• lv
 • en

Mantiskā ieguldījuma novērtēšana

Mantiskais ieguldījums

 Par mantiskā ieguldījuma priekšmetu var būt naudas izteiksmē novērtējama ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kuru var izmantot sabiedrības komercdarbībā, izņemot lietas, uz kurām saskaņā ar likumu nevar vērst piedziņu. Mantisko ieguldījumu nedrīkst izdarīt pa daļām.

Par mantiskā ieguldījuma priekšmetu nevar būt:

 • saistības sniegt pakalpojumus vai veikt darbu
 • paredzamā peļņa vai paredzamā darbība sabiedrībā
 • paredzamā darba samaksa, honorāri, dividendes un tamlīdzīgi maksājumi, ko dibinātājs vai dalībnieks var saņemt no sabiedrības

Novērtēšanas kārtība

Mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz:

 • Mantiskā ieguldījuma vērtētājs, kas ir iekļauta Uzņēmumu reģistra vestā mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā. Par vērtētāju nevar būt: novērtējamās mantas īpašnieka radinieks līdz trešajai radniecības pakāpei, laulātais un svainis līdz otrajai svainības pakāpei, persona, kura citādi ieinteresēta mantas novērtējumā:
 • Dibinot AS, SIA vai kooperatīvo sabiedrību. Izņēmums – ja SIA pamatkapitāls nepārsniedz 5700 EUR un mantisko ieguldījumu kopsumma ir mazāka par pusi no pamatkapitāla, vērtējumu var sniegt paši dibinātāji.
 • Palielinot AS vai SIA pamatkapitālu. Izņēmums – publiskas personas kapitālsabiedrība, par kuras mantisko ieguldījumu, ja tas nepārsniedz 14000 EUR, atzinumu var sniegt kapitāla daļu turētājs.
 • Ja reorganizācijā iegūstošā sabiedrība ir SIA, kurai reorganizācijas rezultātā jāpalielina pamatkapitāls vai kura tiek dibināta kā jauna sabiedrība, veicams katras pievienojamās sabiedrības mantas vai sadalāmās sabiedrības attiecīgās mantas daļas novērtējums, lai noteiktu tās pietiekamību iegūstošās sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai vai tās dibināšanai. Izņēmums - ja reorganizācijas lēmumu vai līgumu pārbaudījis revidents, vērtējumu par mantas pietiekamību sniedz revidents.
 • AS un SIA dibinātāji, ja pamatkapitālu apmaksā ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kas iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā (licencētā) regulētajā tirgū vismaz divus gadus pirms dibināšanas līguma parakstīšanas vai lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas brīža. Minētajā gadījumā jānorāda informācija, kas izmantota par pamatu mantiskā ieguldījuma vērtības noteikšanai.

Atzinums

Atzinumā par mantiskā ieguldījuma vērtību norāda:

 1. katra ieguldījuma priekšmeta aprakstu;
 2. katra ieguldījuma priekšmeta vērtību;
 3. mantas piederību;
 4. katra ieguldījuma novērtēšanas metodi (to var nenorādīt, ja vērtēšanu veic dibinātāji);
 5. ietver atzinumu par mantiskā ieguldījuma priekšmeta atbilstību sabiedrības komercdarbības veidiem;
 6. informāciju, kas izmantota par pamatu mantiskā ieguldījuma vērtības noteikšanai, ja pamatkapitālu apmaksā ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kas iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā (licencētā) regulētajā tirgū, un atzinumu sniedz dibinātāji

Ja atzinumu sniedz dibinātāji, tas jāparaksta visiem dibinātājiem.

Atzinuma paraugs

Atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību paraugs
25,4KB , DOCX , atjaunots

Atzinums par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ir spēkā sešus mēnešus no tā sastādīšanas dienas. Atzinumam par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ir jābūt spēkā arī dienā, kad tiek parakstīts dibināšanas līgums vai pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu.