• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pārrobežu sašķelšana, ja veido jaunu sabiedrību 1.posms

5. Dalībnieku sapulces protokols vai lēmums

Katras iesaistītās sabiedrības dalībnieku sapulce ne agrāk kā vienu mēnesi pēc reorganizācijas līguma vai līguma projekta izsludināšanas Reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv izskata un apstiprina līgumu vai līguma projektu un pieņem lēmumu par reorganizāciju. Ja saistībā ar reorganizāciju izdarāmi sabiedrības statūtu grozījumi, lēmumu par to pieņem vienlaikus ar lēmumu par reorganizāciju. Dokumenti tiek uzskatīti par izsludinātiem nākamajā dienā pēc dokumenta pievienošanas reģistrācijas lietai. Līdz 2023. gada 30. jūnijam datums, kad dokumenti pievienoti reģistrācijas lietai, būs redzams valsts notāra lēmumā par dokumentu pievienošanu reģistrācijas lietai.

Dalībnieku sapulces lēmumu ieraksta protokolā, ko paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks — protokola pareizības apliecinātājs. Ja sabiedrībā ir tikai viens dalībnieks, tas protokola vietā sagatavo un paraksta dalībnieka lēmumu.

Dalībnieku sapulces protokolā norāda tos dalībniekus, kuri dalībnieku sapulcē par lēmuma par reorganizāciju pieņemšanu balsojuši pret šo lēmumu.

Ja iegūstošajām sabiedrībām kopā pieder visas pievienojamās sabiedrības kapitāla daļas, pievienojamās sabiedrības dalībnieku sapulcei nav jāpieņem lēmums par reorganizāciju.


Dokumentā jānorāda:

 • Sabiedrības nosaukums (firma)
 • Institūcija, kura sasauc sapulci, un laiku, kad par sapulces sasaukšanu dalībniekiem ir izsūtīts paziņojums (nav jānorāda dalībnieka lēmumā)
 • Sapulces norises vieta un datums
 • Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielums (nav jānorāda dalībnieka lēmumā)
 • Sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums un klātesošo dalībnieku balsu skaits
 • Sapulces vadītāja, protokolētāja, dalībnieka - protokola pareizības apliecinātāja – vārds, uzvārds (nav jānorāda dalībnieka lēmumā)
 • Sapulces darba kārtība (nav jānorāda dalībnieka lēmumā)
 • Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs
 • Pieņemtie lēmumi
 • Par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu skaitu (nav jānorāda dalībnieka lēmumā)
 • Dalībnieki, kuri dalībnieku sapulcē par lēmuma par reorganizāciju pieņemšanu balsojuši pret šo lēmumu.

Lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk par divām trešdaļām sapulcē pārstāvēto balsu, ja statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

 Uzņēmumu reģistram iesniedz protokola vai lēmuma oriģinālu vai atvasinājumu, kura pareizību apliecina tās pašas personas/-a, kuras parakstīja oriģinālu.

Dalībnieku sapulces protokols
27,2KB , DOCX , atjaunots
Dalībnieka lēmums
18,4KB , DOCX , atjaunots