• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

2022. gada Galvenā valsts notāra lēmums Nr. 1-5n/103

Par valsts notāra lēmuma negrozīšanu

Izskatot likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AM Flow boats”, vienotais reģistrācijas Nr.40103984767 (turpmāk – Sabiedrība), bijušā dalībnieka un valdes locekļa A. M. (turpmāk – Iesniedzējs), 2022.gada 22.aprīļa iesniegumu (turpmāk – Iesniegums),

konstatēju:

[1] 2022.gada 14.janvārī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) 2022.gada 14.janvāra paziņojums Nr.P020-9/8.59.2/4286 (turpmāk – Paziņojums), kurā norādīts, ka 2021.gada 18.maijā VID ir pieņēmis lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/73748 (turpmāk – VID lēmums) izbeigt Sabiedrības darbību. Tāpat Paziņojumā norādīts, ka VID lēmums ir stājies spēkā 2021.gada 21.jūnijā un nav apstrīdēts vai pārsūdzēts.

[2] 2022.gada 17.janvārī komercreģistrā tika ierakstītas ziņas par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā, pamatojoties uz VID lēmumu.

2022.gada 20.janvārī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.14 tika izsludināts paziņojums par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā, vienlaikus uzaicinot Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas iesniegt Reģistrā pieteikumu par likvidatora iecelšanu.

[3] 2022.gada 5.aprīlī Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.6-12/32026 (turpmāk – Apstrīdētais lēmums), ar kuru nolemts izslēgt Sabiedrību no komercreģistra. Apstrīdētais lēmums pamatots ar argumentu, ka līdz pat 2022.gada 5.aprīlim komercreģistrā nav veikts ieraksts par likvidatora iecelšanu, pamatojoties uz Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas pieteikumu par likvidatora iecelšanu, un maksātnespējas reģistrā nav veikts ieraksts par Sabiedrības maksātnespējas procesa pasludināšanu.

[4] 2022.gada 22.aprīlī Reģistrā saņemts Iesniegums, kurā lūgts atcelt Apstrīdēto lēmumu. Iesniegumā norādīts, ka saistībā ar neprofesionālu grāmatvedes darbu tika nozaudēta Sabiedrības dokumentācija, kā rezultātā netika iesniegtas atskaites VID, kas noveda pie Sabiedrības darbības izbeigšanas. Iesniegumā arī norādīts, ka Iesniedzējam nepieciešams sakārtot Sabiedrības dokumentāciju, jo šobrīd nav iespējams pārreģistrēt Sabiedrībai piederošo automašīnu un nav iespējas iegādāties citu. Papildus Iesniegumā lūgts rast iespēju sakārtot radušos situāciju un ieteikt turpmākos veicamos soļus.

Izskatot Reģistra rīcībā esošos dokumentus, tostarp VID lēmumu, Apstrīdēto lēmumu un Iesniegumu,

secināju:

[5] Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.panta pirmo daļu Reģistra amatpersona izdara ierakstus Reģistra vestajos reģistros, pamatojoties uz ieinteresētās personas pieteikumu, tiesas nolēmumu, valsts pārvaldes iestādes lēmumu vai paziņojumu, kas saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā no ārvalsts reģistra. Savukārt saskaņā ar Komerclikuma 314.panta otrās daļas 3.punktu, sabiedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz nodokļu administrācijas lēmumu, ja sabiedrības darbība ir apturēta, pamatojoties uz nodokļu administrācijas lēmumu, un sabiedrība triju mēnešu laikā pēc tās darbības apturēšanas nav novērsusi norādīto trūkumu. Atbilstoši minētā panta trešajai daļai komercreģistra iestādes vai nodokļu administrācijas lēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu stājas spēkā viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas sabiedrībai, ja lēmums nav likumā noteiktajā kārtībā apstrīdēts vai pārsūdzēts.

[6] Komerclikuma 317.panta pirmajā daļā noteikts, ka sabiedrības darbības izbeigšanas gadījumā notiek tās likvidācija, ja likumā nav noteikts citādi. Saskaņā ar Komerclikuma 318.panta trešo daļu pēc tam, kad komercreģistrā izdarīts ieraksts par sabiedrības darbības izbeigšanu un izsludināts paziņojums par sabiedrības darbības izbeigšanu, ikviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas var iesniegt Reģistrā pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Savukārt, ja neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona neiesniedz tiesai vai Reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process, tad atbilstoši Komerclikuma 317.panta otrajai daļai sabiedrības likvidācija nenotiek un Reģistrs pieņem lēmumu par sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra. Latvijas Republikas Senāts, analizējot Komerclikuma 318.panta trešajā daļā noteikto viena mēneša termiņu pieteikuma par likvidatora iecelšanu iesniegšanai, ir atzinis, ka Komerclikuma 318.panta trešajā daļā ir noteikts termiņš materiālas tiesības – tiesības uz likvidācijas procesu – īstenošanai, nevis termiņš kādas procesuālas darbības veikšanai jau uzsāktā administratīvajā procesā. Tas ir termiņš, kura ilgumu nosaka likumdevējs, izdarot politisku izšķiršanos par jautājumu, kāds laiks dodams ieinteresētajām personām pieteikuma par likvidatora iecelšanu iesniegšanai un tādējādi likvidācijas procesa iniciēšanai. Tā kā Komerclikuma 318.panta trešajā daļā noteiktais termiņš ir materiāltiesisks, tad tā atjaunošana ir iespējama tikai tad, ja to paredz speciālās tiesību normas, vai tā iemesla dēļ, ka termiņa neatjaunošana varētu būtiski skart personas cilvēktiesības. Komerclikumā nav paredzēta iespēja šo termiņu pagarināt vai atjaunot. Līdz ar to, ja vien nav konstatējams kāds būtisks cilvēktiesību aizskārums, ieinteresēto personu (tostarp kreditoru) tiesības iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu un tādējādi prasīt sabiedrības likvidāciju beidzas līdz ar šo termiņu[1].

Savukārt attiecībā uz ieraksta par sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra anulēšanu Latvijas Republikas Senāts ir norādījis, ka, ja sabiedrības izslēgšana tiek apstrīdēta, Reģistrs var pārbaudīt tikai to, vai pirms sabiedrības izslēgšanas bija iestājies likumā paredzēto apstākļu kopums: sabiedrības darbība likumā noteiktā kārtībā ir izbeigta, ir publicēts paziņojums oficiālajā izdevumā, likumā noteiktajā laikā neviena persona nav iesniegusi pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Reģistrs var atcelt savu lēmumu par sabiedrības izslēgšanu tikai tad, ja secina, ka kāds no iepriekš minētajiem apstākļiem nav iestājies[2]. Sekojoši pamats ieraksta par Sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra anulēšanai ir tikai tādā gadījumā, ja nav konstatējams kāds no likumā noteiktajiem priekšnoteikumiem lēmuma par sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra pieņemšanai.

Izskatāmajā gadījumā Reģistrā tika saņemts VID lēmums par Sabiedrības darbības izbeigšanu (sk.[1]), un 2022.gada 17.janvārī komercreģistrā tika izdarīts ieraksts par Sabiedrības darbības izbeigšanu (sk.[2]). Atbilstoši Komerclikuma noteikumiem 2022.gada 20.janvārī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.14 tika izsludināts paziņojums par Sabiedrības darbības izbeigšanu (sk.[2]), vienlaikus uzaicinot Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas iesniegt Reģistrā pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Tā kā noteiktajā termiņā Reģistrā netika saņemts Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas pieteikums par likvidatora iecelšanu, komercreģistrā netika veikts ieraksts par likvidatora iecelšanu un maksātnespējas reģistrā netika veikts ieraksts par Sabiedrības maksātnespējas procesa pasludināšanu, tika pieņemts Apstrīdētais lēmums par Sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra (sk.[3]). Ņemot vērā minēto, norādāms, ka konstatējami visi likumā paredzētie priekšnosacījumi Apstrīdētā lēmuma pieņemšanai – Sabiedrības darbība likumā noteiktā kārtībā tika izbeigta, tika publicēts paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un likumā noteiktajā laikā neviena persona neiesniedza pieteikumu par likvidatora iecelšanu.

[7] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenais valsts notārs kā iestādes augstākā amatpersona izskata lietu vēlreiz pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 84.pantu administratīvais akts ir tiesisks, ja tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks – ja neatbilst tiesību normām. Ņemot vērā šī lēmuma  [6] punktā secināto, Reģistra valsts notārs pamatoti pieņēma Apstrīdēto lēmumu par Sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra, jo minētā lēmuma pieņemšanas brīdī bija iestājušies visi Komerclikuma 317.panta otrajā daļā noteiktie priekšnoteikumi, lai pieņemtu obligāto administratīvo aktu. Sekojoši Reģistra galvenajam valsts notāram nav tiesiska pamata atcelt Apstrīdēto lēmumu.

[8] Vienlaikus Reģistrs norāda turpmāk minēto. Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2.panta otro daļu oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicēto tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu. Līdz ar to, ņemot vērā, ka informācija par pieteikuma par likvidatora iecelšanu iesniegšanu Reģistrā tika izsludināta 2022.gada 20.janvārī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.14 (sk.[2]), Iesniedzējam bija iespēja realizēt savas tiesības likumā noteiktajā kārtībā un termiņos, proti, pieteikt reģistrācijai likvidatora iecelšanu un sadalīt atlikušo mantu, tostarp veikt Sabiedrībai piederošās automašīnas pārreģistrāciju. Papildus Reģistrs paskaidro, ka Apstrīdēto lēmumu būtu iespējams atcelt tikai tādā gadījumā, ja Iesniedzējs kā Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona pamatotu būtisku cilvēktiesību aizskārumu, ko rada Apstrīdētais lēmums, un pievienotu pamatotu lūgumu par procesuālā termiņa atjaunošanu tā apstrīdēšanai.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz Komerclikuma 314.panta otrās daļas 3.punktu un trešo daļu, 317.panta pirmo un otro daļu, 318.panta pirmo un trešo daļu, likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.panta pirmo daļu un 19.pantu, kā arī Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu,

nolēmu:

1. Atstāt negrozītu Reģistra valsts notāra 2022.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.6-12/32026;

2. Pieņemto lēmumu paziņot Iesniedzējam.

Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajonā tiesā.

Galvenā valsts notāra p.i.                                                                                       S.Karelis


[1] Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2021.gada 1.jūnija sprieduma lietā Nr.A420318017, SKA-341/2021 [11] un [12] punkts.

[2] Turpat, [20] punkts.