• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA sašķelšana, ja veido jaunu sabiedrību, 2.posms

1. Kopsavilkums

Ne agrāk kā vienu mēnesi no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas sadalāmā sabiedrība iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu ieraksta par reorganizāciju izdarīšanai komercreģistrā un pieteikumu par iegūstošās sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā.

Norādām, ka saskaņā ar Komerclikumu dalībniekiem un akcionāriem ir tiesības piedalīties un balsot sapulcē attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

Svarīgi: Reorganizācijas procesam, kurā Komerclikuma 338. pantā minētais pieteikums par reorganizācijas uzsākšanu un tam pievienojamais līguma projekts iesniegts komercreģistra iestādei līdz 2023. gada 31. maijam, piemērojami šā likuma noteikumi par reorganizāciju, kas bija spēkā minētā pieteikuma iesniegšanas brīdī.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.

 Likumā noteiktos gadījumos pieteikums izmaiņu reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā.


Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa KR12;
 • pieteikuma veidlapa KR3 vai KR4 (jāapliecina paraksti);
 • dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola izraksts ar lēmumu par sadalīšanu (iesniedz pa vienam eksemplāram sadalāmās un iegūstošo sabiedrību lietās);
 • iegūstošās kapitālsabiedrības statūti;
 • likumā noteiktajos gadījumos — reorganizācijas atļauja;
 • reorganizācijas prospekts vai pieteikumā apliecina, ka visi dalībnieki (akcionāri) ir piekrituši tam, ka prospekts netiek sagatavots;
 • revidenta atzinums vai pieteikumā apliecina, ka visi dalībnieki (akcionāri) ir piekrituši tam, ka revidents nepārbauda reorganizācijas lēmumu vai lēmuma projektu;
 • atzinums par sadalāmās sabiedrības mantas daļas novērtēšanu iegūstošās sabiedrības dibināšanai;
 • sašķelšanas ceļā sadalāmās sabiedrības reorganizācijas slēguma finanšu pārskats;
 • iegūstošās kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījums (jāapliecina paraksti);
 • centrālā vērtspapīru depozitārija izsniegts apliecinājums par dematerializēto akciju iegrāmatošanu, ja iegūstošajai akciju sabiedrībai ir dematerializētas akcijas;
 • iegūstošās kapitālsabiedrības valdes locekļu piekrišanas ieņemt amatu, ja tās jau nav ietvertas pieteikuma veidlapas KR4 9. punktā (jāapliecina paraksti);
 • iegūstošās kapitālsabiedrības padomes locekļu piekrišanas ieņemt amatu, ja tiek veidota padome;
 • iegūstošās kapitālsabiedrības valdes paziņojums par juridisko adresi un apliecinājums, ka sabiedrība ir sasniedzama un tai ir tiesisks pamats atrasties norādītajā juridiskajā adresē (jāiesniedz obligāti, ja pieteikumu neparaksta valde);
 • paziņojums kreditoriem;
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Atsevišķi maksājama valsts nodeva par katru reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas pēc visu darbību pabeigšanas, ne agrāk kā vienu mēnesi no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas.