• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pamatkapitāla palielināšana

7. Dalībnieku reģistra nodalījums

To paraksta valdes priekšsēdētājs vai valdes loceklis uz pilnvaras pamata, kuru parakstījuši visi valdes locekļi.


Dokumentā jānorāda:

 • sabiedrības nosaukums (firma);
 • reģistrācijas numurs;
 • juridiskā adrese;
 • dokumenta nosaukums “Dalībnieku reģistra nodalījums”;
 • ziņas par to, ka sabiedrība ir likvidācijas vai maksātnespējas procesā (attiecīgajos gadījumos);
 • nodalījuma kārtas numurs;
 • nodalījuma datums;
 • ieraksta kārtas numurs;
 • ziņas par dalībniek-u/iem – fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un adrese, kurā tas sasniedzams;
 • ziņas par dalībniek-u/iem, ja dalībnieks ir juridiska persona vai personālsabiedrība: nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
 • dalībnieka elektroniskā pasta adrese (ja dalībnieks to lūdzis izmantot sabiedrības saziņai ar viņu);
 • dalībniekam piederošo daļu kārtas numuri;
 • katra dalībnieka daļu kategorijas, ja sabiedrībai ir vairākas daļu kategorijas;
 • katram dalībniekam piederošo daļu skaits;
 • daļas nominālvērtība;
 • no dalībniekam piederošajām daļām izrietošo balsu skaits;
 • daļu apmaksas stāvoklis;
 • ja daļas kopīgi pieder vairākām personām, norādāms dalībnieku kopīgais pārstāvis, kurš iecelts Komerclikuma 157.pantā noteiktajā kārtībā, norādot pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un adresi, kurā tas sasniedzams;
 • ja daļas ieguvusi pati sabiedrība, norādāms daļu iegūšanas pamats.

Nodalījumu numerācija veicama, atbilstoši iepriekšējo nodalījumu numuriem. Piemēram, ja Sabiedrības reģistrācijas lietā iepriekšējais ir bijis dalībnieku reģistra nodalījums Nr.2, nākamajam ir jābūt dalībnieku reģistra nodalījumam Nr.3.

Ieraksti dalībnieku reģistra nodalījumā ir numurējami, izmantojot vienlaidus ierakstu numerāciju no pirmā dalībnieku reģistra nodalījuma. Par katru dalībnieku tiek veikts atsevišķs ieraksts. Piemēram, ja iepriekšējā nodalījumā bija ieraksti ar kārtas numuriem 3 un 4, jaunajā nodalījumā jābūt ierakstu kārtas numuriem 5 un 6. 

Katra daļa dalībniekam dod tikai vienu balsi, ja statūtos nav noteikts citādi. Dalībnieku reģistra nodalījumā cita starpā jānorāda, no daļām izrietošais balsu skaits. Piemēram, ja dalībniekam sabiedrībā ir 50 daļas un saskaņā ar statūtiem viena daļa dod 1 balsi, tad dalībnieku reģistra nodalījumā norādāms, ka dalībniekam no daļām izrietošais balsu skaits ir 50. Savukārt, ja dalībniekam sabiedrībā ir 50 daļas un saskaņā ar statūtiem viena daļa dod 3 balsis, tad dalībnieku reģistra nodalījumā norādāms, ka dalībniekam no daļām izrietošais balsu skaits ir 150.

Dalībnieku reģistra nodalījums
24,2KB , DOCX , atjaunots