• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA adreses pārcelšana uz citu valsti 2.posms

1. Kopsavilkums

Kapitālsabiedrības juridiskās adreses pārcelšana no Latvijas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti pēc būtības ir saprotama kā pārrobežu reorganizācija. Tās rezultātā sabiedrība turpina darboties citā ES dalībvalstī, bet Latvijā tiek izslēgta no komercreģistra. Reorganizācija ir veicama divos posmos.

Uzņēmumu reģistrs nepārbauda vai jaunizveidotās komercsabiedrības dokumenti (statūti, valdes sastāvs u.tml.) atbilst uzņemošās valsts likumiem. Jābūt ievērotiem visiem Latvijas kreditoru un mazākuma dalībnieku aizsardzības noteikumi, t. sk. ir jāsaņem nodokļu administrācijas un citu kompetento institūciju (piemēram, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ja tas ir finanšu tirgus dalībnieks u. tml.) atzinums, ka ir izpildītas saistības pret Latviju. Ja nepastāv tiesiski šķēršļi un ir samaksātas atbilstošas valsts nodevas, tad Uzņēmumu reģistrs izsniedz attiecīgu apliecinājumu ("pirmspārveidošanās apliecību").

Norādām, ka saskaņā ar Komerclikumu dalībniekiem/ akcionāriem ir tiesības piedalīties un balsot sapulcē attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma veidlapa KR9
 • Protokola izraksts un lēmums par reorganizāciju
 • To dalībnieku saraksts, kuri balsojuši pret reorganizāciju
 • Likumā noteiktajos gadījumos — reorganizācijas atļauja
 • Prospekts (ja likumā noteikta prospekta sagatavošana)
 • Revidenta atzinums (ja likumā noteikta revidenta pārbaude)
 • Pārveidojamās sabiedrības slēguma finansu pārskats
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas pēc visu darbību pabeigšanas, ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas, 14 dienas no lēmuma pieņemšanas dienas