• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālo uzņēmumu, zemnieka, zvejnieka saimniecību pārveidošana par SIA 1.posms

2. Reorganizācijas lēmuma projekts

Reorganizācijas lēmuma projektu sastāda un paraksta īpašnieks.


Dokumentā norāda:

 • Uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs
 • Izveidojamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta
 • Iegūstošās SIA nosaukums (firma)
 • Statūtu apstiprināšanas fakts
 • Iegūstošās sabiedrības dalībniekam pienākošos daļu skaits
 • Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu nodošanas noteikumi pārveidojamā uzņēmuma īpašniekam
 • Laiks, no kura nodotās kapitāla daļas dod tiesības saņemt dividendes
 • Diena, ar kuru pārveidojamā uzņēmuma darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par šīs sabiedrības darījumiem
 • Reorganizācijas sekas pārveidojamā uzņēmuma darbiniekiem
 • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņš
 • Iegūstošās sabiedrības valdes locekļu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta
 • Iegūstošās sabiedrības padomes locekļu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta (ja sabiedrībai ir padome)
 • Iegūstošās sabiedrības revidenta vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta (ja sabiedrībai nepieciešams revidents)
 • Citi noteikumi, ko pārveidojamā uzņēmuma īpašnieks uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu
 • Lēmuma numurs, sastādīšanas (parakstīšanas) vieta un datums