• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA reģistrācija komercreģistrā

6. Dalībnieku reģistra nodalījums

Dalībnieku reģistra nodalījums ir dokuments, kurā norādīts pilns dalībnieku sastāvs un daļu sadalījums. To paraksta valdes priekšsēdētājs vai valdes loceklis uz pilnvaras pamata, kuru parakstījuši visi valdes locekļi.


Dokumentā jānorāda:

 • sabiedrības nosaukums (firma);
 • juridiskā adrese;
 • dokumenta nosaukums “Dalībnieku reģistra nodalījums”;
 • nodalījuma kārtas numurs;
 • nodalījuma datums;
 • ieraksta kārtas numurs;
 • ziņas par dalībniek-u/iem – fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un adrese, kurā tas sasniedzams;
 • ziņas par dalībniek-u/iem, ja dalībnieks ir juridiska persona vai personālsabiedrība: nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese; 
 • dalībnieka elektroniskā pasta adrese (ja dalībnieks to lūdzis izmantot sabiedrības saziņai ar viņu);
 • dalībniekam piederošo daļu kārtas numuri;
 • katra dalībnieka daļu kategorijas, ja sabiedrībai ir vairākas daļu kategorijas;
 • katram dalībniekam piederošo daļu skaits;
 • daļas nominālvērtība;
 • no dalībniekam piederošajām daļām izrietošo balsu skaits;
 • daļu apmaksas stāvoklis;
 • ja daļas kopīgi pieder vairākām personām, norādāms dalībnieku kopīgais pārstāvis, kurš iecelts Komerclikuma 157.pantā noteiktajā kārtībā, norādot pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un adresi, kurā tas sasniedzams.

Dibinot sabiedrību, sastādāms nodalījums ar kārtas numuru 1. Par katru dalībnieku tiek veikts atsevišķs ieraksts, ierakstu numerācija jāsāk ar numuru 1 (piemēram, ja ir trīs dalībnieki, norādāmi ierakstu kārtas numuri 1, 2 un 3). Daļu kārtas numuri norādāmi atbilstoši katram dalībniekam piederošo daļu skaitam (piemēram, ja ir divi dalībnieki, un katram pieder pa 10 daļām, attiecīgi norādāmi daļu kārtas numuri 1-10 un 11-20).

Katra daļa dalībniekam dod tikai vienu balsi, ja statūtos nav noteikts citādi. Dalībnieku reģistra nodalījumā cita starpā jānorāda, no daļām izrietošais balsu skaits. Piemēram, ja dalībniekam sabiedrībā ir 50 daļas un saskaņā ar statūtiem viena daļa dod 1 balsi, tad dalībnieku reģistra nodalījumā norādāms, ka dalībniekam no daļām izrietošais balsu skaits ir 50. Savukārt, ja dalībniekam sabiedrībā ir 50 daļas un saskaņā ar statūtiem viena daļa dod 3 balsis, tad dalībnieku reģistra nodalījumā norādāms, ka dalībniekam no daļām izrietošais balsu skaits ir 150.

Dalībnieku reģistra nodalījums
24,2KB , DOCX , atjaunots