• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

2023. gada Galvenā valsts notāra lēmums Nr. 1-5n/107

Par valsts notāra lēmumu atcelšanu

Izskatot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) 2023.gada 13.aprīļa paziņojumu Nr.P020-9/8.59.2/37503 (turpmāk – Paziņojums), kā arī pārskatot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Reģistrs) valsts notāra 2021.gada 10.novembra lēmumu,                                          

konstatēju:

[1] 2021.gada 8.novembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts VID 2021.gada 8.novembra paziņojums Nr.P020-9/8.59.2/163749 (turpmāk – Sākotnējais paziņojums), kurā norādīts, ka 2021.gada 16.augustā ir pieņemts lēmums Nr.30.1‑8.59.2/8.59.2/129247 (turpmāk – Pirmais VID lēmums), ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Baltic Renewal”, vienotais reģistrācijas Nr.40103800133 (turpmāk – Sabiedrība), darbību saskaņā ar Komerclikuma 314.panta otrās daļas 3.punktu. Pirmais VID lēmums stājas spēkā 2021.gada 20.septembrī. Ņemot vērā minēto Sākotnējā paziņojumā lūgts veikt ierakstu komercreģistrā par Sabiedrības darbības izbeigšanu.

[2] 2021.gada 10.novembrī komercreģistrā veikts ieraksts par Sabiedrības darbības izbeigšanu, pamatojoties uz Pirmo VID lēmumu (turpmāk – Pirmais lēmums). Vienlaikus ar attiecīgo ierakstu komercreģistrā dzēsts ieraksts par O.R. kā Sabiedrības valdes locekli.

2021.gada 13.novembrī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.221 tika izsludināts paziņojums par Sabiedrības darbības izbeigšanu, vienlaikus uzaicinot Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas iesniegt Reģistrā pieteikumu par likvidatora iecelšanu.

[3] 2021.gada 14.decembrī Reģistra valsts notārs, pamatojoties uz Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas pieteikumu, pieņēma lēmumu Nr.6-12/124720. Ar minēto lēmumu par Sabiedrības likvidatoru iecelta M.S..

[4] 2022.gada 11.janvārī Reģistra valsts notārs, pamatojoties uz Reģistrā saņemtajiem dokumentiem, pieņēma lēmumu Nr.6-12/1441 (turpmāk – Otrais lēmums). Ar Otro lēmumu no Sabiedrības likvidatora amata atcelta M.S. un kā Sabiedrības likvidators reģistrēts R.B. (turpmāk – Likvidators).

[5] 2023.gada 13.aprīlī Reģistrā saņemts Paziņojums par Sabiedrības darbības izbeigšanas atcelšanu. Paziņojumā norādīts, ka 2022.gada 11.janvārī Sabiedrībai iecelts Likvidators (sk.[4]). 2023.gada 7.martā VID saņēma Sabiedrības iesniegumu, kurā lūgts atjaunot nokavēto procesuālo termiņu iesnieguma iesniegšanai par Sabiedrības  saimnieciskās darbības atjaunošanu un pieņemt lēmumu par Sabiedrības apturētās saimnieciskās darbības atjaunošanu.

Sabiedrība ir novērsusi VID lēmumā norādīto pārkāpumu un ir mainījušies lietas faktiskie apstākļi, kas bija par pamatu Pirmā VID lēmuma pieņemšanai. VID 2023.gada 11.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.30.1/8.59.5/36660 (turpmāk – Otrais VID lēmums) par Sabiedrības darbības izbeigšanas atcelšanu. Ņemot vērā minēto VID atsauc Sākotnējo paziņojumu par Sabiedrības darbības izbeigšanu.

Izskatot Reģistra rīcībā esošos dokumentus, tostarp Sākotnējo paziņojumu, Pirmo un Otro lēmumu, kā arī Paziņojumu,

secināju:

[6] Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.4 panta pirmajā un trešajā daļā noteikto Reģistra amatpersona izdara ierakstus Reģistra vestajos reģistros, pamatojoties uz ieinteresētās personas pieteikumu, tiesas nolēmumu, valsts pārvaldes iestādes lēmumu vai paziņojumu, kas saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā no ārvalsts reģistra. Ierakstus, pamatojoties uz valsts pārvaldes iestādes lēmumu, izdara tiesību subjekta darbības apturēšanas, atjaunošanas vai izbeigšanas gadījumā. Ierakstus, pamatojoties uz spēkā stājušos VID lēmumu par tiesību subjekta saimnieciskās darbības apturēšanu, saimnieciskās darbības atjaunošanu vai darbības izbeigšanu, un ierakstus, pamatojoties uz Maksātnespējas administrācijas direktora lēmumu par maksātnespējas procesa administratoru, Reģistrs izdara, nepieņemot atsevišķu lēmumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Reģistram pēc kompetentās iestādes lēmuma, ar kuru izbeigta kapitālsabiedrības darbība, saņemšanas jānodrošina lēmuma izpilde, cita starp izdarot atbilstošus ierakstus komercreģistrā. Ja kapitālsabiedrības darbība ir izbeigta, tad Reģistram ir pienākums izdarīt ierakstu komercreģistrā par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu, nevērtējot VID pieņemtā lēmuma saturu.

[7] Komerclikuma 314.panta otrajā daļā uzskaitīti gadījumi, kuros sabiedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz VID lēmumu. Savukārt minētā panta trešajā daļā ir noteikts, ka Reģistra vai VID lēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu stājas spēkā viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas sabiedrībai, ja lēmums nav likumā noteiktajā kārtībā apstrīdēts vai pārsūdzēts. Izskatāmajā gadījumā Reģistrā tika saņemts Sākotnējais paziņojums, kurā norādīts, ka ir pieņemts Pirmais VID lēmums par Sabiedrības darbības izbeigšanu un ka Pirmais VID lēmums ir stājies spēkā un nav apstrīdēts vai pārsūdzēts. Līdz ar to Reģistram bija tiesisks pamats ar Pirmo lēmumu izdarīt ierakstu komercreģistrā par Sabiedrības darbības izbeigšanu (sk.[1] un [2]).

Atbilstoši Komerclikuma 318.1 panta trešajai un piektajai daļai, kā arī pārejas noteikumu 64.punktam, ja sabiedrības darbība ir izbeigta, pamatojoties uz Reģistra vai VID lēmumu, Reģistrs pēc tam, kad komercreģistrā izdarīts ieraksts par sabiedrības darbības izbeigšanu, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē paziņojumu par sabiedrības darbības izbeigšanu. Paziņojumā uzaicina sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas iesniegt Reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Reģistrs izdara ierakstu par likvidatora iecelšanu, pamatojoties uz pirmo sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas iesniegto pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Pamatojoties uz Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas pieteikumu kā Sabiedrības likvidatore reģistrēta M.S. (sk.[3]). Savukārt ar Otro lēmumu no Sabiedrības likvidatora amata atcelta M.S. un kā Sabiedrības likvidators iecelts Likvidators (sk.[4]).

[8] Vienlaikus pēc Pirmā un Otrā lēmuma pieņemšanas Reģistrā saņemts Paziņojums, kurā norādīts, ka  2023.gada 7.martā VID saņēma Sabiedrības iesniegumu, kurā lūgts atjaunot nokavēto procesuālo termiņu iesnieguma iesniegšanai par Sabiedrības  saimnieciskās darbības atjaunošanu un pieņemt lēmumu par Sabiedrības apturētās saimnieciskās darbības atjaunošanu. Sabiedrība ir novērsusi Pirmajā VID lēmumā norādīto pārkāpumu un ir mainījušies lietas faktiskie apstākļi, kas bija par pamatu Pirmā VID lēmuma pieņemšanai. Ar Otro VID lēmumu atcelts Pirmais VID lēmums par Sabiedrības darbības izbeigšanas. Ņemot vērā minēto VID atsauc Sākotnējo paziņojumu par Sabiedrības darbības izbeigšanu (sk.[5]).

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 84.pantu un 85.panta pirmo daļu administratīvais akts ir tiesisks, ja tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks — ja neatbilst tiesību normām. Adresātam nelabvēlīgu tiesisku administratīvo aktu var atcelt jebkurā brīdī, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar tiesību normām šāda paša satura administratīvais akts tūlīt būtu jāizdod no jauna. Ņemot vērā šī lēmuma [6] un [7] punktā norādīto Pirmais lēmums uzskatāms par tiesisku administratīvo aktu, jo Reģistrā tika saņemts Sākotnējais paziņojums par spēkā stājušos Pirmo VID lēmumu par Sabiedrības darbības izbeigšanu. Kā jau tika norādīt, tad Reģistram, saņemot Sākotnējo paziņojumu, bija pienākums izdarīt ierakstu komercreģistrā par Sabiedrības  darbības izbeigšanu, nevērtējot Pirmā VID lēmuma saturu. Vienlaikus šobrīd ar Paziņojuma saņemšanas brīdi tiesiskā situācija ir mainījusies – VID ir pārvērtējis savus pieņemtos lēmums un ar Otro VID lēmumu atcelts Pirmais VID lēmums par Sabiedrības darbības izbeigšanu. Attiecīgi ir pamats atcelt arī Pirmo lēmumu un komercreģistrā atjaunot ierakstus par Sabiedrības darbību un valdi. Vienlaikus, atceļot Pirmo lēmumu, atceļams arī Otrais lēmums par Likvidatora iecelšanu, jo, atceļot Pirmo VID lēmumu vairs nepastāv pamats Sabiedrības likvidācijai – kompetentās iestādes lēmums par Sabiedrības darbības izbeigšanu.

[9] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenais valsts notārs kā iestādes augstākā amatpersona izskata lietu vēlreiz pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi.

Ņemot vērā šī lēmuma [6] – [8] punktā norādīto Reģistrs, pamatojoties uz Reģistrā saņemto Sākotnējo paziņojumu, Pirmo VID lēmumu, kā arī Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas pieteikumu, Reģistra valsts notārs pamatoti pieņēma Pirmo un Otro lēmumu. Vienlaikus normatīvajos aktos ir noteiktas Reģistra tiesības uz savas iniciatīvas pamata atcelt tiesisku, taču adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu. Ņemot vērā Reģistrā saņemto Paziņojumu, kā arī Otro VID lēmumu Reģistram ir pamats atcelt Pirmo un Otro lēmumu un veikt ierakstu komercreģistrā par Sabiedrības darbības atjaunošanu, kā arī atjaunot ziņas par Sabiedrības valdi, kas pastāvēja pirms Pirmā lēmuma pieņemšanas.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz   Komerclikuma 314.1 panta otro un trešo daļu, 318.1 panta trešo un piekto daļu, likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.panta pirmo un trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 84.pantu un 85.panta pirmo daļu,

nolēmu:

1. Atcelt Reģistra valsts notāra 2021.gada 10.novembra lēmumu, ar kuru komercreģistrā veikts ieraksts par Sabiedrības darbības izbeigšanu;

2. Atcelt Reģistra valsts notāra 2022.gada 11.janvāra lēmumu Nr.6-12/1441;

3. Izdarīt ierakstu komercreģistrā:

“1. Izmaiņas amatpersonu sastāvā:

Atbrīvota:

R.B., \personas kods\, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi;

Iecelta:

Valde:

O.R., \personas kods\, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi.”;

4. Izdarīt atzīmi par izslēgšanu no Sabiedrības reģistrācijas lietas uz Reģistra valsts notāra 2022.gada 11.janvāra lēmuma Nr.6-12/1441 un dokumentiem, uz kuru pamata lēmums pieņemts;

5. Pievienot šo lēmumu Sabiedrības reģistrācijas lietai;

6. Uzdot nekavējoties izpildīt šī lēmuma 3., 4. un 5.punktu Reģistra Funkciju izpildes departamenta Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļai;

7. Pieņemto lēmumu paziņot Sabiedrībai.

Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajonā tiesā. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Galvenā valsts notāre                                                                                              G.Paidere