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-normativajos-aktos-nemineta-meslosanas-lidzekla-un-substrata-ievesanai-vai-tirdzniecibai  

Atļauja reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietojuma jomas paplašinājumam

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67185481

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-registreta-augu-aizsardzibas-lidzekla-lietojuma-jomas-paplasinajumam  

Atļauja reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos nereģistrētam lietojumam       

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67185481

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-registreta-augu-aizsardzibas-lidzekla-lietosanai-petijumos-un-eksperimentos-neregistretam-lietojumam  

Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajai kvalitātei       

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67550920

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-registreta-meslosanas-lidzekla-un-substrata-tirdzniecibai-ja-ta-kvalitate-neatbilst-registra-deklaretajiem-raditajiem  

Atļauja tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem    

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67113278

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-tadu-skirnu-seklu-izvietosanai-tirgu-kuras-vel-nav-ieklautas-latvijas-augu-skirnu-kataloga  

Atļauja testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai 

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67550920

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-testesanai-un-registracijai-ievesta-meslosanas-lidzekla-un-substrata-attiecigas-partijas-tirdzniecibai  

ES mēslošanas līdzekļa ar CE zīmi uzskaite

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67550920

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/iesniegums-par-meslosanas-lidzekla-ar-markejumu-ek-meslosanas-lidzeklis-uzskaiti  

Mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācija

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67550920

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/meslosanas-lidzekla-un-substrata-registracija  

Mēslošanas līdzekļa un substrāta savstarpējā atzīšana

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67550920

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/meslosanas-lidzekla-un-substrata-pazinosana  

Reģistrācija Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67113278

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/registracija-darzenu-skirnu-kolekcionaru-registra-grozijumu-izdarisana-vai-svitrosana-no-registra  

Reģistrācija Ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67027406

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/genetiski-modificetie-organismi

Reģistrācija Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67550923

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/registracija-lauksaimniecibas-produktu-integretas-audzesanas-registra-vai-svitrosana-no-registra  

Reģistrācija Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67550928

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/registracija-profesionalo-operatoru-oficialaja-registra-vai-svitrosana-no-registra  

Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67113262

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/registracija-seklaudzetaju-un-seklu-tirgotaju-registra-grozijumu-izdarisana-vai-svitrosana-no-registra  

Sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67185481

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/sertifikats-augu-aizsardzibas-lidzeklu-efektivitates-parbaudes-izmeginajumu-veiksanai  

Sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67550923

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/sertifikats-augu-aizsardzibas-lidzeklu-lietosanas-iekartu-parbauzu-veiksanai  

Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests, informācijas tālrunis: 67550923

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/speciala-atlauja-licence-augu-aizsardzibas-lidzeklu-izplatisanai 


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju?
Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu.

Atsauksme par kvalitāti