• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA sašķelšana, ja neveido jaunu sabiedrību, 2.posms

1. Kopsavilkums

Pēc kreditoru prasījumu nodrošināšanas ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas sabiedrības iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu, lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

 • Katras iesaistītās sabiedrības pieteikuma veidlapa KR12
 • Reorganizācijas līgums vai tā attiecīgi apliecināta kopija (savu eksemplāru iesniedz katra sabiedrība)
 • Dalībnieku sapulces protokols vai lēmums (iesniedz katra iesaistītā sabiedrība)
 • To dalībnieku saraksts, kuri balsojuši pret reorganizāciju (iesniedz katra iesaistītā sabiedrība)
 • Likumā noteiktajos gadījumos — reorganizācijas atļauja
 • Reorganizācijas prospekts (ja likumā noteikta prospekta sagatavošana) (iesniedz katra iesaistītā sabiedrība)
 • Revidenta atzinums (ja likumā noteikta revidenta pārbaude) (iesniedz katra iesaistītā sabiedrība)
 • Sašķeļamās sabiedrības slēguma finanšu pārskats
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Atsevišķi maksājama valsts nodeva par katras sabiedrības līguma projekta eksemplāru

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas pēc visu darbību pabeigšanas, ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas.

Ja vienlaikus reorganizācijas rezultātā tiek veiktas citas ar reorganizāciju saistītas izmaiņas sadalāmajā sabiedrībā, papildus iesniedzami visi uz šīm izmaiņām attiecināmie dokumenti