• lv
 • en

SIA nodalīšana, ja veido jaunu sabiedrību 2.posms

1. Kopsavilkums

Pēc kreditoru prasījumu nodrošināšanas ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu, lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju.

 • 3 darba dienas
  Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

 • Sadalāmās sabiedrības pieteikuma veidlapa KR12
 • Reorganizācijas lēmums vai tā attiecīgi apliecināta kopija (savu eksemplāru iesniedz katra sabiedrība)
 • To dalībnieku saraksts, kuri balsojuši pret reorganizāciju
 • Likumā noteiktajos gadījumos — reorganizācijas atļauja
 • Reorganizācijas prospekts (ja likumā noteikta prospekta sagatavošana)
 • Revidenta atzinums (ja likumā noteikta revidenta pārbaude)
 • Iegūstošās sabiedrības pieteikuma veidlapa KR4 vai KR3 (jāapliecina paraksti)
 • Iegūstošās sabiedrības dalībnieku sapulces protokols vai lēmums
 • Iegūstošās sabiedrības statūti (ja izveidota jauna kapitālsabiedrība)
 • Iegūstošās sabiedrības dalībnieku reģistra nodalījums (ja izveidota jauna sabiedrība ar ierobežotu atbildību) (jāapliecina paraksti)
 • Iegūstošās kapitālsabiedrības valdes locekļu vai personālsabiedrības to biedru saraksts, kuriem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību
 • Iegūstošās kapitālsabiedrības padomes locekļu saraksts (ja tiek izveidota jauna sabiedrība un ja iegūstošajai sabiedrībai paredzēta padome)
 • Iegūstošās kapitālsabiedrības valdes locekļu piekrišanas ieņemt amatu, ja tās jau nav ietvertas pieteikuma veidlapas KR4 9.punktā (jāapliecina paraksti)
 • Iegūstošās kapitālsabiedrības padomes locekļu piekrišanas ieņemt amatu
 • Iegūstošās kapitālsabiedrības valdes paziņojums par juridisko adresi
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana iegūstošās sabiedrības juridiskās adreses reģistrācijai (nav jāsniedz, ja īpašnieks ir viens no iegūstošās sabiedrības pieteikuma parakstītājiem)
 • Sadalāmās sabiedrības mantas novērtējums, kas apliecina mantas pietiekamību iegūstošās sabiedrības dibināšanai
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Atsevišķi maksājama valsts nodeva par katras sabiedrības līguma projekta eksemplāru.
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī"

Ja vienlaikus reorganizācijas rezultātā tiek veiktas citas ar reorganizāciju saistītas izmaiņas sadalāmajā sabiedrībā, papildus iesniedzami visi uz šīm izmaiņām attiecināmie dokumenti.