• lv
  • en

SIA likvidācija 1.posms

1. Kopsavilkums

Likvidācija ir veicama divos posmos. Lēmumu par darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu pieņem dalībnieku sapulce. Likvidatora pienākumus veic Sabiedrības valde, ja vien dalībnieks nav lēmis par citas personas iecelšanu likvidatora amatā. Sabiedrība likvidatora amatā var iecelt vienu vai vairākas fiziskas personas.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

 Iesniedzamie dokumenti:

Ja ieraksts komercreģistrā par darbības izbeigšanu ir veikts, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta vai Uzņēmumu reģistra lēmumu, vai ja sabiedrības darbība ir izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, un neviena ieinteresētā persona nav ieteikusi tiesai likvidatora kandidātu, likvidācijā ieinteresētā persona var iesniegt pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Šādā gadījumā iesniedzams pieteikums, notariāli apliecināta vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīta likvidatora piekrišana ieņemt amatu, kā arī kvīts vai cita informācija par valsts nodevas apmērā samaksu Valsts kases kontā.