• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA reģistrācija komercreģistrā

5. Pamatkapitāls

Pamatkapitāls ir nauda un citas vērtības naudas izteiksmē, kas ir ieguldītas kapitālsabiedrībā uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpināšanai.


Nosacījumi:

  • pamatkapitāls izsakāms euro. Daļas nominālvērtība nedrīkst būt mazāka par vienu centu;
  • minimālais pamatkapitāla lielums ir 2800 EUR;
  • pamatkapitālu apmaksā dibinātāji, to var apmaksāt ar naudas vai mantisko ieguldījumu;
  • līdz pieteikuma iesniegšanai pamatkapitāls apmaksājams pilnā apmērā;
  • veicot naudas ieguldījumu, dibinātāji uz dibināmās sabiedrības vārda atver maksājumu kontu, organizē naudas iemaksāšanu tajā un saņem no maksājumu pakalpojuma sniedzēja komercreģistra iestādei adresētu izziņu vai citu maksājumu pakalpojuma sniedzēja izdotu dokumentu, kas apliecina līdz dibināšanai apmaksātā pamatkapitāla lielumu (ievērībai - maksājumu pakalpojuma sniedzēja izziņai vai citam maksājumu pakalpojuma sniedzēja izdotam dokumentam svešvalodā jāpievieno tulkojums latviešu valodā).

Ja, dibinot sabiedrību, pamatkapitāls vai tā daļa tiek apmaksāta ar mantisko ieguldījumu, dibinātāji organizē tā novērtēšanu saskaņā ar Komerclikuma 154.panta noteikumiem:

  • mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz persona, kura iekļauta mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā. Par vērtētāju nevar būt novērtējamās mantas īpašnieka radinieks līdz trešajai radniecības pakāpei, laulātais un svainis līdz otrajai svainības pakāpei, kā arī persona, kura citādi ieinteresēta mantas novērtējumā;
  • ja, dibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību, mantisko ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 5700 euro un mantiskie ieguldījumi kopā ir mazāk par pusi no sabiedrības pamatkapitāla, mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var dibinātāji. Šādā gadījumā atzinumu paraksta visi dibinātāji.
Atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību paraugs
25,4KB , DOCX , atjaunots