• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA izmaiņas valdes sastāvā

3. Patiesie labuma guvēji (PLG)

Piesakot izmaiņas SIA valdes sastāvā vienlaikus pieteikumā obligāti jānorāda arī informācija par SIA PLG. Ja informācija par reģistrēto PLG nav mainījusies, tas jāapliecina pieteikumā.

PLG ir fiziskā persona, SIA īpašnieks vai persona, kura kontrolē SIA un tā ir vismaz — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no SIA kapitāla daļām/balsstiesībām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.


Par SIA PLG jānorāda:

 1. vārds;
 2. uzvārds;
 3. personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
 4. valstspiederība;
 5. pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 6. veids, kā tiek īstenota kontrole pār SIA:
  1. caur statusu juridiskajā personā (ja PLG ir dalībnieks):
   1. kā dalībnieks;
  2. kā atsevišķa persona, kas kontrolē (ja patiesais labuma guvējs ir netiešais īpašnieks vai netiešā veidā kontrolē SIA):
   1. uz pilnvarojuma līguma pamata;
   2. uz īpašumtiesību pamata (piemēram, ja PLG ir SIA dalībnieka – juridiskās personas īpašnieks);
   3. caur juridisko veidojumu kā dibinātāju;
   4. caur juridisko veidojumu kā pilnvarotājs;
   5. caur juridisko veidojumu kā pārvaldītājs;
   6. uz darījuma attiecību pamata;
  3. cits (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
 7. informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole (norāda, ja tiek norādīts kāds no 6.2. vai 6.3. apakšpunktā minētajiem veidiem kādā tiek īstenota kontrole SIA):
  1. fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads);
  2. juridiskajai personai (var būt arī ārvalsts juridiska persona) — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).

Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt PLG īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu, kā arī dokumentu, kas apstiprina PLG identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus), un dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka PLG noskaidrot nav iespējams!

Tiesības pieprasīt iepriekš minētos dokumentus attiecas kā uz jaunas informācijas par PLG reģistrāciju, tā uz gadījumiem, kad ziņas par PLG jau ir reģistrētas Uzņēmumu reģistrā un pieteikumā apliecināts, ka minētā informācija nav mainījusies.