• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

API (tīmekļa pakalpes)

6. Fizisko personas datu apstrāde

Šajā sadaļā Uzņēmumu reģistrs sniedz informāciju par tā veikto fizisko personu datu, kas norādīti Uzņēmumu reģistrā iesniegtajos pieteikumos, apstrādi.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 14. panta prasībām, datu saņēmējam, iekļaujot pieteikumā Uzņēmumu reģistram datus par darbinieku, ir jāinformē viņu kā datu subjektu, ka:

  1. pieteikumā norādīto fizisko personas datu apstrādi veic Uzņēmumu reģistrs, datu apstrādes pārziņa statusā šādiem mērķiem:
    a) nodot informāciju Valsts reģionālās attīstības aģentūrai piekļuves izveidei, kas nodrošina informācijas saņemšanu no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem;
    b) nepieciešamības gadījumā saziņai ar pieteikumā norādītajām personām dažādos datu apmaiņas jautājumos.;
  2. informācija par Uzņēmumu reģistru kā datu pārzini un tā datu aizsardzības speciālistu pieejama sadaļā Fizisko personas datu apstrāde;
  3. uzņēmumu reģistrs pieteikumos norādītos personu datus nenodos trešajām personām, izņemot, ja tādu pienākumu paredz normatīvie akti, un nenodos uz trešajām valstīm;
  4. uzņēmumu reģistrā saņemtie pieteikumi tiks glabāti 10 gadus atbilstoši lietu nomenklatūrai.

Vienlaikus, fizisko personu datu, kas norādīti Uzņēmumu reģistrā iesniegtajos pieteikumos, apstrādi arī pārziņa statusā veic Valsts reģionālās attīstības aģentūra šādiem mērķiem:

a) nodrošināt datu apriti starp VISS un trešo pušu sistēmām (2016. gada 14. jūnija MK noteikumi Nr.374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi”);
b) nodrošināt valsts informācijas sistēmas lietotāju identitātes un piekļuves tiesību pārbaudi (Valsts informācijas sistēmu likuma 10. panta otrā daļa);
c) nodrošināt pakalpojuma metadatu un personas identitātes apliecinājumu esamību izmeklēšanas vai pretenziju apstrādes gadījumiem (2016.gada 14.jūnija MK noteikumi Nr. 374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi” un 2015. gada 28. jūlija MK noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 15.10 punkts).

Informācijas saņemšanai par Valsts reģionālās attīstības aģentūru kā pārzini, tā datu aizsardzības speciālistu un veikto datu apstrādi aicinām vērsties Valsts reģionālās attīstības aģentūrā.

Jautājumos par personu datu apstrādi, tostarp par datu subjekta tiesību izmantošanu vai sūdzībām par personas datu izmantošanu norādītajos datu apstrādes procesos, datu subjekts var sazināties ar Uzņēmumu reģistra datu aizsardzības speciālistu (kontaktinformācija mājas lapā sadaļā Fizisko personu datu apstrāde) vai Valsts reģionālās attīstības aģentūras datu aizsardzības speciālistu vai ar tās datu drošības speciālistu: vdar@vraa.gov.lv vai arī personasdati@vraa.gov.lv.

Ja datu subjekts uzskata, ka tā datu lietošana pārkāpj tā tiesības un brīvību, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzības par datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai.