• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pārrobežu sašķelšana, ja veido jaunu sabiedrību 2.posms

1. Kopsavilkums

Katra Latvijā un citā dalībvalstī reģistrēta sabiedrība, kas iesaistīta pārrobežu reorganizācijā, ne agrāk kā divus mēnešus no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu ieraksta par pārrobežu reorganizāciju izdarīšanai komercreģistrā. Katra sabiedrība iesniedz savu eksemplāru.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.

 Likumā noteiktos gadījumos pieteikums izmaiņu reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā.


Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa KR12;
 • reorganizācijas līgumsvai tā attiecīgi apliecināta kopija;
 • dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par reorganizāciju;
 • likumā noteiktajos gadījumos — reorganizācijas atļauja;
 • reorganizācijas prospekts vai pieteikumā apliecina, ka visi dalībnieki ir piekrituši tam, ka prospekts netiek sagatavots;
 • revidenta atzinums vai pieteikumā apliecina, ka visi dalībnieki ir piekrituši tam, ka revidents nepārbauda reorganizācijas līgumu vai līguma projektu;
 • atzinums par pievienojamās sabiedrības mantas daļas novērtēšanu, ja tiek palielināts iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls un iegūstošā sabiedrība tiek reģistrēta Latvijā;
 • iegūstošās kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījums, ja iegūstošā sabiedrība tiek reģistrēta Latvijā;
 • Latvijā reģistrētās sašķeļamās sabiedrības slēguma finanšu pārskatu;
 •  dalībnieku, kreditoru vai darbinieku pārstāvju (ja tādu nav, — darbinieku) viedokli par līgumu vai līguma projektu (ja tāds ir);
 • darbinieku pārstāvju (ja tādu nav, — darbinieku) viedokli par prospektu (ja tāds ir);
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Atsevišķi maksājama valsts nodeva par katru reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību.

Ja jaundibināmā iegūstošā sabiedrība tiek reģistrēta Latvijā:

 • iegūstošās sabiedrības pieteikuma veidlapa KR4 vai KR3 (jāapliecina paraksti);
 • iegūstošās sabiedrības statūti (ja izveidota jauna kapitālsabiedrība);
 • iegūstošās sabiedrības dalībnieku /akcionāru reģistra nodalījums (ja izveidota jauna kapitālsabiedrība) (jāapliecina paraksti);
 • iegūstošās kapitālsabiedrības valdes locekļu piekrišanas ieņemt amatu, ja tās jau nav ietvertas pieteikuma veidlapā KR4 9. punktā (jāapliecina paraksti);
 • iegūstošās kapitālsabiedrības padomes locekļu piekrišanas ieņemt amatu;
 • iegūstošās kapitālsabiedrības valdes paziņojums par juridisko adresi un apliecinājums, ka sabiedrība ir sasniedzama un tai ir tiesisks pamats atrasties norādītajā juridiskajā adresē (jāiesniedz obligāti, ja pieteikumu neparaksta valde);
 • mantas novērtējums, kas apliecina mantas pietiekamību iegūstošās sabiedrības dibināšanai;

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas pēc visu darbību pabeigšanas, ne agrāk kā vienu mēnesi no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas.

Ja vienlaikus reorganizācijas rezultātā tiek palielināts Latvijā reģistrētas iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls vai tiek veiktas citas ar reorganizāciju saistītas izmaiņas, papildus iesniedzami visi uz pamatkapitāla palielināšanu vai citām attiecīgajām izmaiņām attiecināmie dokumenti.