• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

Ja informācijas pieprasītājs atbilstoši Informācijas atklātības likumā noteiktajam nav pamatojis savu pieprasījumu un nav norādījis mērķi, kādam izmantos ierobežotas pieejamības informāciju, Uzņēmumu reģistrs izsniedz tikai vispārpieejamu informāciju, kam ierobežotas pieejamības statuss nav noteikts ārējajā normatīvajā aktā vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Ierobežotas pieejamības informācijas sarakstā.

Ja vispārpieejams dokuments satur arī ierobežotas pieejamības informāciju, Uzņēmumu reģistrs, izgatavojot šī dokumenta atvasinājumu, ierobežotas pieejamības informāciju aizklāj.

Atbilstoši Informācijas atklātības likumā noteiktajam, persona var pieprasīt ierobežotas pieejamības informāciju tikai, pamatojot savu pieprasījumu un norādot mērķi, kādam tā tiks izmantota. Ja ierobežotas pieejamības informācija tiek izsniegta, tās saņēmējs uzņemas saistības šo informāciju izmantot tikai tiem mērķiem, kuriem tā pieprasīta.