• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA nodalīšana, ja neveido jaunu sabiedrību 2.posms

2. Reorganizācijas līgums

Ja reorganizācijas procesā piedalās divas vai vairākas jau pastāvošas sabiedrības, tās slēdz reorganizācijas līgumu. Līgums slēdzams rakstveidā.


Dokumentā norāda:

  • Visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas, juridiskās adreses un reģistrācijas numurus
  • Sabiedrību kapitāla daļu apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu
  • Kapitāla daļu sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem
  • Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu nodošanas noteikumus pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības dalībniekiem
  • Laiku, no kura nodotās kapitāla daļas dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā, un šo laiku ietekmējošos noteikumus (ja tādi paredzēti)
  • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir sadalāmās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem, kā arī sabiedrības kontrolierim
  • Dienu, ar kuru sadalāmās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem
  • Reorganizācijas sekas sadalāmās sabiedrības darbiniekiem
  • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus

Ja iegūstošajai sabiedrībai pieder visas sadalāmās sabiedrības daļas, reorganizācijas līgumā var nenorādīt sabiedrību kapitāla daļu apmaiņas koeficientu un piemaksu lielumu, kapitāla daļu sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem, iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu nodošanas noteikumus pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības dalībniekiem, kā arī laiku, no kura nodotās kapitāla daļas dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā, un šo laiku ietekmējošos noteikumus.