• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Žurnālistu piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai

6. Saņem pakalpojumu

Piekļuvi nepubliskās daļas informācijai, Uzņēmumu reģistrs piešķir uz laiku līdz nākamā gada 31. martam (piemēram, ja piekļuve piešķirta līdz 2020. gada 31. decembrim – uz laiku līdz 2021. gada 31. martam, ja piekļuve piešķirta 2021. gada laikā – uz laiku līdz 2022. gada 31. martam).

mumu par piekļuves piešķiršanu vai atteikumu piešķirt piekļuvi pieņem 1 mēneša laikā, bet, ja objektīvu iemeslu dēļ to nav iespējams ievērot (piemēram, nav saņemta likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" paredzētā informācija no kompetentajām iestādēm), pagarinot termiņu uz laiku, ne ilgāku par 4 mēnešiem no motivēta lūguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. 


Uzņēmumu reģistrs pieņems lēmumu "Administratīvā procesa likumā"noteiktajā kārtībā:

  • Nodrošināt piekļuvi un žurnālistam izveidot profilu informācijas tīmekļvietnē, uz informācijas pieprasītāja norādīto elektronisko adresi vai faktisko adresi, nosūtot informāciju par piekļuves informāciju
  • Atteikt piekļuves nodrošināšanu, atteikumu nosūtot uz informācijas pieprasītāja norādīto elektronisko adresi vai faktisko adresi