• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

2014. gada Galvenā valsts notāra lēmums Nr. 1-5/44

Par valsts notāra lēmuma atzīšanu par tiesisku

Izskatot maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „FIRSTEL”, vienotais reģistrācijas Nr.40003478505, (turpmāk – Sabiedrība) administratora J.S. (turpmāk – Administrators) 2014.gada 24.februāra iesniegumu (turpmāk – Iesniegums),

konstatēju:

[1] 2010.gada 29.decembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts Sabiedrības Administratora pieteikums par ieraksta izdarīšanu maksātnespējas reģistrā, ka Sabiedrībai uzsākta bankrota procedūra.

2010.gada 30.decembrī Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.6-12/168985 izdarīt ierakstu maksātnespējas reģistrā, ka Sabiedrībai ir uzsākta bankrota procedūra.

[2] 2014.gada 10.februārī Reģistrā saņemts Administratora pieteikums par ieraksta izdarīšanu maksātnespējas reģistrā par kreditoru sapulces sasaukšanu. Pieteikumam cita starp pievienots 2014.gada 7.februāra paziņojums par noslēguma Sabiedrības kreditoru sapulci Nr.47-27/JS (turpmāk – Pirmais paziņojums), kurā norādīts, ka kreditoru sapulces darba kārtībā ir izskatāmi jautājumi par bankrota procedūras pabeigšanu un citi jautājumi.

[3] 2014.gada 11.februārī Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.21-6/21638 (turpmāk – Pirmais lēmums) atlikt ieraksta izdarīšanu maksātnespējas reģistrā. Lēmums pamatots ar apsvērumu, ka Pirmajā paziņojumā nav norādītas visas Maksātnespējas likuma (šeit un turpmāk - redakcijā, kas bija spēkā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 31.oktobrim) 84.panta pirmajā daļā norādītas ziņas.

[4] 2014.gada 24.februārī Reģistrā saņemts Iesniegums, kurā lūgts Pirmo lēmumu atzīt par prettiesisku un atcelt to, pamatojoties uz argumentu, ka Maksātnespējas likuma 84.panta pirmajā daļā cita starp ir paredzēts, ka kreditoru sapulces dienas kārtībā obligāti ir iekļaujams jautājums par maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma izpildes apstiprināšanu. Izskatāmajā gadījumā Sabiedrībai ir uzsākta bankrota procedūra, līdz ar to kreditoru sapulcē kreditori kā maksātnespējas risinājuma izpildi lemj par bankrota procedūras pabeigšanu. Pirmajā paziņojumā ir norādīts, ka kreditoru sapulces darba kārtībā cita starp ir lemjams jautājums par bankrota procedūras pabeigšanu. Ņemot vērā minēto, Reģistra valsts notārs ir pārāk formāli tulkojis Pirmajā paziņojumā ietvertās informācijas atbilstību Maksātnespējas likumam.

[5] 2014.gada 24.februārī Reģistrā saņemts atkārtots Administratora 2014.gada 24.februāra pieteikums par ieraksta izdarīšanu maksātnespējas reģistrā par kreditoru sapulces sasaukšanu. Pieteikumam cita starp pievienots 2014.gada 24.februāra paziņojums par kreditoru sapulces sasaukšanu Nr.47-30/JS (turpmāk – Otrais paziņojums), kurā norādīts, ka kreditoru darba sapulces kārtībā ir izskatāmi jautājumi par maksātnespējas stāvokļa risinājuma izpildes apstiprināšanu, iepazīšanos ar administratora darbības pārskatu un citi jautājumi.

[6] 2014.gada 25.februārī Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.6-1229903 (turpmāk - Otrais lēmums) izdarīt ierakstu maksātnespējas reģistrā par Sabiedrības kreditoru sapulces sasaukšanu.

Izskatot Reģistra rīcībā esošo dokumentus, tai skaitā, Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, Pirmo lēmumu un Iesniegumu,

secināju:

[6] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta trešo daļu administratīvais akts ir spēkā tik ilgi, līdz to atceļ, izpilda vai vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu. Ar Otrā lēmuma spēkā stāšanās brīdi ar Pirmo lēmumu nodibinātā tiesiskā situācija ir pilnībā mainīta, proti, ir pieņemts Otrais lēmums par ieraksta izdarīšanu maksātnespējas reģistrā par kreditoru sapulces sasaukšanu. Līdz ar to vairs nav iespējams atcelt Pirmo lēmumu, ar kuru tika atlikta ieraksta izdarīšana maksātnespējas reģistrā par kreditoru sapulce sasaukšanu. Tādējādi Pirmais lēmums ir uzskatāms par izpildītu.[1] Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 5.punktu, Reģistra galvenais valsts notārs var izvērtēt tikai Pirmā lēmuma tiesiskumu, bet nelemj par tā atcelšanu.

[7] Maksātnespējas likuma 84.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā ir noteikts, ka noslēguma kreditoru sapulces darba kārtībā obligāti iekļaujami un kreditoru sapulcē izskatāmi jautājumi par: 1) maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma izpildes apstiprināšanu, izņemot šā likuma 81.panta trešajā daļā minēto gadījumu, un 2) iepazīšanos ar administratora darbības pārskatu. Tiesību normā abas prasības ir norādītas kā kumulatīvas, līdz ar to administratora paziņojumā kreditoriem par noslēguma kreditoru sapulci ir jābūt norādītam, ka sapulces darba kārtībā tiks izskatīti jautājumi kā par maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma izpildes apstiprināšanu, tā arī iepazīšanos ar administratora darbības pārskatu.

Ņemot vērā minēto, klasiskā gadījumā paziņojumā kreditoriem par noslēguma kreditoru sapulci ir jābūt iekļautiem abiem Maksātnespējas likuma 84.panta pirmās daļas punktiem. Vienīgais izņēmuma gadījums, kad paziņojumā par noslēguma kreditoru sapulci var nenorādīt darba kārtības punktu par maksātnespējas procesa stāvokļa risinājumu ir gadījumā, ja pirmajā kreditoru sapulcē tiek konstatēts, ka parādniekam nav mantas vai nav iespējams to atgūt, kā arī nav iespējams noslēgt izlīgumu vai piemērot sanāciju. Tad šajā kreditoru sapulcē var pieņemt lēmumu gan par bankrota procedūras uzsākšanu, gan par bankrota procedūras pabeigšanu (Maksātnespējas likuma 81.panta trešā daļa). Tomēr minētais izņēmumu ir attiecināms tikai uz gadījumiem, ja par bankrota procedūras uzsākšanu un pabeigšanu ir lemts vienlaikus un jau pirmajā kreditoru sapulcē. No Sabiedrības reģistrācijas lietas materiāliem konstatējams, ka Sabiedrības kreditori pirmajā kreditoru sapulcē ir lēmuši tikai par bankrota procedūras uzsākšanu. Saskaņā ar minēto, uz Pirmo paziņojumu nav attiecināms Maksātnespējas likumā noteiktais izņēmuma gadījums.

Līdz ar to, Pirmā paziņojuma darba kārtībā bija jābūt iekļautiem abiem Maksātnespējas likuma 84.panta pirmajā daļā noteiktajiem jautājumiem - maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma izpildes apstiprināšana un iepazīšanās ar administratora darbības pārskatu. Attiecīgi Reģistra valsts notāram bija jāpārliecinās, vai Pirmajā paziņojumā ir norādīti abi Maksātnespējas likuma 84.panta pirmajā daļā noteiktie noslēgumu kreditoru sapulcē obligāti izskatāmie darba kārtības punkti

[7.1] Atbilstoši Maksātnespējas likuma 84.panta pirmās daļas 1.punktam paziņojumā par noslēguma kreditoru sapulci ir izskatāms jautājums par maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma izpildi. Saskaņā ar minēto, noslēguma sapulcē kreditori lemj par sabiedrībai piemērotā maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma pabeigšanu. Izskatāmajā gadījumā Sabiedrības kreditori ir lēmuši, ka Sabiedrības maksātnespējas stāvokļa risinājums ir bankrota procedūra. Attiecīgi par to izdarīts atbilstošs ieraksts maksātnespējas reģistrā (sk.[1]). Līdz ar to noslēguma sapulcē Sabiedrības kreditoriem ir jālemj par Sabiedrības maksātnespējas stāvokļa risinājuma – bankrota procedūras, pabeigšanu. Pirmajā paziņojumā ir norādīts, ka noslēguma kreditoru sapulces darba kārtībā ir izskatāms jautājums par bankrota procedūras pabeigšanu. Tādējādi Pirmajā paziņojumā atbilstoši Maksātnespējas likuma 84.panta pirmās daļas 1.punktam noslēguma kreditoru sapulces darba kārtībā bija norādīts piemērotā maksātnespējas stāvokļa risinājums – bankrota procedūras pabeigšana.

[7.2] Vienlaikus Maksātnespējas likuma 84.panta pirmās daļas 2.punktā ir noteikts, ka noslēguma kreditoru sapulces darba kārtībā ir iekļaujams jautājums arī par iepazīšanos ar administratora darbības pārskatu. Pirmajā paziņojumā nav norādīts, ka noslēguma kreditoru sapulcē tiks izskatīts jautājums par iepazīšanos ar administratora darbības pārskatu. Pirmajā paziņojumā kā otrais darba kārtības jautājums noslēguma kreditoru sapulcē ir norādīts - „citi jautājumi”. To, ka noslēguma kreditoru sapulce ir tiesīga izskatīt arī citus jautājumus, papildus obligāti norādāmajiem jautājumiem par sabiedrībai piemērotā maksātnespējas stāvokļa risinājuma pabeigšanu un iepazīšanos ar administratora darbības pārskatu, likumdevējs ir noteicis Maksātnespējas likuma 84.panta otrajā daļā. Tādējādi paziņojumā par noslēgumu kreditoru sapulci darba kārtībā var tikt norādīts punkts, ka tiks skatīti arī citi jautājumi. Vienlaikus no minētā secināms, ka likumdevējs ir atsevišķi nodalījis noslēgumu kreditoru sapulces darba kārtības jautājumus par maksātnespējas stāvokļa risinājuma pabeigšanu un par iepazīšanos ar administratora darbības pārskatu no citiem iespējamajiem darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem. Līdz ar to, ja paziņojumā par noslēguma kreditoru sapulci ietverta tikai norāde, ka noslēguma kreditoru sapulcē tiks skatīti arī citi jautājumi, uzskatāms, ka nav izpildītas Maksātnespējas likuma 84.panta pirmās daļas prasības. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka Pirmajā paziņojumā noslēguma kreditoru sapulces darba kārtībā nav iekļauts Maksātnespējas likuma 84.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktais jautājums par iepazīšanos ar administratora darbības pārskatu.

Kā jau konstatēts iepriekš, tad Maksātnespējas likuma 84.panta pirmajā daļā noteiktie obligātie darba kārtības jautājumi ir kumulatīvi. Līdz ar to, tā kā Pirmajā paziņojumā nav norādīts viens no tiesību normā norādītajiem izskatāmajiem jautājumiem, Pirmais paziņojums neatbilst Maksātnespējas likuma 84.panta pirmās daļas prasībām. Līdz ar to Reģistra valsts notārs pamatoti pieņēma Pirmo lēmumu.

[8] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenais valsts notārs kā iestādes augstākā amatpersona izskata lietu vēlreiz pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi. Reģistra valsts notārs pamatoti pieņēma Pirmo lēmumu. Līdz ar to saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 84.pantu Pirmais lēmums ir tiesisks.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 81.panta pirmās daļas 1.punktu, otro un trešo daļu, 84.panta pirmo daļu, likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu, Administratīva procesa likuma 70.panta trešo daļu, 81.panta pirmo daļu un 84.pantu,

nolēmu:

1.atzīt par tiesisku Reģistra valsts notāra 2014.gada 11.februāra lēmumu Nr.21-6/21638;

2.pieņemto lēmumu paziņot Administratoram.

Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Galvenā valsts notāre

G.Paidere


[1]Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2011.gada 13.maija sprieduma lietā SKA-210/2011 Nr.A42608007 9.punkts.