• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA reģistrācija komercreģistrā

3. Lēmums par dibināšanu vai dibināšanas līgums

Ja ir viens dibinātājs, sastādāms dibināšanas lēmums. Ja ir divi vai vairāki dibinātāji – slēdzams dibināšanas līgums. Dibināšanas lēmumu paraksta dibinātājs, dibināšanas līgumu paraksta visi dibinātāji.


Dokumentā jānorāda:

 • ziņas par dibinātāj-u/iem, ja dibinātājs ir fiziska persona: vārds, uzvārds, personas kods un adrese, kurā tā sasniedzama;
 • ziņas par dibinātāj-u/iem, ja dibinātājs ir juridiska persona – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods un amats, kurš juridiskās personas vārdā paraksta dibināšanas līgumu; 
 • nosaukums (firma);
 • pamatkapitāla lielums, daļu skaits un nominālvērtība;
 • katra dibinātāja parakstītā pamatkapitāla lielums, apmaksas kārtība un termiņi;
 • katram dibinātājam pienākošos daļu skaits atbilstoši tā parakstītā pamatkapitāla daļai;
 • to daļu skaits un nominālvērtību summa, kuras, dibinot sabiedrību, tiek apmaksātas ar mantisko ieguldījumu, norādot katru mantiskā ieguldījuma priekšmetu un katras tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, kura uzņemas saistības izdarīt mantisko ieguldījumu; 
 • dibināšanas izdevumu pieļaujamais apmērs un to segšanas kārtība;
 • jebkuri īpaši pienākumi, tiesības vai priekšrocības, kas sabiedrības dibināšanas laikā piešķirtas personai, kura piedalījusies sabiedrības dibināšanā (nav obligāti jānorāda);
 • valdes locekļu vārds, uzvārds, personas kods;
 • padomes locekļu vārds, uzvārds, personas kods, ja sabiedrībai ir padome;
 • revidenta vārds, uzvārds, personas kods, ja revidents ir sabiedrībā paredzēts;
 • citi noteikumi, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu;
 • parakstīšanas datums.

Ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad personas koda vietā norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi.

Dibināšanas lēmums
14KB , DOCX , atjaunots
Dibināšanas līgums
17,7KB , DOCX , atjaunots