• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA reģistrācija komercreģistrā

7. Patiesie labuma guvēji (PLG)

PLG ir fiziskā persona, SIA īpašnieks vai persona, kura kontrolē SIA un tā ir vismaz — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no SIA kapitāla daļām/balsstiesībām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.


Par SIA PLG jānorāda:

 1. vārds;
 2. uzvārds;
 3. personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
 4. valstspiederība;
 5. pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 6. veids, kā tiek īstenota kontrole pār SIA:
  1. caur statusu juridiskajā personā (ja PLG ir dalībnieks):
   1. kā dalībnieks;
  2. kā atsevišķa persona, kas kontrolē (ja patiesais labuma guvējs ir netiešais īpašnieks vai netiešā veidā kontrolē SIA):
   1. uz pilnvarojuma līguma pamata;
   2. uz īpašumtiesību pamata (piemēram, ja PLG ir SIA dalībnieka – juridiskās personas īpašnieks);
   3. caur juridisko veidojumu kā dibinātāju;
   4. caur juridisko veidojumu kā pilnvarotājs;
   5. caur juridisko veidojumu kā pārvaldītājs;
   6. uz darījuma attiecību pamata;
  3. cits (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
 7. informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole (norāda, ja tiek norādīts kāds no 6.2. vai 6.3. apakšpunktā minētajiem veidiem kādā tiek īstenota kontrole SIA):
  1. fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads);
  2. juridiskajai personai (var būt arī ārvalsts juridiska persona) — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).

Pieteikumā reģistrācijai obligāti jānorāda informācija par PLG. SIA PLG vienmēr iespējams noskaidrot gadījumos, kuros SIA daļas vairāk nekā 25% apmērā tiešā vai netiešā veidā pieder vismaz vienai fiziskajai personai. Minētā fiziskā persona, ja vien tā nerīkojas citas fiziskās personas vārdā, ir attiecīgās SIA PLG. Ja SIA ir vairākas fiziskās personas, kas atbilst iepriekš minētajam aprakstam, tās visas uzskatāmas par PLG kā dalībnieki. Var būt arī situācija, kad vienai fiziskajai personai tieši vai netieši pieder daļas mazāk nekā 25% apmērā, taču pārējo dalībnieku procentuālais daļu īpatsvars ir tik mazs, kā arī minētie dalībnieki faktiski neapmeklē dalībnieku sapulces, ka konstatējams, ka fiziskā persona ar vislielāko daļu procentuālo īpatsvaru arī kontrolē SIA. Tāpat kontrole SIA konstatējama gadījumos, kuros vairāki dalībnieki  ir juridiskās personas, kuras kontrolē viena un tā pati fiziskā persona.

Norādāms, ka nav iespējams sniegt skaidrojumu par visām situācijām, jo katrs gadījums ir individuāls un SIA valdei jāzina (jānoskaidro), vai kādai fiziskajai personai ir reāla kontrole SIA.

Ja SIA ir izmantojusi visus iespējamos noskaidrošanas līdzekļus un secinājusi, ka nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu  —  PLG, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka juridiskajai personai ir patiesais labuma guvējs, to apliecina pieteikumā, norādot pamatojumu.

Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt PLG īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu, kā arī dokumentu, kas apstiprina PLG identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus), un dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka PLG noskaidrot nav iespējams!