• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs

3. Biedrības, arodbiedrības, politiskās partijas

Ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kā arī nodrošināt biedrību darbības nepārtrauktību, biedrības, arodbiedrības un politiskās partijas (turpmāk – biedrība) biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē gan klātienē, gan attālināti. Tāpat biedram ir tiesības balsot par sapulcē izskatāmajiem jautājumiem pirms sapulces, nododot savu balsi biedrībai rakstveidā, tostarp elektroniskā formātā. Visi biedri, kuri piedalījušies sapulcē klātienē, attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kā arī tie, kuri nodevuši savu balsi pirms sapulces, uzskatāmi par klātesošiem sapulcē un ierakstāmi klātesošo biedru sarakstā.

Biedra tiesības balsot pirms sapulces

Biedram ir tiesības rakstveidā, tostarp arī izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, balsot par sapulces darba kārtībā ietvertajiem jautājumiem pirms sapulces. To var darīt, ja izpildās divi nosacījumi:

  1. Balsojums tiek nodots veidā, kas ļauj biedrībai biedru identificēt.
  2. Balsojums tiek nodots biedrībai ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms kopsapulces norises.

Ja biedrs ir atdevis savu rakstveida balsi pirms kopsapulces, viņam ir tiesības lūgt biedrībai apstiprināt balsojuma saņemšanu. Nekavējoties pēc balsojuma saņemšanas biedrībai ir jānosūta balsojuma nosūtītājam apstiprinājums, ka tas ir saņemts. Pēc balsošanas beigām biedrība publisko visu biedru balsojumus.

Vienlaikus jāatceras, ka tas vien, ka biedrs nodevis savu balsi pirms sapulces, neliedz viņam piedalīties un balsot sapulcē klātienē vai elektroniski, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šādā gadījumā biedra iepriekš nodotais balsojums netiek ņemts vērā.

Pilnīgi attālināta sapulce

Valdei (vai arodbiedrību gadījumā - citai institūcijai, kuras kompetencē saskaņā ar statūtiem ir biedru sapulces sasaukšana) ir tiesības noteikt, ka biedru kopsapulce notiek tikai elektroniski divos gadījumos, proti:

  1. Pēc valdes iniciatīvas.
  2. Pēc to biedru pieprasījuma, kuri kopā pārstāv vismaz 20 procentus no biedrības biedru skaita.

Šādā gadījumā visi biedri piedalās un balso, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (datorus, mobilos telefonus vai citas ierīces), un biedram nav izvēles tiesības piedalīties sapulcē klātienē. Valde nosaka prasības attiecībā uz biedru identifikāciju un kārtību, kādā biedri var izmantot tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Daļēji attālināta sapulce

Ja biedrības valde nav noteikusi, ka sapulce notiek tikai elektroniski, tā sasaucama klātienē. Vienlaikus valde pēc savas iniciatīvas vai pēc biedru pieprasījuma, kuri kopā pārstāv vismaz 20 procentu no biedrības biedru skaita, nodrošina biedram tiesības piedalīties un balsot biedru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Tas nozīmē, ka biedru sapulce tiek organizēta klātienes formātā (ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus), taču biedram ir izvēles iespēja tai pieslēgties attālināti. Proti, ir noteikta biedru sapulces norises vieta, kur biedri var klātienē ierasties un īstenot visas biedru tiesības, kas saistītas ar biedru kopsapulci. Vienlaikus biedriem tiek nodrošināta iespēja pieslēgties biedru sapulcei attālināti (izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus). Šajā gadījumā daļa no biedriem sapulci var apmeklēt klātienē (ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus), daļa – attālināti, bet vēl daļa var balsot par kopsapulcē izskatāmajiem jautājumiem rakstveidā (tai skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) pirms sapulces. Tā ir biedra brīva izvēle, kādā veidā biedrs piedalās un/vai balso sapulcē.

Par biedru, kas sapulcē piedalās attālināti ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, identificēšanu, kā arī biedru dalības un balsošanas kārtību atbildīga ir biedrības valde.

Biedra identifikācija un kārtība, kā biedri izmanto tiesības piedalīties un balsot biedru sapulcē attālināti

Biedru identifikācijas prasības un attālinātās dalības kārtību nosaka valde. Paziņojumā par biedru sapulces sasaukšanu jānorāda kārtība un termiņi, kādos biedri var izmantot tiesības balsot pirms biedru sapulces vai piedalīties vai balsot biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Norādītā biedru sapulces sasaukšanas kārtība piemērojama arī tajos gadījumos, ja biedrības valde pati neiniciē sapulci, vai tā nesasauc sapulci arī tad, ja sapulces sasaukšanu pieprasa vismaz 1/10 biedru (vai arodbiedrības statūtos noteiktais biedru skaits), vai ja biedrībai nav valdes (valdes pilnvaru termiņš ir beidzies). Šādos gadījumos biedru sapulci tiesīgi sasaukt arī 1/10 biedru (vai cits arodbiedrības statūtos noteiktais biedru skaits), kas pieprasījuši biedru sapulces sasaukšanu.

Ja biedrs piedalās un balso biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, biedrība nodrošina biedru kopsapulces gaitas ierakstīšanu un fiksēšanu datu nesējos un attiecīgo sapulces materiālu glabāšanu. Tiesības iepazīties ar sapulces materiāliem ir biedriem, valdes un padomes locekļiem, revidentam un kompetentajām institūcijām.

Sapulces gaita un protokolēšana

Biedru sapulces, kurās biedri piedalās attālināti vai balso pirms sapulces, protokolā norāda Biedrību un nodibinājumu likuma 37.panta 4.1 daļā uzskaitītās ziņas, papildus norādot, ka sapulce notiek attālināti. Tāpat norādāms, ka biedru attālināta dalība biedru sapulcē ir organizējama tādā veidā, lai tiktu nodrošinātas visas biedru tiesības, piemēram, biedram ir tiesības izteikties, uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijās.

Ar plašāku informāciju par attālināto dalību dalībnieku sapulcēs, tai skaitā ieteikumiem, kā sasaucama dalībnieku sapulce, kā identificējami dalībnieki u.c., iespējams iepazīties Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē.