• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA likvidācija 2.posms

2. Sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns

Sabiedrības jeb SIA atlikusī manta tiek sadalīta starp dalībniekiem saskaņā ar likvidatora sastādīto mantas sadales plānu proporcionāli katra dalībnieka daļai, ja dibināšanas dokumentos nav noteikts citādi.


Nosacījumi:

  • Dokumentā jānorāda visas sabiedrības mantas, naudas līdzekļu, nekustamā īpašuma u.c. sadale
  • Izmaksas dalībniekiem tiek veiktas naudā, ja statūtos nav noteikts citādi

Jāņem vērā, ka pēc SIA izslēgšanas no komercreģistra to vairs nevarēs izdarīt, t.i., ja uz SIA vārda paliks reģistrēts nekustamais īpašums vai nauda bankas kontā, dalībnieki to vairs nevarēs iegūt savā īpašumā.