• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

1.posms

1. Kopsavilkums

Pārrobežu pārveidošana ir process, kurā pārveidojamā sabiedrība maina sabiedrības veidu uz citā dalībvalstī pastāvošu sabiedrības veidu un pārceļ juridisko adresi uz šo dalībvalsti, saglabājot savu tiesību subjekta statusu.

Reorganizācijā iesaistītās sabiedrības reorganizācijas procesu veic atbilstoši tās dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā attiecīgā iesaistītā sabiedrība ir reģistrēta. Dažādu jomu vai konkrētu nozaru uzņēmumiem nav atšķirīgi pārrobežu apvienošanās noteikumi. Reorganizācija veicama divos posmos.

Norādām, ka saskaņā ar Komerclikumu dalībniekiem/ akcionāriem ir tiesības piedalīties un balsot sapulcē attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

Pārrobežu reorganizāciju nevar veikt sabiedrība:

  1. kura ir likvidācijas procesā un kurai uzsākta mantas sadale;
  2. kuras darbība ir izbeigta, pamatojoties uz komercreģistra iestādes vai nodokļu administrācijas lēmumu vai tiesas nolēmumu;
  3. kurai pasludināts maksātnespējas process;
  4. kurai tiek piemēroti noregulējuma instrumenti un pret kuru tiek īstenotas noregulējuma pilnvaras un mehānismi saskaņā ar Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma noteikumiem;
  5. uz kuru attiecas krīzes novēršanas pasākumi saskaņā ar Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma noteikumiem;
  6. kura paredzējusi veikt iedzīvotāju kapitāla kolektīvus ieguldījumus saskaņā ar riska sadalīšanas principu un kuras kapitāla daļas (akcijas) pēc dalībnieku pieprasījuma tiek atpirktas vai izpirktas tieši vai netieši no šīs sabiedrības aktīviem. Šādai atpirkšanai vai izpirkumam ir pielīdzināmas darbības, ar kurām sabiedrība vēlas nodrošināt, lai tās kapitāla daļu (akciju) tirgus vērtība būtiski neatšķirtos no tās aktīvu tīrās vērtības.
  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: