• lv
 • en

SIA pamatkapitāla palielināšana

1. Kopsavilkums

Pamatkapitālu drīkst palielināt tikai tad, kad pilnībā apmaksātas visas esošās daļas. Pamatkapitāls uzskatāms par palielinātu ar dienu, kad komercreģistrā ierakstīts jaunais pamatkapitāla lielums.

 • 1-3 darba dienas
  Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma veidlapa KR18
 • Dalībnieku sapulces protokols vai lēmums (jāapliecina paraksti)
 • Statūtu jaunā redakcija (jāapliecina paraksti)
 • Statūtu grozījumu teksts
 • Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi
 • Dalībnieku vai trešo personu pieteikumi daļu iegūšanai
 • Dalībnieku reģistra nodalījums (jāapliecina paraksti)
 • Bankas izziņa vai cits dokuments par daļas apmaksu, ja pamatkapitāls tiek palielināts ar jau izdarītu naudas ieguldījumu
 • Atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību, ja pamatkapitāls tiek apmaksāts ar mantisko ieguldījumu
 • Dokuments, kas apliecina mantiskā ieguldījuma nodošanu sabiedrībai, ja pamatkapitāls tiek apmaksāts ar mantisko ieguldījumu, un tas jau ir nodots sabiedrībai
 • Ja mantisko ieguldījumu veic ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kas iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā (licencētā) regulētajā tirgū vismaz divus gadus pirms lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas brīža, apliecinājums, ka nav radušies būtiski apstākļi, kas ietekmē mantiskā ieguldījuma vērtību
 • To dalībnieku saraksts (ar viņu parakstiem), kuri balsojuši pret pamatkapitāla palielināšanu, kas noticis pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī"

Ja pamatkapitāls tiek palielināts, tajā ieskaitot pozitīvo starpību vai obligāto rezervi, nav iesniedzami dokumenti, kas apliecina to ieskaitīšanu pamatkapitālā.