• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA saplūšana 2.posms

1. Kopsavilkums

Pēc kreditoru prasījumu nodrošināšanas katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu, lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju.

Norādām, ka saskaņā ar Komerclikumu dalībniekiem/ akcionāriem ir tiesības piedalīties un balsot sapulcē attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa KR10 (iesniedz katra pievienojamā sabiedrība);
 • reorganizācijas līgums vai tā attiecīgi apliecināta kopija (savu eksemplāru iesniedz katra sabiedrība);
 • dalībnieku sapulces protokols (iesniedz katra pievienojamā sabiedrība);
 • to dalībnieku saraksts, kuri balsojuši pret reorganizāciju (iesniedz katra pievienojamā sabiedrība);
 • likumā noteiktajos gadījumos — reorganizācijas atļauja;
 • reorganizācijas prospekts (ja likumā noteikta prospekta sagatavošana) (iesniedz katra pievienojamā sabiedrība);
 • revidenta atzinums (ja likumā noteikta revidenta pārbaude) (iesniedz katra pievienojamā sabiedrība);
 • katras pievienojamās sabiedrības slēguma finanšu pārskats (iesniedz katra pievienojamā sabiedrība);
 • iegūstošās sabiedrības pieteikuma veidlapa KR4 vai KR3 (jāapliecina paraksti);
 • iegūstošās sabiedrības dalībnieku sapulces protokols vai lēmums;
 • iegūstošās sabiedrības statūti (ja izveidota jauna kapitālsabiedrība);
 • iegūstošās sabiedrības dalībnieku reģistra nodalījums (ja izveidota jauna sabiedrība ar ierobežotu atbildību) (jāapliecina paraksti);
 • iegūstošās kapitālsabiedrības valdes locekļu vai personālsabiedrības to biedru saraksts, kuriem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību;
 • iegūstošās kapitālsabiedrības padomes locekļu saraksts (ja tiek izveidota jauna sabiedrība un ja iegūstošajai sabiedrībai paredzēta padome);
 • iegūstošās kapitālsabiedrības valdes locekļu piekrišanas ieņemt amatu, ja tās jau nav ietvertas pieteikuma veidlapā KR4 9. punktā (jāapliecina paraksti);
 • iegūstošās kapitālsabiedrības padomes locekļu piekrišanas ieņemt amatu;
 • iegūstošās kapitālsabiedrības valdes paziņojums par juridisko adresi un apliecinājums, ka sabiedrība ir sasniedzama un tai ir tiesisks pamats atrasties norādītajā juridiskajā adresē (jāiesniedz obligāti, ja pieteikumu neparaksta valde);
 • mantas novērtējums, kas apliecina mantas pietiekamību iegūstošās sabiedrības dibināšanai;
 • katras sadalāmās sabiedrības mantas novērtējums, kas apliecina mantas pietiekamību iegūstošās sabiedrības dibināšanai;
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Atsevišķi maksājama valsts nodeva par katras sabiedrības līguma projekta eksemplāru.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas pēc visu darbību pabeigšanas, ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas.

Ja vienlaikus reorganizācijas rezultātā tiek veiktas citas ar reorganizāciju saistītas izmaiņas sadalāmajā sabiedrībā, papildus iesniedzami visi uz šīm izmaiņām attiecināmie dokumenti