• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pievienošana 2.posms

1. Kopsavilkums

Pēc kreditoru prasījumu nodrošināšanas katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu, lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju. Katra sabiedrība iesniedz savu eksemplāru.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma veidlapa KR11
 • Reorganizācijas līgums vai tā attiecīgi apliecināta kopija
 • Dalībnieku sapulces protokols vai lēmums
 • To dalībnieku saraksts, kuri balsojuši pret reorganizāciju
 • Likumā noteiktajos gadījumos — reorganizācijas atļauja
 • Reorganizācijas prospekts (ja likumā noteikta prospekta sagatavošana)
 • Revidenta atzinums (ja likumā noteikta revidenta pārbaude)
 • Pievienojamās sabiedrības slēguma finanšu pārskats (iesniedz tikai pievienojamā sabiedrība)
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Atsevišķi maksājama valsts nodeva par katras sabiedrības līguma projekta eksemplāru

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas pēc visu darbību pabeigšanas, ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas.

Ja vienlaikus reorganizācijas rezultātā tiek palielināts iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls vai tiek veiktas citas ar reorganizāciju saistītas izmaiņas, papildus iesniedzami visi uz pamatkapitāla palielināšanu vai citām attiecīgajām izmaiņām attiecināmie dokumenti