• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Zemnieka un zvejnieka saimniecības pārveidošana par SIA 1.posms

2. Pārbaudi nosaukumu

Reorganizācijas lēmumā vai lēmuma projektā jānorāda iegūstošās sabiedrības firma. Nosaukums jeb firma ir komercreģistrā ierakstīts komersanta nosaukums, ko tas izmanto komercdarbībā, slēdzot darījumus un parakstoties.


 Nosacījumi nosaukuma izvēlei:

 • Ietver norādi uz komersanta veidu: sabiedrībai ar ierobežotu atbildību - “sabiedrība ar ierobežotu atbildību” vai tās saīsinājumu “SIA”, akciju sabiedrībai – “akciju sabiedrība” vai tās saīsinājumu “AS”; norādi uz komersanta veidu ietver firmas sākumā vai beigās
 • Jālieto latviešu vai latīņu alfabēta burti
 • Var izmantot ciparus
 • Var izmantot pieturzīmes (punktus, komatus, kolus, pēdiņas, u.c.)
 • Atļauts lietot piecus simbolus - &, @, %, +, =, citu simbolu lietošana nav atļauta
 • Nevar ietvert valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumus, kā arī vārdu "valsts" vai "pašvaldība"
 • Nevar ietvert vārdus "Latvijas Republika" un to tulkojumu svešvalodā
 • Nevar ietvert maldinošu informāciju par komercdarbības formu, piemēram, sabiedrības ar ierobežotu atbildību firmā ietvert apzīmējumus “AS”, “IK”, utml.
 • Nav pieļaujama tādu nosaukumu lietošana, kas satur necenzētus vārdus un divdomīgus apzīmējumus (pretēji labiem tikumiem)
 • Ja ietverts administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukums, firma nedrīkst sakrist ar attiecīgās administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukumu, nepieciešams nosaukumā ietvert papildus vārdus, burtus vai ciparus
 • Nevar sakrist ar jau reģistrētu preču zīmi vai to daļu. Pārbaudi Patentu valdes reģistrēto preču zīmju meklētāju
 • Nevar sakrist ne ar vienu no Uzņēmumu reģistra jau reģistrēta, vai reģistrācijai pieteiktu subjekta nosaukumu. Pieturzīmes, atstarpes, kā arī lielo vai mazo burtu lietojums nav uzskatāms par pietiekamu atšķirību no cita nosaukuma.

Visos iesniedzamajos dokumentos jānorāda vienāds nosaukums.