• lv
  • en

Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

Reģistrs izsniedz tikai vispārpieejamu informāciju, kas noteikta Ierobežotas pieejamības informācijas sarakstā. Ja vispārpieejams dokuments (piemēram, dokumentu kopijas) ietver arī ierobežotas pieejamības informāciju, Reģistrs šo informāciju aizklāj.

Atbilstoši Informācijas atklātības likumā noteiktajam, persona var pieprasīt ierobežotas pieejamības informāciju tikai, pamatojot savu pieprasījumu un norādot mērķi, kādam tā tiks izmantota. Ja ierobežotas pieejamības informācija tiek izsniegta, tās saņēmējs uzņemas saistības šo informāciju izmantot tikai tiem mērķiem, kuriem tā pieprasīta.