• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Apvienošana

1. Kopsavilkums

Apvienošanās ir process, kurā divi vai vairāki uzņēmumi (zemnieku, zvejnieku saimniecības vai individuālie uzņēmumi)  nodod savu mantu jaundibināmajai zvejnieku saimniecībai (iegūstošais uzņēmums). Apvienošanās  gadījumā pievienojamie uzņēmumi beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Tās rezultātā pievienojamo uzņēmumu tiesības un saistības pāriet iegūstošajai zvejnieku saimniecībai. Reorganizācija veicama vienā posmā.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana
 • no 15,00 EUR
  Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

 • pievienojamo uzņēmumu pieteikuma 7. veidlapa;
 • pievienojamo uzņēmumu īpašnieku lēmums par reorganizāciju;
 • pieteikuma 4. veidlapa;
 • pašvaldības lēmums par zivju limita iedalīšanu;
 • statūti, kuros regulēti uzņēmuma darbības pamatprincipi (ja tādi ir pieņemti);
 • katras paraksttiesīgās personas paraksta paraugs, ja dokumenti tiek iesniegti papīra formātā;
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • ja e-pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv nav pieejams konkrētais pakalpojuma veids vai pieteikums tiek iesniegts izmantojot pasta pakalpojumus, tad jāpievieno informācija par valsts nodevas apmaksu (kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka vai informācija brīvā tekstā).  Svarīgi! Lai pārliecinātos, ka konkrētais pieteikums elektroniski obligāti iesniedzams e-pakalpojumā registrs.ur.gov.lv, lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā;
 • Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmi uzņēmuma galvenie darbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru;
 • pievienojamo uzņēmumu īpašnieku lēmums par reorganizāciju.

Lēmumā norāda:

 • reorganizācijā iesaistīto uzņēmumu nosaukumus un reģistrācijas numurus;
 • jaundibināmās zvejnieku saimniecības nosaukumu un īpašniekus.