• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs

2. Kooperatīvās sabiedrības

Ar mērķi vienlaikus nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kā arī nodrošināt kooperatīvo sabiedrību darbības nepārtrauktību, kooperatīvās sabiedrības biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē gan klātienē, gan attālināti. Tāpat biedram ir tiesības balsot par sapulcē izskatāmajiem jautājumiem pirms sapulces, nododot savu balsi sabiedrībai rakstveidā, tostarp elektroniskā formātā. Visi biedri, kuri piedalījušies sapulcē klātienē, attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kā arī tie, kuri nodevuši savu balsi pirms sapulces, uzskatāmi par klātesošiem sapulcē un ierakstāmi klātesošo biedru sarakstā.

Biedra tiesības balsot pirms sapulces

Biedram ir tiesības rakstveidā, tostarp arī izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, balsot par sapulces darba kārtībā ietvertajiem jautājumiem pirms sapulces. To var darīt, ja izpildās divi nosacījumi:

  1. Balsojums tiek nodots veidā, kas ļauj kooperatīvajai sabiedrībai nodrošināt biedra identifikāciju.
  2. Balsojums tiek nodots kooperatīvajai sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms kopsapulces norises.

Ja biedrs ir atdevis savu rakstveida balsi pirms kopsapulces, viņam ir tiesības lūgt kooperatīvo sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Nekavējoties pēc balsojuma saņemšanas kooperatīvajai sabiedrībai ir jānosūta balsojuma nosūtītājam apstiprinājums, ka tas ir saņemts. Pēc balsošanas beigām kooperatīvā sabiedrība publisko visu biedru balsojumus.

Vienlaikus jāatceras, ka tas vien, ka biedrs nodevis savu balsi pirms sapulces, neliedz viņam piedalīties un balsot sapulcē klātienē vai elektroniski, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šādā gadījumā biedra iepriekš nodotais balsojums netiek ņemts vērā.

Pilnīgi attālināta sapulce

Valdei ir tiesības noteikt, ka biedru kopsapulce notiek tikai elektroniski divos gadījumos, proti:

  1. Pēc valdes iniciatīvas.
  2. Pēc to biedru pieprasījuma, kuri kopā pārstāv vismaz 20 procentus no kooperatīvās sabiedrības biedru skaita.

Šādā gadījumā visi biedri piedalās un balso, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (datorus, mobilos telefonus vai citas ierīces). Valde nosaka prasības attiecībā uz biedru identifikāciju un kārtību, kādā biedri var izmantot tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Daļēji attālināta sapulce

Ja kooperatīvās sabiedrības valde nav noteikusi, ka sapulce notiek tikai elektroniski, tā sasaucama klātienē. Vienlaikus valde pēc savas iniciatīvas vai pēc biedru pieprasījuma, kuri kopā pārstāv vismaz 20 procentu no kooperatīvās sabiedrības biedru skaita, nodrošina biedram tiesības piedalīties un balsot biedru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Tas nozīmē, ka šādā gadījumā viens vai vairāki biedri var piedalīties sapulcē klātienē, viens vai vairāki citi biedri var piedalīties sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (datoru, mobilos telefonu vai citu ierīču), savukārt viens vai vairāki citi biedri var balsot par kopsapulcē izskatāmajiem jautājumiem rakstveidā (tai skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) pirms sapulces.  

Par biedru, kas sapulcē piedalās attālināti ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, identificēšanu, kā arī biedru dalības un balsošanas kārtību atbildīga ir kooperatīvās sabiedrības valde.

Biedra identifikācija un kārtība, kā biedri izmanto tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē attālināti

Biedru identifikācijas prasības un attālinātās dalības kārtību nosaka valde. Ja biedrs piedalās un balso biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kooperatīvā sabiedrība nodrošina biedru kopsapulces gaitas ierakstīšanu un fiksēšanu datu nesējos un attiecīgo sapulces materiālu glabāšanu. Tiesības iepazīties ar sapulces materiāliem ir biedriem, valdes un padomes locekļiem, revidentam un kompetentajām institūcijām.

Ar plašāku informāciju par attālināto dalību dalībnieku sapulcēs, tai skaitā ieteikumiem, kā sasaucama dalībnieku sapulce, kā identificējami dalībnieki u.c., iespējams iepazīties Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē.