• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

2021. gada Galvenā valsts notāra lēmums Nr. 1-5n/157

Par valsts notāra lēmuma negrozīšanu

Izskatot Trimble Solutions Corporation Latvijas filiāles “Trimble Solutions Latvia”, vienotais reģistrācijas Nr.40003632130 (turpmāk – Filiāle), vārdā iesniegto 2021.gada 29.janvāra iesniegumu (turpmāk – Iesniegums),

konstatēju:

[1] 2020.gada 23.decembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts 2020.gada 16.decembra pieteikums (turpmāk – Pieteikums) un tam pievienotie dokumenti informācijas par Filiāles īpašnieces Trimble Solutions Oy, reģistrācijas Nr.0196634-1 (turpmāk – Trimble Solutions Oy), patiesajiem labuma guvējiem reģistrācijai. Pieteikumā apliecināts, ka izmantojot visus  iespējamos noskaidrošanas līdzekļus secināts, ka nav iespējams noskaidrot nevienu fizisku personu – patieso labuma guvēju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTPFNL) 1.panta 5.punkta izpratnē, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka juridiskajai personai ir patiesais labuma guvējs. Minētais apliecinājums pamatots sekojoši:

[1.1] Trimble Solutions Oy vienīgais dalībnieks, kuram pieder 100 procenti Trimble Solutions Oy daļas, ir Trimble Finland Oy, reģistrācijas Nr.2405627-9 (turpmāk – Trimble Finland Oy);

[1.2] Trimble Finland Oy vienīgais dalībnieks, kuram pieder 100 procenti Trimble Finland Oy daļas, ir Trimble Europe B.V., reģistrācijas Nr.17035763 (turpmāk – Trimble Europe B.V.);

[1.2] Trimble Europe B.V. vienīgais dalībnieks, kuram pieder 100 procenti Trimble Europe B.V. daļas, ir Trimble Operations Hungary Kft, reģistrācijas Nr.01-09-345589 (turpmāk – Trimble Operations Hungary Kft);

[1.3] Trimble Operations Hungary Kft vienīgais dalībnieks, kuram pieder 100 procenti Trimble Operations Hungary Kft daļas, ir Trimble IP General Corporation, reģistrācijas Nr.C2894840 (turpmāk – Trimble IP General Corporation);

[1.4] Trimble IP General Corporation vienīgais dalībnieks, kuram pieder 100 procenti Trimble IP General Corporation daļas, ir Trimble Inc., reģistrācijas Nr.126756097 (turpmāk – Trimble Inc.);

[1.5] Trimble Inc. akcijas ir kotētas biržā un precīzs Trimble Inc. akcionāru skaits nav zināms. Tomēr Trimble Inc. apliecina, ka nav neviena tāda akcionāra, kuram piederētu vairāk kā 25 procenti no Trimble Inc. balsstiesīgajām akcijām, vai kura tiešā vai netiešā veidā kontrolētu Trimble Inc. Attiecīgi nav tādas personas, kuras būtu uzskatāmas par Trimble IP patiesajiem labuma guvējiem.

[2] Pieteikumam cita starpā pievienoti sekojoši dokumenti:

[2.1] neapliecinātas ārvalsts reģistra izziņu par Trimble Solutions Oy, Trimble Finland Oy un Trimble Europe B.V.  kopijas, kurām pievienots notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tāpat Reģistrā elektroniski saņemtas attiecīgo dokumentu orģināli bez tulkojuma;

[2.2] Trimble Solutions Oy un Trimble Finland Oy apliecinājumi par saviem dalībniekiem (sk.[1.1] un [1.2]). Minētajiem dokumentiem  nav pievienoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināti tulkojumi;

[2.3] neapliecināta ārvalsts reģistra izziņas par Trimble Operations Hungary Kft kopija, kurai pievienots notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā;

[2.4] neapliecināta ārvalsts reģistra izziņas par Trimble Inc. kopija, kurai pievienots notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā;

[2.5] Trimble Inc. 2020.gada 7.decembra apliecinājums (turpmāk – Apliecinājums), kurā Trimble Inc. apstiprina visu īpašnieku struktūru no Trimble Inc. līdz Trimble Solutions Oy (sk.[1.1] – [1.5]). Apliecinājumam nav pievienots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums.

[3] 2020.gada 30.decembrī Reģistra valsts notārs, izskatot Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus (sk.[1] un [2]), pieņēma lēmumu Nr.21-6/130503 (turpmāk – Apstrīdētais lēmums) atlikt informācijas par Filiāles īpašnieces Trimble Solutions Oy patiesajiem labuma guvējiem  reģistrāciju. Apstrīdētais lēmums pamatots ar sekojošiem argumentiem:

[3.1] no Pieteikumā norādītās un publiski pieejamās informācijas secināms, ka Trimble Inc. akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār to, izriet tikai no akcionāra statusa. Gadījumā, ja Trimble Inc. akcijas tiek kotētas biržā un vienlaikus tās plašās  akcionāru struktūras dēļ nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu, kura būtu uzskatāma par tās patieso labuma guvēju, Reģistrā jāiesniedz tikai NILLTPFNL 18.2 panta sestajā daļā paredzēts apliecinājums, jo tas visprecīzāk atspoguļo faktisko situāciju Trimble Inc. Sekojoši attiecībā uz Filiāles īpašnieci Trimble Solutions Oy būtu reģistrējams paziņojums, ka patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa;

[3.2] nepieciešams precizēt Filiāles īpašnieces Trimble Solutions Oy nosaukumu, kurš šobrīd ir reģistrēt kā “Trimble Solutions Oy (Trimble Solutions Corporation)”;  

[3.3] izskatāmajā gadījumā saņemtas vairākas ārvalstu reģistru izziņu izdrukas, kuras nav pilnībā iztulkotas (sk.[2]). Iesniegt ārvalstu reģistru izziņu izdrukas, kurām pievienots normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā tulkoti apliecinājumi latviešu valodā (sk.[2.1]);

[3.4] izskatāmajā gadījumā ir iesniegtas neapliecinātas ārvalstu reģistru izziņu izdrukas kopijas (sk.[2]). Iesniegt minēto dokumentu oriģinālus vai arī attiecīgi notariālā kārtībā apliecinātu kopiju.

[4] 2021.gada 1.februārī Reģistrā saņemts Iesniegums, kurā lūgts atcelt Apstrīdēto lēmumu, pamatojoties uz turpmāk minētajiem argumentiem:

[4.1] Trimble Inc. nav neviena tāda akcionāra, kurš atbilstu NILLTPFNL 1.panta 5.puntkā noteiktajai patiesā labuma guvēja definīcijai (sk.[1.5]). Sekojoši konkrētajā gadījumā visatbilstošākais ir paziņojums, ka juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams, nevis NILLTPFNL 18.2 panta sestajā daļā paredzētais apliecinājums, ka patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa. Turklāt Filiālei ir zināmi citi Reģistra valsts notāra lēmumi līdzīgās lietās, ar kuriem reģistrēts paziņojums, ka juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams;

[4.2] gan Trimble Solutions Oy, gan Trimble Solutions Corporation ir Filiāles īpašnieces oficiālie nosaukumi;

[4.3] NILLTPFNL 18.2 panta pirmā daļa  neparedz konkrētus dokumentu veidus, kuri būtu iesniedzami Reģistrā, lai pamatotu informācijas par patiesajiem labuma guvējiem patiesumu. Līdz ar to juridiskā persona var iesniegt dažāda veida dokumentus, no kuriem Reģistrs varētu pārliecināties par iesniegtās informācijas ticamību.  Reģistram būtu jāņem vērā gan lietderības apsvērumi, gan samērīguma princips, nodrošinot, ka administratīvais un finansiālais slogs, kas tiesību subjektam rodas pildot patieso labuma guvēju paziņošanas pienākumu, nav nesamērīgs ar attiecīgā mērķa sasniegšanu. Ja nepastāv pamatotas šaubas par dokumenta viltošanu vai apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu privātā dokumentā, arī citi dokumenti viedi, tai skaitā, privāti dokumenti, publiski pieejama informācija no citu valstu atbildīgajām iestādēm, kā arī izdrukas, kas iegūtas no citu valstu atbildīgo iestāžu reģistriem, bet nesatur iestādes drošu elektronisko parakstu vai pašrocīgu parakstu, būtu uzskatāmas par piemērotiem dokumentiem, ar kuriem pamatot iesniegto informāciju par patiesajiem labuma guvējiem.  

Izskatot Reģistra rīcībā esošos dokumentus, tostarp Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, Apstrīdēto lēmumu, kā arī Iesniegumu,

secināju:

[5] Saskaņā ar NILLTPFNL pārejas noteikumu 46. un 47.punktu grozījumi NILLTPFNL 18.1 un 18.2 pantā par ārvalsts juridiskās personas vai juridiskā veidojuma, kas Latvijas Republikā reģistrē filiāli vai pārstāvniecību (turpmāk — ārvalsts subjekts) pienākumu atklāt to patiesos labuma guvējus attiecībā uz Reģistra vestajā komercreģistrā reģistrējamo ārvalsts subjektu filiālēm stājas spēkā 2020.gada 1.jūlijā. Reģistra vestajā komercreģistrā reģistrētajiem ārvalsts subjektiem ir pienākums līdz 2021.gada 1.janvārim atklāt to patiesos labuma guvējus. Sekojoši kopš 2020.gada 1.jūlija ārvalsts subjektiem, tostarp Filiāles īpašniecei Trimble Solutions Oy, ir pienākums NILLTPFNL 18.2 panta kārtībā atklāt Reģistrā informāciju par tās patiesajiem labuma guvējiem.

NILLTPFNL  18.2 panta otrajā daļā noteikts, ja ārvalsts subjekts ir izmantojusi visus iespējamos noskaidrošanas līdzekļus un secinājis, ka nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu  —  patieso labuma guvēju šā likuma 1. panta 5. punkta izpratnē, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka ārvalsts subjektam ir patiesais labuma guvējs, pieteicējs to apliecina pieteikumā, norādot pamatojumu. Savukārt minētā panta sestajā daļā noteikts, ka ārvalsts subjekts var nesniegt Reģistram informāciju par patieso labuma guvēju, ja patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa. Abi iepriekš minētie apliecinājumi ir nošķirami. Ārvalsts subjekts pieteikumā apliecina, ka tā patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams, ja tas, pārbaudot informāciju par tā patiesajiem labuma guvējiem, ir secinājis, kā arī izslēdzis jebkādas saprātīgas šaubas, ka nav konstatējama neviena fiziska persona, kura atbilst NILLTPFNL 1.panta 5.punktā noteiktajai patiesā labuma guvēja definīcijai. Citiem vārdiem sakot, ārvalsts subjekts nav konstatējis nevienu fizisku personu, kurai ārvalsts subjektā piederētu vairāk kā 25 procentu apmērā, kura īstenoto kontroli pār to, vai kuras interesēs ārvalsts subjekts darbotos.

Savukārt  NILLTPFNL 18.2 panta sestajā daļā paredzēts izņēmums informācijas par patiesajiem labuma guvējiem iesniegšanā Reģistrā – patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa. Minētais izņēmums pamatots ar to, ka akciju sabiedrības, kuras akcijas iekļautas regulētajā tirgū, akcionāru sastāvs dažkārt ir plašs un mainīgs, kā arī šādas akciju sabiedrības jau ir pakļautas plašākai kompetento iestāžu uzraudzībai. Gadījumā, ja akciju sabiedrības akcijas tiek kotētas biržā un vienlaikus tās plašās  akcionāru struktūras dēļ nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu, kura atbilstoši NILLTPFNL 1.panta 5.punktā noteiktajai definīcijai būtu uzskatāma par tās patieso labuma guvēju, Reģistrā jāiesniedz tikai NILLTPFNL 18.2 panta sestajā daļā paredzēts apliecinājums, jo tas visprecīzāk atspoguļo faktisko situāciju šādā akciju sabiedrībā. Turklāt, kā jau tika minēts, tad daļā gadījumu akcionāru sastāvs šādās akciju sabiedrībās ir bieži mainīgs un nesen iesniegtais apliecinājums, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams, var ātri kļūt neaktuāls. Tādēļ attiecībā uz akciju sabiedrībām, kuras akcijas tiek kotētas biržā un kuru patieso labuma guvēju statuss izriet tikai no akcionāru tiesībām, Reģistrā iesniedzams NILLTPFNL 18.2 panta sestajā daļā paredzētais apliecinājums, kaut arī akcionāru struktūras dēļ nav iespējams konstatēt nevienu fizisko personu, kura atbilstu NILLTPFNL 1.panta 5.punktā noteiktajai patiesā labuma guvēja  definīcijai.

[6] Izskatāmajā gadījumā Pieteikumā apliecināts, ka Filiāles īpašnieces Trimble Finland Oy patieso labuma guvēju  noskaidrot nav iespējams. Kā pamatojums minētajam apliecinājumam norādīts, ka īpašnieku struktūras gala uzņēmuma Trimble Inc. akcijas ir kotētas biržā un precīzs Trimble Inc. akcionāru skaits nav zināms. Vienlaikus nav tādas personas, kuras būtu uzskatāmas par Trimble IP patiesajiem labuma guvējiem (sk.[1.5]). Pie šādiem apstākļiem atzīstams, ka Apstrīdētajā lēmumā pamatoti norādīts, ka Trimble Inc. faktisko situāciju visprecīzāk atspoguļo tieši NILLTPFNL 18.2 panta sestajā daļā paredzēts apliecinājums un attiecībā uz Filiāles īpašnieci Trimble Solutions Oy būtu reģistrējams paziņojums, ka patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa (sk.[3.1]). Kā jau tika norādīts šī lēmuma [5] punktā, tad gadījumā, ja akciju sabiedrības akcijas tiek kotētas biržā un vienlaikus akcionāru struktūras dēļ nav iespējams noskaidrot tās patieso labuma guvēju, Reģistrā jāiesniedz tikai NILLTPFNL 18.2 panta sestajā daļā paredzētais apliecinājums, jo tas visprecīzāk atspoguļo faktisko situāciju šādā akciju sabiedrībā. NILLTPFNL 18.2 panta sestajā daļā paredzētais apliecinājums saglabā savu aktualitāti arī gadījumā, ja notiek izmaiņas akcionāru struktūrā, kas raksturīgas tām akciju sabiedrībām, kuru akcijas tiek kotētas biržā.

Attiecībā uz Iesniegumā minēto, ka Filiālei ir zināmi citi Reģistra valsts notāra lēmumi līdzīgās lietās, ar kuriem reģistrēts paziņojums, ka juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams (sk.[4.1]) norādāms, ka minētais nekādi nemaina apstākli, ka Apstrīdētajā lēmumā pamatoti norādīts, ka attiecībā uz Filiāles īpašnieci Trimble Solutions Oy būtu reģistrējams NILLTPFNL 18.2 panta sestajā daļā paredzētais apliecinājums.

Ņemot vērā iepriekš minēto nav pamata atcelt Apstrīdēto lēmumu, pamatojoties uz [4.1] punktā minētajiem argumentiem.

[7] Saskaņā ar Komerclikuma 8.panta ceturtās daļas 1.punktu par ārvalsts komersanta filiāli komercreģistrā ierakstāmas cita starpā ziņas par filiāles firmu, ja tā atšķiras no ārvalsts komersanta firmas, un ārvalsts komersanta firmu. Izskatāmajā gadījumā komercreģistrā reģistrētais Filiāles īpašnieces nosaukums ir “Trimble Solutions Oy (Trimble Solutions Corporation)”. Savukārt Pieteikumā (sk.[1.1]), neapliecinātās ārvalsts reģistra izziņās par Trimble Solutions Oy kopijā (sk.[2.1]), kā arī no publiski pieejamās informācijas[1] secināms, ka ārvalsts subjekta nosaukums ir  Trimble Solutions Oy. Vienlaikus Iesniegumā norādīts, ka gan Trimble Solutions Oy, gan Trimble Solutions Corporation ir Filiāles īpašnieces oficiālie nosaukumi (sk.[4.2]). Ņemot vērā minēto, kā arī apstākli, ka izmaiņu Filiāles īpašnieces nosaukumā reģistrācija nav saistīta ar informācijas par ārvalsts subjekta patieso labuma guvēju reģistrāciju, Reģistrs paskaidro, ka Filiāle pati ir atbildīga par komercreģistrā reģistrēto ziņu patiesumu un to aktualizāciju.

[8] Komerclikuma 9.panta pirmajā un 1.1 daļā noteikts, ka Reģistrā iesniedzami dokumenti, kas pamato ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, un citi likumā noteiktie dokumenti. Reģistram iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai tā attiecīgi apliecinātu kopiju. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Privātiem dokumentiem svešvalodā pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. Minētās dokumentu noformēšanas prasības ir attiecināmas arī uz  NILLTPFNL 18.2 panta pirmajā daļā paredzētajiem dokumentiem, kas Reģistrā iesniedzami, lai pamatotu informāciju par ārvalsts subjekta patiesajiem labuma guvējiem. Proti, Reģistrā iesniedzami minēto dokumentu oriģināli vai apliecinātas kopijas, kā arī ārvalstīs izsniegtajiem dokumentiem pievienojams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Dokumentu juridiskā spēka likuma 1.panta otrajā daļā noteikts, ka dokumenta juridiskais spēks nodrošina iespēju izmantot attiecīgo dokumentu tiesību īstenošanai vai likumisko interešu aizstāvībai. Dokuments, kuram nav juridiska spēka, citām organizācijām un fiziskajām personām nav saistošs, bet ir saistošs šā dokumenta autoram. Dokumentu juridiskā spēka likuma 2.panta pirmajā daļā noteikts, ka likums nosaka prasības dokumenta oriģināla, atvasinājuma un dublikāta izstrādāšanai vai noformēšanai, lai tas iegūtu juridisku spēku. Ja normatīvajos aktos dokumenta atvasinājuma pareizības notariāla apliecināšana nav noteikta kā obligāta, to var apliecināt ne tikai notārs, bet šajā pantā noteiktajos gadījumos arī organizācija vai fiziska persona (Dokumentu juridiskā spēka likuma 6.panta otrā daļa). Saskaņā ar Notariāta likuma 81.pantu, notariālie akti un apliecinājumi, kurus taisa zvērināts notārs, ir publiski dokumenti. Notariāta likuma 108.panta pirmajā punktā ir noteikts, ka zvērināti notāri apliecina notariālo aktu grāmatas izrakstus un notariālo aktu norakstus.

Izskatāmajā gadījumā Filiāle Reģistrā iesniedza vairākus dokumentus, kuri netika noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām (sk.[2.1] – [2.5]). Attiecīgi Apstrīdētajā lēmumā pamatoti norādīts uz konstatētajiem trūkumiem dokumentu noformēšanā (sk.[3.3] un [3.4]).

Iesniegumā minēts, ka  NILLTPFNL 18.2 panta pirmā daļa  neparedz konkrētus dokumentu veidus, kuri būtu iesniedzami Reģistrā, lai pamatotu informācijas par patiesajiem labuma guvējiem patiesumu (sk.[4.3]). Registrs paskaidro, ka Apstrīdētajā lēmumā nav norādīts, ka Filiāle nebūtu tiesīga iesniegt Reģistrā kādu konkrētus dokumentus, bet gan konstatēti trūkumu iesniegto dokumentu noformēšanā (sk.[3.3] un [3.4]). Filiāle ir tiesīga iesniegt Reģistrā jebkāda veida dokumentus, kas ticami pamato iesniegto informāciju par patiesajiem labuma guvējiem, taču šiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto nav pamata atcelt Apstrīdēto lēmumu, pamatojoties uz [4.3] punktā minētajiem argumentiem.

[9] Vienlaikus Reģistrs vērš Filiāles uzmanību uz sekojošo. Pieteikumam tostarp pievienots Apliecinājums, kurā Trimble Inc. apstiprina visu īpašnieku struktūru no Trimble Inc. līdz Filiāles īpašniecei Trimble Solutions Oy (sk.[1.1] – [1.5]). Tāpat Reģistrs no publiski pieejamas informācijas var pārliecināties par konkrētās personas tiesībām Trimble Inc. vārdā sniegt Apliecinājumu[2]. Apliecinājums pats par sevi pamato informāciju par ārvalsts subjekta patiesajiem labuma guvējiem, jo gala uzņēmums Trimble Inc. apstiprina visu īpašnieku struktūru līdz Trimble Solutions Oy. Taču Apliecinājumam nav pievienots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums (sk.[2.5]). Sekojoši, ja Apliecinājumam tiktu pievienots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  apliecināts tulkojums, tad Apliecinājums pats par sevi būtu uzskatāms par pietiekamu dokumentu, kas pamatotu iesniegto informāciju par Filiāles īpašnieces Trimble Solutions Oy patiesajiem labuma guvējiem. Ņemot vērā, ka Apliecinājums ir privāts dokuments, tā tulkojuma pareizību var apliecināt Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā paredzētajā kārtībā. Proti,  apliecinot dokumenta tulkojuma pareizību, tulks tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta noformē apliecinājuma uzrakstu valsts valoda, kurā iekļauj ar lielajiem burtiem rakstītus vārdus “TULKOJUMS PAREIZS”, tulka vārdu, uzvārdu un personas kodu, tulka parakstu, apliecinājuma vietas nosaukumu, kā arī apliecinājuma datumu.

[10] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta pirmo daļu, Reģistra galvenais valsts notārs kā iestādes augstākā amatpersona, izskatot lietu vēlreiz pēc būtības, pārliecinās par to, vai:

1) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu komercreģistrā;

2) dokumentam, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu komercreģistrā, ir juridisks spēks;

3) tā dokumenta forma, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu komercreģistrā, atbilst normatīvajos aktos vai statūtos noteiktajam, ja normatīvais akts paredz iespēju noteikt statūtos konkrētu dokumenta formu;

4) dokumentā, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu komercreģistrā, ietverto ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

5) Reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas šā panta pirmās daļas prasības, bet šie trūkumi ir novēršami, Reģistra valsts notārs saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta ceturto daļu pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu un lēmumā norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Izskatāmajā gadījumā, ņemot vērā šī lēmuma [5] – [8] punktā konstatēto, Reģistra valsts notārs pamatoti pieņēma Apstrīdēto lēmumu, atliekot Pieteikumā norādītās informācijas par Filiāles īpašnieces Trimble Solutions Oy patiesajiem labuma guvējiem  reģistrāciju. Attiecīgi ne Reģistra valsts notāram Apstrīdētā lēmuma pieņemšanas brīdī, ne Reģistra galvenajam valsts notāram šobrīd nav tiesiska pamata reģistrēt attiecīgo informāciju. Lai tā  tiktu reģistrēta, Filiālei jānovērš Apstrīdētajā lēmumā konstatētie trūkumi, t.i., precizējama informācija par Trimble Solutions Oy patiesajiem labuma guvējiem (sk.[3.1], [5] – [6]), kā arī jānovērš konstatētās nepilnības Pieteikumā pievienotajos dokumentos (sk.[3.3] – [3.4], [7] – [9]). Vienlaikus nosakāms jauns termiņš konstatēto trūkumu novēršanai.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 18.2 panta pirmo, otro un sesto daļu, likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta pirmās daļas 3. un 5.punktu, ceturto daļu, 19.pantu, Administratīvā procesa likuma, 81.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu,    

nolēmu:

1. Atstāt negrozītu Reģistra valsts notāra 2020.gada 30.decembra lēmumu Nr.21 6/130503;

2. Noteikt termiņu trūkumu novēršanai līdz 2021.gada 2.aprīlim;

3. Pieņemto lēmumu paziņot Filiāles pilnvarotajam pārstāvim J.O.

Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajonā tiesā. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Galvenā valsts notāre                                                                                               G.Paidere


[1] https://www.largestcompanies.com/company/Trimble-Solutions-Oy-48271

[2]http://egov.sos.state.or.us/br/pkg_web_name_srch_inq.do_name_srch?p_name=&p_regist_nbr=126756097&p_srch=PHASE1&p_entity_status=ACTINA