• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA reģistrācija komercreģistrā

3. Lēmums par dibināšanu vai dibināšanas līgums

Ja ir viens dibinātājs, sastādāms dibināšanas lēmums. Ja ir divi vai vairāki dibinātāji – slēdzams dibināšanas līgums. Dibināšanas lēmumu paraksta dibinātājs, dibināšanas līgumu paraksta visi dibinātāji.


Dokumentā jānorāda:

 • ziņas par dibinātāj-u/iem, ja dibinātājs ir fiziska persona: vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietu;
 • ziņas par dibinātāj-u/iem, ja dibinātājs ir juridiska persona – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridisko adresi, tā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu un dzīvesvietu, kurš juridiskās personas vārdā paraksta dibināšanas līgumu;
 • nosaukums (firma);
 • pamatkapitāla lielums, daļu skaits un nominālvērtība;
 • katra dibinātāja parakstītā pamatkapitāla un līdz reģistrācijai; apmaksājamā pamatkapitāla lielums, apmaksas kārtība un termiņi;
 • katram dibinātājam pienākošos daļu skaitu atbilstoši tā parakstītā pamatkapitāla daļai;
 • to daļu skaitu un nominālvērtību summu, kuras, dibinot sabiedrību, tiek apmaksātas ar mantisko ieguldījumu, norādot katru mantiskā ieguldījuma priekšmetu un katras tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, kura uzņemas saistības izdarīt mantisko ieguldījumu;
 • dibināšanas izdevumu pieļaujamais apmērs un to segšanas kārtība
 • jebkuri īpaši pienākumi, tiesības vai priekšrocības, kas sabiedrības dibināšanas laikā piešķirtas personai, kura piedalījusies sabiedrības dibināšanā (nav obligāti jānorāda);
 • valdes locekļu vārdi, uzvārdi, personas kodi un dzīvesvieta;
 • padomes locekļu vārdi, uzvārdi, personas kodi un dzīvesvieta (ja sabiedrībai ir padome);
 • revidenta vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, ja revidents ir sabiedrībā paredzēts;
 • citi noteikumi, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu;
 • parakstīšanas vieta un datums.

Ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad attiecīgi vietās kur nepieciešams norādīt personas kodu, norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi.

Dibināšanas lēmums
26,7KB , DOCX , atjaunots
Dibināšanas līgums
27,5KB , DOCX , atjaunots

Dibināšanas lēmums (ENG)
30,3KB , DOCX , izveidots
Dibināšanas līgums (ENG)
34,5KB , DOCX , izveidots