• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA adreses pārcelšana uz Latviju 2.posms

1. Kopsavilkums

Kapitālsabiedrības juridiskās adreses pārcelšana no Eiropas Savienības dalībvalsts uz Latviju pēc būtības ir saprotama kā pārrobežu reorganizācija. Tās rezultātā sabiedrība turpina darboties Latvijā. Reorganizācija ir veicama divos posmos. Sabiedrības dalībnieku sapulce pieņem lēmumu par juridiskās adreses pārcelšanu, apstiprina jaundibināmās sabiedrības statūtus, ievēlē pārvaldes institūcijas un veic citas darbības, kas nepieciešamas, dibinot sabiedrību.

Tiek piemēroti visi pārveidošanās noteikumi. Attiecīgi piemērojami Komerclikuma 358.panta un 360.panta noteikumi. Ja iesniegtie dokumenti atbilst Latvijas normatīvo aktu prasībām un nepastāv citi tiesiski šķēršļi pieteikto izmaiņu reģistrācijai, Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu komercreģistrā par jaunu komercsabiedrību, vienlaikus izdarot atzīmi par “tiesību priekšteci”, t.i., ziņas par Sabiedrības izcelsmes valstī reģistrēto tiesību subjektu.

Norādām, ka saskaņā ar Komerclikumu dalībniekiem/ akcionāriem ir tiesības piedalīties un balsot sapulcē attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa KR4;
 • izcelsmes dalībvalsts komercreģistra iestādes apliecinājums par izcelsmes valsts nosacījumu attiecībā uz juridiskās adreses pārcelšanu uz citu ES dalībvalsti izpildi (“pirmspārveidošanas apliecība”);
 • lēmums par sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanu, kā arī statūtu, valdes un padomes (ja tāda izveidota) apstiprināšanu;
 • mantiskā ieguldījuma eksperta atzinums par mantas pietiekamību;
 • sabiedrības statūti;
 • dalībnieku reģistra nodalījums;
 • valdes (arī padomes, ja tāda tiek izveidota) locekļu rakstveida piekrišanas amata ieņemšanai;
 • valdes paziņojums par juridisko adresi un apliecinājums, ka sabiedrība ir sasniedzama un tai ir tiesisks pamats atrasties norādītajā juridiskajā adresē;
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas pēc visu darbību pabeigšanas, ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas