• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA likvidācija 1.posms

4. Apliecini parakstu

Iesniedzot dokumentus papīra formātā, nepieciešams apliecināt parakstus uz:

  • dalībnieku sapulces protokola vai lēmuma, izņemot gadījumu, kad likvidatora pienākumus veic sabiedrības valdes loceklis (valdes locekļi);
  • likvidatora piekrišanas ieņemt amatu (kas ir atsevišķa dokumenta veidā vai ietverta pieteikuma veidlapas KR13 3.1. apakšpunktā), ja ieceltais likvidators nav esošais valdes loceklis.

Parakstus var apliecināt:

  • dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, to  elektroniski var iesniegt tikai tad, ja visi parakstītāji to ir parakstījuši elektroniski, katrs ar savu elektronisko parakstu;
  • pie zvērināta notāra;
  • bāriņtiesā pēc deklarētās dzīvesvietas (ja personai ir Latvijas Republikas personas kods), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā nav notāra.