• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

2023. gada Galvenā valsts notāra lēmums Nr. 1-5n/106

Par valsts notāra lēmuma atcelšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meta-Kons Baltic", vienotais reģistrācijas Nr.40103811777 (turpmāk – Sabiedrība), 2023.gada 11.aprīļa iesniegumu (turpmāk – Iesniegums),

konstatēju:

[1] 2014.gada 23.jūlijā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts Sabiedrības dibinātāja 2014.gada 23.jūlija pieteikums Sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā, kurā cita starpā norādīts, ka Sabiedrības juridiskā adrese ir Katlakalna iela  11  k-3, Rīga, LV-1073.

[2] 2014.gada 28.jūlijā Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.6-12/115048 ierakstīt Sabiedrību komercreģistrā.

[3] 2022.gada 26.augustā Reģistrā saņemts 2022.gada 26.augusta Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.73 zvērinātas tiesu izpildītājas G.Š. paziņojums Nr.08794/073/2022-NOS izpildu lietā Nr.00078/073/2020 (turpmāk – Paziņojums), kurā norādīts, ka Sabiedrība nav sasniedzama tās komercreģistrā ierakstītajā juridiskajā adresē.  

[4] 2022.gada 30.augustā Reģistrs Sabiedrībai uz tās juridisko adresi nosūtīja vienkāršā pasta sūtījumā brīdinājumu Nr.22-4/9855 (turpmāk – Brīdinājums), kurā Sabiedrība tiek aicināta nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Brīdinājuma saņemšanas Reģistrā iesniegt paskaidrojumu par Sabiedrības nesasniedzamību juridiskajā adresē vai pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus Sabiedrības juridiskās adreses maiņai. Brīdinājumā cita starpā arī norādīts, ka gadījumā, ja divu mēnešu laikā Reģistrā netiks saņemts paskaidrojums vai pieteikums juridiskās adreses maiņai, Reģistrs var izbeigt Sabiedrības darbību, pamatojoties uz Komerclikuma 314.1 panta pirmās daļas 2.punktu.

[5] 2023.gada 19.janvārī Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.6-12/6094 (turpmāk – Apstrīdētais lēmums) izbeigt Sabiedrības darbību un reģistrēt komercreģistrā ziņas par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā, pamatojoties uz argumentu, ka līdz 2023.gada 19.janvārim Reģistrā nav saņemts Sabiedrības paskaidrojums par Sabiedrības nesasniedzamību juridiskajā adresē vai pieteikums un tam pievienojamie dokumenti Sabiedrības juridiskās adreses maiņas reģistrēšanai. Apstrīdētajā lēmumā cita starpā norādīts, ka saskaņā ar Komerclikuma 314.1 panta trešo daļu šis lēmums stājas spēkā viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas Sabiedrībai, ja lēmums nav likumā noteiktajā kārtībā apstrīdēts vai pārsūdzēts.

2023.gada 24.janvārī Apstrīdētais lēmums ierakstītā pasta sūtījumā tika nosūtīts uz Sabiedrības juridisko adresi. 2023.gada 28.februārī Apstrīdētais lēmums atpakaļsūtīts Reģistram. Sabiedrība likumā noteiktajā kārtībā neapstrīdēja Apstrīdēto lēmumu.

[6] 2023.gada 3.aprīlī komercreģistrā tika ierakstītas ziņas par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā, pamatojoties uz Apstrīdēto lēmumu (sk.[5]).

2023.gada 6.aprīlī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Nr.69 tika izsludināts paziņojums par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā, vienlaikus uzaicinot Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas iesniegt Reģistrā pieteikumu par likvidatora iecelšanu.

[7] 2023.gada 11.aprīlī Reģistrā saņemts Iesniegums, kurā lūgts atcelt Apstrīdēto lēmumu un atjaunot amatā Sabiedrības valdes locekli. Iesniegumā norādīts, ka Sabiedrība netika sasniegta juridiskajā adresē, līdz ar to Sabiedrība nesaņēma arī Brīdinājumu. Iesniegumā paskaidrots, ka nesasniedzamība juridiskajā adresē izskaidrojama ar faktu, ka korespondences saņemšanā valdīja nesakārtotība gan no juridiskās adreses īpašnieka puses, gan arī no valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” puses, mainoties pastniekiem. Tāpat Iesniegumā norādīts, ka ir nolemts atjaunot Sabiedrības darbību un mainīt Sabiedrības juridisko adresi uz tādu, kur korespondences saņemšana nebūs apgrūtināta.

[8] 2023.gada 19.aprīlī Reģistra galvenais valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.1-5n/90, ar kuru lēmuma pieņemšanas termiņš pagarināts līdz 2023.gada 23.maijam, vienlaikus lūdzot Sabiedrībai līdz 2023.gada 9.maijam iesniegt Reģistrā pieteikumu juridiskās adreses maiņas reģistrācijai.

[9] 2023.gada 20.aprīlī Reģistrā saņemts Sabiedrības 2023.gada 20.aprīļa pieteikums juridiskās adreses maiņas reģistrācijai.

[10] 2023.gada 27.aprīlī Reģistrā saņemts precizēts Sabiedrības 2023.gada 27.aprīļa pieteikums juridiskās adreses maiņas reģistrācijai (turpmāk – Pieteikums). Pieteikumā kā jaunā Sabiedrības juridiskā adrese norādīta Jaunciema 2.šķērslīnija 2-34, Rīga, LV-1023. 

Izskatot Reģistra rīcībā esošos dokumentus, tostarp Brīdinājumu, Apstrīdēto lēmumu, Iesniegumu un Pieteikumu,

secināju:

[11] Komerclikuma 139.panta pirmajā daļā noteikts, ka sabiedrības juridiskā adrese ir adrese, kura ierakstīta komercreģistrā. Juridiskās adreses maiņas gadījumā valde iesniedz pieteikumu komercreģistra iestādei attiecīga ieraksta izdarīšanai. Atbilstoši Komerclikuma 12.panta ceturtajai daļai, ja sabiedrībai tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz tās juridisko adresi, uzskatāms, ka sabiedrība šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmusi, ja nosūtītājs dokumentāri pierādījis, ka šāda nosūtīšana ir veikta. Savukārt saskaņā ar Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 2.punktu sabiedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz Reģistra lēmumu, ja sabiedrība atbilstoši šā likuma 12.panta ceturtajai daļai nav sasniedzama tās juridiskajā adresē un divu mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu. Atbilstoši minētajai tiesību normai, ja Reģistrā ir saņemta informācija, ka sabiedrība nav sasniedzama tās juridiskajā adresē, Reģistra valsts notārs nosūta sabiedrībai brīdinājumu, lai sabiedrība konstatēto trūkumu novērš, iesniedzot Reģistrā paskaidrojumu vai pieteikumu par juridiskās adreses maiņu. Ja brīdinājumā norādītais trūkums netiek novērsts noteiktajā termiņā, tad Reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu. Saskaņā ar Komerclikuma 314.panta trešo daļu šis lēmums stājas spēkā viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas sabiedrībai, ja lēmums nav likumā noteiktajā kārtībā apstrīdēts vai pārsūdzēts.

Izskatāmajā gadījumā Reģistrā tika saņemts Paziņojums, kurā norādīts, ka Sabiedrība neatrodas tās juridiskajā adresē (sk.[3]). Līdz ar to Reģistram, saņemot iepriekš minēto Paziņojumu, bija tiesisks pamats prezumēt, ka Sabiedrības valde neatrodas tās juridiskajā adresē un nosūtīt Sabiedrībai Brīdinājumu. Brīdinājumā norādīts, ka gadījumā, ja divu mēnešu laikā Reģistrā netiks saņemts paskaidrojums vai pieteikums juridiskās adreses maiņai, Reģistrs var izbeigt Sabiedrības darbību, pamatojoties uz Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 2.punktu (sk.[4]).

Nosūtot Brīdinājumu vienkāršā sūtījumā (sk.[4]), Reģistrs jau ir vērsis Sabiedrības uzmanību, ka Reģistrā ir saņemts Paziņojums, kurā norādīts, ka Sabiedrība neatrodas tās juridiskajā adresē un ir devis iespēju paust tās viedokli par administratīvajā procesā konstatētajiem apstākļiem, t.i., par Sabiedrības nesasniedzamību juridiskajā adresē. Ja Sabiedrība būtu iesniegusi paskaidrojumu, ka tā ir sasniedzama juridiskajā adresē, vai pieteikumu juridiskās adreses maiņai, tad Reģistrs uzsākto administratīvo procesu būtu izbeidzis un Apstrīdētais lēmums nebūtu pieņemts. Tomēr līdz pat Apstrīdētā lēmuma pieņemšanai un tā spēkā stāšanās brīdim Sabiedrība Reģistrā neiesniedza nevienu dokumentu, kas apliecinātu, ka tā ir ieinteresēta novērst Brīdinājumā konstatēto trūkumu (sk.[5]). Apstrīdētā lēmuma pieņemšanas brīdī bija iestājušies visi Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktie priekšnoteikumi, lai Reģistrs pieņemtu obligāto administratīvo aktu. Līdz ar to Apstrīdētais lēmums ir pieņemts pamatoti.

Tā kā Apstrīdētais lēmums Komerclikuma 314.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā netika apstrīdēts (sk.[5]), tad tas stājās spēkā, un 2023.gada 3.aprīlī komercreģistrā tika izdarīts ieraksts par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā (sk.[6]).

[12] Vienlaikus norādāms, ka Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 2.punktā iekļautās normas par sabiedrības darbības izbeigšanu, ja tā nav sasniedzama juridiskajā adresē, mērķis nav izbeigt darbību jebkurai sabiedrībai, kas kādu apstākļu sakritības dēļ nav nodrošinājusi korespondences saņemšanu tās juridiskajā adresē. Minētās normas primārais pamatojums ir aizsargāt nekustamā īpašuma īpašnieka tiesības uz netraucētu tā īpašuma valdīšanu, kā arī informēt komersantus, ka juridiskā adrese nav maznozīmīga komercreģistrā ierakstīta ziņa, kurai nav praktiska pielietojuma. Gluži pretēji – juridiskā adrese ir publiski pieejama informācija par vietu, uz kuru jebkura trešā persona var nosūtīt sabiedrībai adresētu korespondenci un paļauties, ka sabiedrība šo sūtījumu saņems. Lai arī līdz pat Apstrīdētā lēmuma pieņemšanas un tā spēkā stāšanās brīdim Sabiedrība Reģistrā neiesniedza paskaidrojumu par Sabiedrības nesasniedzamību juridiskajā adresē vai pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus Sabiedrības juridiskās adreses maiņas reģistrēšanai (sk.[5]), kas Reģistram radīja tiesisku pamatu prezumēt, ka Sabiedrība nav sasniedzama tās juridiskajā adresē, tomēr Sabiedrība, iesniedzot Reģistrā Iesniegumu un Pieteikumu (sk.[7] un [10]), ir izrādījusi aktīvu iniciatīvu novērst konstatēto trūkumu par tās neatrašanos juridiskajā adresē. Tādējādi no komercdarbības viedokļa Sabiedrība nebūtu uzskatāma par neaktīvu jeb “pastkastītes” sabiedrību.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piekto daļu valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Līdz ar to iestādei ir jābūt ieinteresētai, pretimnākošai attieksmei pret privātpersonu, proti, tādai attieksmei, kas veicinātu privātpersonas tiesību un interešu ievērošanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ka Sabiedrība ir iesniegusi Pieteikumu (sk.[10]), secināms, ka, Reģistram atstājot spēkā Apstrīdēto lēmumu, Sabiedrība, kura ir veikusi aktīvas darbības, lai tā turpmāk būtu sasniedzama savā juridiskajā adresē, tiktu pakļauta piespiedu likvidācijas procesam. Šāda rīcība no Reģistra puses nebūtu samērīga un atbilstoša labas pārvaldības principam, jo labums, ko iegūtu sabiedrība, likvidējot Sabiedrību, nebūtu lielāks par Sabiedrības dalībnieka tiesību un likumisko interešu aizskārumu. Tādējādi, Reģistra ieskatā, ir pamats Apstrīdētā lēmuma atcelšanai un ieraksta komercreģistrā par Sabiedrības darbības izbeigšanu anulēšanai.

[13] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenais valsts notārs kā iestādes augstākā amatpersona izskata lietu vēlreiz pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 84.pantu administratīvais akts ir tiesisks, ja tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks – ja neatbilst tiesību normām. Ņemot vērā šī lēmuma [11]punktā secināto, Reģistra valsts notārs pamatoti pieņēma Apstrīdēto lēmumu par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā. Tomēr, ņemot vērā, ka Reģistrā ir saņemts Pieteikums (sk.[10]), Reģistra galvenajam valsts notāram, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 2.punktu, ir pamats atcelt Apstrīdēto lēmumu un anulēt ierakstu komercreģistrā par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā.

[14] 2023.gada 27.aprīlī Reģistrā saņemts Pieteikums (sk.[10]). Pieteikums atbilst likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta pirmās daļas prasībām un, pamatojoties uz iepriekš minētās normas trešo daļu, ir pamats ierakstīt komercreģistrā attiecīgās izmaiņas. Kā jau iepriekš norādīts, Reģistra ieskatā, ir pamats Apstrīdētā lēmuma atcelšanai un ieraksta komercreģistrā par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā anulēšanai un Pieteikumā norādītās juridiskās adreses maiņas reģistrēšanai.

[15] Papildus Reģistrs paskaidro turpmāk minēto. Atbilstoši Komerclikuma 8.panta trešās daļas 7.punktam par kapitālsabiedrību komercreģistrā ierakstāmas tādas ziņas kā juridiskā adrese. Juridiskajā literatūrā ir atzīts[1], ka Komerclikuma 139.pants nosaka kapitālsabiedrības juridiskās adreses kritēriju, piesaistot deklarējamo sabiedrības juridisko adresi pie sabiedrības sēdekļa jeb vietas, no kuras sabiedrība faktiski tiek vadīta. Normas mērķis ir trešo personu aizsardzības interesēs 1) padarīt sabiedrības vadību, respektīvi – valdi sasniedzamu un 2) panākt, lai publiskā reģistrā ierakstītās ziņas atbilstu faktiskajai situācijai. Ievērojot visu iepriekš minēto, secināms, ka normatīvo aktu noteikumi tieši paredz juridisko adresi kā saziņas kanālu, kurā komersantam vienmēr jābūt sasniedzamam un kura maiņa obligāti piesakāma ierakstīšanai komercreģistrā. Tādējādi komunikācijai ar trešajām personām Sabiedrībai vienmēr jābūt sasniedzamai tās komercreģistrā ierakstītajā juridiskajā adresē.

Vienlaikus Reģistrs paskaidro turpmāk minēto. Oficiālās elektroniskās adreses likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka oficiālās elektroniskās adreses izmantošana ir obligāta reģistros reģistrētam tiesību subjektam. Tādējādi Sabiedrībai ir pienākums aktivizēt e-adresi. Pēc e-adreses aktivizēšanas Sabiedrība visas tās ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm, kuras agrāk saņēma pa pastu, saņems e-adresē. Tomēr Sabiedrībai joprojām būs pienākums nodrošināt korespondences saņemšanu no privātpersonām tās juridiskajā adresē.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta pirmo un trešo daļu, 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un otrās daļas 2.punktu,

nolēmu:

1. Atcelt Reģistra valsts notāra 2023.gada 19.janvāra lēmumu Nr.6-12/6094;

2. Izdarīt ierakstu komercreģistrā:

“1. Izmaiņas amatpersonu sastāvā:

Iecelta:

Valde:

S.G., personas kods: /personas kods/, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi;

2. Juridiskā adrese mainīta no Katlakalna iela 11 k-3, Rīga, LV- 1073 uz Jaunciema 2.šķērslīnija 2-34, Rīga, LV-1023.”;

3. Izdarīt atzīmi par izslēgšanu no Sabiedrības reģistrācijas lietas uz Reģistra valsts notāra 2023.gada 19.janvāra lēmuma Nr.6-12/6094;

4. Pievienot šo lēmumu Sabiedrības reģistrācijas lietai;

5. Uzdot nekavējoties izpildīt šī lēmuma 2., 3. un 4.punktu Reģistra Funkciju izpildes departamenta Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļai;

6. Pieņemto lēmumu paziņot Sabiedrībai.

Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajonā tiesā. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Galvenā valsts notāre                                                                                              G.Paidere


[1] Strupišs A. Komerclikuma komentāri. B daļa. Komersanti: (134.-184.panti). Rīga: A.Strupiša juridiskais birojs, 2003, 33.lpp.