• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

2020. gada Galvenā valsts notāra lēmums Nr. 1-5n/226

Par valsts notāra lēmuma atcelšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Darts Serviss”, vienotais reģistrācijas Nr.40103267883, (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieces un bijušās valdes locekles I. G. (turpmāk – Iesniedzēja) 2020.gada 12.februāra un 2020.gada 13.feburuāra iesniegumus (turpmāk – Iesniegumi),

konstatēju:

[1] 2010.gada 6.janvārī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts Sabiedrības 2010.gada 6.janvāra pieteikums un tam pievienotie dokumenti kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā. Pieteikumā, cita starpā norādīts, ka Sabiedrības juridiskā adrese ir Rīga, Hospitāļu iela 2-10.

[2] 2010.gada 11.janvārī Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.6-12/1479 ierakstīt komercreģistrā Sabiedrību un ierakstīt komercreģistrā pieteikumā norādītās ziņas, tai skaitā, ka Sabiedrības juridiskā adrese ir Rīga, Hospitāļu iela 2-10.

[3] 2018.gada 14.jūnijā Reģistrā saņemts Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes drošības pārvaldes Satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja 2018.gada 13.jūnija paziņojums Nr.20/3/3/1-20014 (turpmāk – Paziņojums), kurā norādīts, ka Sabiedrība nav sasniedzama tās komercreģistrā ierakstītajā juridiskajā adresē.

[4] 2018.gada 19.jūnijā Reģistrs uz Sabiedrības juridisko adresi Rīga, Hospitāļu iela 2-10 nosūtīja brīdinājumu Nr.22-4/98319 (turpmāk – Brīdinājums), kurā Sabiedrība tiek aicināta nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Brīdinājuma saņemšanas Reģistrā iesniegt paskaidrojumu par Sabiedrības nesasniedzamību juridiskajā adresē vai pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus Sabiedrības juridiskās adreses maiņai. Brīdinājumā cita starpā arī norādīts, ka gadījumā, ja divu mēnešu laikā Reģistrā netiks saņemts paskaidrojums vai pieteikums juridiskās adreses maiņai, Reģistrs var izbeigt Sabiedrības darbību, pamatojoties uz Komerclikuma 314.1panta pirmās daļas 2.punktu. 2018.gada 25.jūnijā sūtījums pa pastu atgriezts, jo adresāts nav zināms.

[5] 2019.gada 2.oktobrī Reģistrā saņemts Sabiedrības 2019.gada 2.oktobra pieteikums juridiskās adreses maiņai (turpmāk – Pirmais pieteikums).

[6] 2019.gada 7.oktobrī Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.18-21/118805 atlikt izmaiņu ierakstīšanu komercreģistrā (turpmāk – Pirmais lēmums). Pirmais lēmums pamatots ar argumentu, ka Pirmajā pieteikumā norādītā jaunā juridiskā adrese nav atrodama Valsts adrešu reģistrā, līdz ar to nepieciešams precizēt Pirmajā pieteikumā norādīto jauno juridisko adresi. Termiņš trūkumu novēršanai noteikts 2019.gada 6.decembris.

[7] 2019.gada 19.decembrī Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.6-12/154010 (turpmāk – Otrais lēmums) reģistrēt Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņas amatpersonu sastāvā, ka atbrīvota valde - Iesniedzēja, pamatojoties uz argumentu, ka līdz 2019.gada 19.decembrim Reģistrā nav saņemts Sabiedrības paskaidrojums par Sabiedrības nesasniedzamību juridiskajā adresē vai pieteikums un tam pievienojamie dokumenti Sabiedrības juridiskās adreses maiņas reģistrēšanai. Otrajā lēmumā cita starpā norādīts, ka saskaņā ar Komerclikuma 314.panta trešo daļu šis lēmums stājas spēkā viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas Sabiedrībai, ja lēmums nav likumā noteiktajā kārtībā apstrīdēts vai pārsūdzēts.

[8] 2020.gada 6.februārī komercreģistrā tika ierakstītas ziņas par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā, ka atbrīvota valde, pamatojoties uz Otro lēmumu.

[9] 2020.gada 11.februārī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Nr.29 tika izsludināts paziņojums par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā, vienlaikus uzaicinot Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas iesniegt Reģistrā pieteikumu par likvidatora iecelšanu.

[10] 2020.gada 12.februārī un 2020.gada 13.februārī Reģistrā saņemti Iesniegumi, kuros lūgts atcelt Otro lēmumu. Iesniegumos norādīts, ka Sabiedrība jau 2019.gada 2.oktobrī iesniedza Reģistrā pieteikumu juridiskās adreses maiņai, tomēr juridiskā adrese netika reģistrēta, jo Valsts adrešu reģistrā reģistrācijai pieteiktā adrese nebija atrodama. Sabiedrība vērsās pie nekustamā īpašuma īpašnieka jautājuma skaidrošanai, kas aizņēma laiku.

[11] 2020.gada 13.februārī Reģistrā saņemts Sabiedrības 2020.gada 13.februāra pieteikums juridiskās adreses maiņai (turpmāk – Otrais pieteikums).

Izskatot Reģistra rīcībā esošos dokumentus, tostarp Brīdinājumu, Pirmo un Otro lēmumu, Iesniegumus, Pirmo un Otro pieteikumu,

secināju:

[12] Komerclikuma 139.panta pirmajā daļā noteikts, ka sabiedrības juridiskā adrese ir adrese, kurā atrodas sabiedrības vadība. Juridiskās adreses maiņas gadījumā valde iesniedz pieteikumu Reģistram attiecīga ieraksta izdarīšanai. Atbilstoši Komerclikuma 12.panta ceturtajai daļai, ja sabiedrībai tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz tās juridisko adresi, uzskatāms, ka sabiedrība šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmusi, ja nosūtītājs dokumentāri pierādījis, ka šāda nosūtīšana ir veikta. Savukārt saskaņā ar Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 2.punktu sabiedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz Reģistra lēmumu, ja sabiedrība atbilstoši šā likuma 12.panta ceturtajai daļai nav sasniedzama tās juridiskajā adresē un divu mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu. Atbilstoši minētajai tiesību normai, ja Reģistrā ir saņemta informācija, ka sabiedrība nav sasniedzama tās juridiskajā adresē, Reģistra valsts notārs nosūta sabiedrībai brīdinājumu, lai sabiedrība konstatēto trūkumu novērš, iesniedzot Reģistrā paskaidrojumu vai pieteikumu par juridiskās adreses maiņu. Ja brīdinājumā norādītais trūkums netiek novērsts noteiktajā termiņā, tad Reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu. Saskaņā ar Komerclikuma 314.panta trešo daļu šis lēmums stājas spēkā viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas sabiedrībai, ja lēmums nav likumā noteiktajā kārtībā apstrīdēts vai pārsūdzēts.

Izskatāmajā gadījumā Reģistrā tika saņemts Paziņojums, kurā norādīts, ka Sabiedrība neatrodas tās juridiskajā adresē (sk.[3]). Līdz ar to Reģistram, saņemot iepriekš minēto Paziņojumu, bija tiesisks pamats prezumēt, ka Sabiedrības valde neatrodas tās juridiskajā adresē, un nosūtīt Sabiedrībai Brīdinājumu. Brīdinājumā norādīts, ka gadījumā, ja divu mēnešu laikā Reģistrā netiks saņemts paskaidrojums vai pieteikums juridiskās adreses maiņai, Reģistrs var izbeigt Sabiedrības darbību, pamatojoties uz Komerclikuma 314.1panta pirmās daļas 2.punktu (sk.[4]).

Nosūtot Brīdinājumu (sk.[4]), Reģistrs jau ir vērsis Sabiedrības uzmanību, ka Reģistrā ir saņemts Paziņojums, kurā norādīts, ka Sabiedrība neatrodas tās juridiskajā adresē un ir devis iespēju paust tās viedokli par administratīvajā procesā konstatētajiem apstākļiem, t.i., par Sabiedrības nesasniedzamību juridiskajā adresē. 2019.gada 2.oktobrī Sabiedrība iesniedza Reģistrā Pirmo pieteikumu par izmaiņām Sabiedrības juridiskajā adresē. Reģistra valsts notārs, izskatot Pirmo pieteikumu, pieņēma lēmumu atlikt izmaiņu ierakstīšanu komercreģistrā, norādot, ka Sabiedrībai līdz 2019.gada 6.decembrim nepieciešams novērst Pirmajā lēmumā norādītos trūkumus (sk.[6]). Ja Sabiedrība būtu novērsusi Pirmajā lēmumā norādītos trūkumus norādītajā termiņā, tad Reģistrs uzsākto administratīvo procesu būtu izbeidzis un Otrais lēmums nebūtu pieņemts. Tomēr līdz pat Otrā lēmuma pieņemšanai un tā spēkā stāšanās brīdim Sabiedrība Reģistrā neiesniedza nevienu dokumentu, kas apliecinātu, ka tā ir ieinteresēta novērst Brīdinājumā konstatēto trūkumu (sk.[7]). Otrā lēmuma pieņemšanas brīdī bija iestājušies visi Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktie priekšnoteikumi, lai Reģistrs pieņemtu obligāto administratīvo aktu. Līdz ar to Otrais lēmums ir pieņemts pamatoti.

[13] Vienlaikus norādāms, ka Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 2.punktā iekļautās normas par sabiedrības darbības izbeigšanu, ja tā nav sasniedzama juridiskajā adresē, mērķis nav izbeigt darbību jebkurai sabiedrībai, kas kādu apstākļu sakritības dēļ nav nodrošinājusi korespondences saņemšanu tās juridiskajā adresē. Minētās normas primārais pamatojums ir aizsargāt nekustamā īpašuma īpašnieka tiesības uz netraucētu tā īpašuma valdīšanu, kā arī informēt komersantus, ka juridiskā adrese nav maznozīmīga komercreģistrā ierakstīta ziņa, kurai nav praktiska pielietojuma. Gluži pretēji – juridiskā adrese ir publiski pieejama informācija par vietu, uz kuru jebkura trešā persona var nosūtīt sabiedrībai adresētu korespondenci un paļauties, ka sabiedrība šo sūtījumu saņems. Lai arī līdz pat Otrā lēmuma pieņemšanas brīdim Sabiedrība Reģistrā neiesniedza precizētu Pirmo pieteikumu juridiskās adreses maiņas reģistrēšanai (sk.[7]), tomēr Sabiedrība, iesniedzot Reģistrā Otro pieteikumu, ir izrādījusi aktīvu iniciatīvu novērst konstatēto trūkumu par tās neatrašanos juridiskajā adresē. Tādējādi no komercdarbības viedokļa Sabiedrība nebūtu uzskatāma par neaktīvu jeb “pastkastītes” sabiedrību. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piekto daļu valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Līdz ar to iestādei ir jābūt ieinteresētai, pretimnākošai attieksmei pret privātpersonu, proti, tādai attieksmei, kas veicinātu privātpersonas tiesību un interešu ievērošanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ka Sabiedrība ir iesniegusi Iesniegumus (sk.[10]), kā arī Otro pieteikumu (sk.[11]), secināms, ka, Reģistram atstājot spēkā Otro lēmumu, Sabiedrība, kura ir veikusi aktīvas darbības, lai tā turpmāk būtu sasniedzama savā juridiskajā adresē, tiktu pakļauta piespiedu likvidācijas procesam. Šāda rīcība no Reģistra puses nebūtu samērīga un atbilstoša labas pārvaldības principam, jo labums, ko iegūtu sabiedrība, likvidējot Sabiedrību, nebūtu lielāks par Sabiedrības dalībnieka tiesību un likumisko interešu aizskārumu. Tādējādi, Reģistra ieskatā, ir pamats Otrā lēmuma atcelšanai un ieraksta komercreģistrā par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā anulēšanai.

[14] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenais valsts notārs kā iestādes augstākā amatpersona izskata lietu vēlreiz pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 84.pantu administratīvais akts ir tiesisks, ja tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks – ja neatbilst tiesību normām. Ņemot vērā šī lēmuma [12] punktā secināto, Reģistra valsts notārs pamatoti pieņēma Otro lēmumu par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā. Tomēr, ņemot vērā, ka Reģistrā ir saņemti Iesniegumi (sk.[10]) un Otrais pieteikums (sk.[11]), Reģistra galvenajam valsts notāram, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 2.punktu ir pamats atcelt Otro lēmumu un anulēt ierakstu komercreģistrā par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz Komerclikuma 314.1panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta pirmo un trešo daļu, 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un otrās daļas 2.punktu,

nolēmu:

1. Atcelt Reģistra valsts notāra 2019.gada 19.decembra lēmumu Nr.6-12/154010;

2. Izdarīt ierakstu komercreģistrā:

“1. Izmaiņas amatpersonu sastāvā:

Iecelta:

Valde:

I. G., personas kods: /personas kods/, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi;

2. Juridiskā adrese mainīta no Rīga, Hospitāļu iela 2-10, LV – 1013 uz Rīga, Stabu iela 56A, LV – 1011”;

3. Izdarīt atzīmi par izslēgšanu no Sabiedrības reģistrācijas lietas uz Reģistra valsts notāra 2019.gada 19.decembra lēmuma Nr.6-12/154010;

4. Pievienot šo lēmumu Sabiedrības reģistrācijas lietai;

5. Uzdot nekavējoties izpildīt šī lēmuma 2., 3. un 4.punktu Reģistra Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļai;

6. Pieņemto lēmumu paziņot Sabiedrībai.

Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajonā tiesā. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Galvenā valsts notāra p.i.                                                                                        S.Karelis