• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pārrobežu apvienošana 2.posms

1. Kopsavilkums

Ja iegūstošā sabiedrība ir Latvijas komercsabiedrība, pēc kreditoru prasījumu nodrošināšanas sabiedrība ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas iesniedz pieteikumu, lai tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju.

Ja iegūstošā sabiedrība ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts komercsabiedrība, bet Latvijas sabiedrība ir pievienojamā, Latvijā tiek piemēroti visi pārveidošanās noteikumi, izņemot netiek pārbaudīti jaunizveidotās komercsabiedrības dokumenti (statūti, valdes sastāvs u. tml.) un to atbilstība uzņemošās valsts likumiem. Jāievēro visi Latvijas kreditoru un mazākuma dalībnieku aizsardzības noteikumi, t. sk. ir jāsaņem nodokļu administrācijas un citu kompetento institūciju (piemēram, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ja tas ir finanšu tirgus dalībnieks u. tml.) atzinums, ka ir izpildītas saistības pret Latviju. Tad Latvijas sabiedrība Uzņēmumu reģistram iesniedz pieteikumu apliecinājuma saņemšanai par to, ka pievienojamā kapitālsabiedrība ir veikusi visas nepieciešamās darbības pārrobežu apvienošanas pabeigšanai.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma veidlapa KR11
 • Pieteikums pirmsapvienošanas apliecības saņemšanai (ja Latvijas sabiedrība ir pievienojamā sabiedrība)
 • Reorganizācijas līgums vai tā attiecīgi apliecināta kopija
 • Dalībnieku sapulces protokols vai lēmums
 • To dalībnieku saraksts, kuri balsojuši pret reorganizāciju
 • Likumā noteiktajos gadījumos — reorganizācijas atļauja
 • Reorganizācijas prospekts (ja likumā noteikta prospekta sagatavošana)
 • Revidenta atzinums (ja likumā noteikta revidenta pārbaude)
 • Pirmsapvienošanas apliecība - ārvalsts komercreģistra iestādes izziņa par to, ka pievienojamā ārvalsts kapitālsabiedrība ir veikusi visas nepieciešamās darbības pārrobežu apvienošanas pabeigšanai
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Atsevišķi maksājama valsts nodeva par katras sabiedrības līguma projekta eksemplāru

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas pēc visu darbību pabeigšanas, ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas.

Ja vienlaikus reorganizācijas rezultātā tiek palielināts iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls vai tiek veiktas citas ar reorganizāciju saistītas izmaiņas, papildus iesniedzami visi uz pamatkapitāla palielināšanu vai citām attiecīgajām izmaiņām attiecināmie dokumenti.

Ja ieraksts par iegūstošo kapitālsabiedrību tiek izdarīts citas dalībvalsts komercreģistrā, ierakstu par pievienojamo Latvijas sabiedrību komercreģistrā izdara, kad Uzņēmumu reģistrs ir saņēmis informāciju no citas dalībvalsts komercreģistra iestādes par attiecīga ieraksta izdarīšanu