• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

2023. gada Galvenā valsts notāra lēmums Nr. 1-5n/108

Par valsts notāra lēmuma atcelšanu un galvenā valsts notāra lēmuma atcelšanu daļā

Izskatot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) 2023.gada 13.aprīļa paziņojumu Nr.P020-9/8.59.2/37801 (turpmāk – Paziņojums), kā arī pārskatot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Reģistrs) valsts notāra 2020.gada 3.jūlija lēmumu,

konstatēju:

[1] 2019.gada 10.jūlijā Reģistrs, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTPFNL) pārejas noteikumu 41. un 42.punktu, komercreģistrā reģistrēja informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vēja Sēta”, vienotais reģistrācijas Nr.40003857954 (turpmāk – Sabiedrība), patieso labuma guvēju – V.K. (turpmāk – Likvidators), kurš kontroli Sabiedrībā īsteno kā dalībnieks.

[2] 2020.gada 1.jūlijā Reģistrā saņemts VID 2020.gada 1.jūlija paziņojums Nr.8.59.2‑13/NP/100480 (turpmāk – Sākotnējais paziņojums), kurā norādīts, ka 2020.gada 7.aprīlī VID ir pieņēmis lēmumu Nr.30.1-8.59.2/56886 (turpmāk – Pirmais VID lēmums) izbeigt Sabiedrības darbību. Tāpat Sākotnējā paziņojumā norādīts, ka Pirmais VID lēmums ir stājies spēkā 2020.gada 14.maijā un nav apstrīdēts vai pārsūdzēts.

[3] 2020.gada 3.jūlijā komercreģistrā tika ierakstītas ziņas par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā, pamatojoties uz Pirmo VID lēmumu (turpmāk – Pirmais lēmums).

2020.gada 8.jūlijā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.129 tika izsludināts paziņojums par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā, vienlaikus uzaicinot Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas iesniegt Reģistrā pieteikumu par likvidatora iecelšanu.

[4] 2021.gada 21.janvārī Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.6-12/7261 (turpmāk – Otrais lēmums), izslēgt Sabiedrību no komercreģistra. Otrais lēmums pamatots ar argumentu, ka līdz 2021.gada 21.janvārim neviena Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi Reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu un Sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.

Reģistra valsts notārs, izpildot Otro lēmumu un izslēdzot Sabiedrību no komercreģistra, vienlaikus no komercreģistra izslēdza reģistrēto informāciju par Likvidatoru kā Sabiedrības patieso labuma guvēju, kurš kontroli īsteno kā dalībnieks (sk.[1]).

2021.gada 26.janvārī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.17 tika izsludināts paziņojums par Sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra.

[5] 2021.gada 9.aprīlī Reģistra galvenais valsts notārs, pamatojoties uz Likvidatora iesniegtajiem dokumentiem, pieņēma lēmumu Nr. 1-5n/327 (turpmāk – Galvenā valsts notāra lēmums). Ar Galvenā valsts notāra lēmumu anulēts ieraksts par Sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra, reģistrētas ziņas par Sabiedrības likvidācijas procesu un Likvidators iecelts par Sabiedrības likvidatoru. Ar Galvenā valsts notāra lēmumu netika atjaunota informācija par Sabiedrības patieso labuma guvēju, kas tika izslēgta ar Otro lēmumu (sk.[1] un [4]).

[6] 2023.gada 14.aprīlī Reģistrā saņemts Paziņojums, kurā norādīts, ka Sabiedrība ir novērsusi Pirmajā VID lēmumā par Sabiedrības darbības izbeigšanu norādīto pārkāpumu, kā arī 2023.gada 13.martā VID saņemts Likvidatora iesniegums, kurā lūgts atjaunot Sabiedrības saimniecisko darbību un atcelt visus ar saimnieciskās darbības apturēšanu reģistrētos liegumus. Tādējādi ir mainījušies lietas faktiskie apstākļi, kas bija par pamatu Pirmā VID lēmuma  pieņemšanai un VID 2023.gada 13.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.30.1/8.59.2/37651 (turpmāk – Otrais VID lēmums) par Sabiedrības darbības izbeigšanas atcelšanu. Vienlaikus VID atsauc Sākotnējo paziņojumu par Sabiedrības darbības izbeigšanu.

Izskatot Reģistra rīcībā esošos dokumentus, tostarp Sākotnējo paziņojumu, Pirmo un Otro lēmumu, kā arī Paziņojumu,

secināju:

[7] Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.4 panta pirmajā un trešajā daļā noteikto Reģistra amatpersona izdara ierakstus Reģistra vestajos reģistros, pamatojoties uz ieinteresētās personas pieteikumu, tiesas nolēmumu, valsts pārvaldes iestādes lēmumu vai paziņojumu, kas saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā no ārvalsts reģistra. Ierakstus, pamatojoties uz valsts pārvaldes iestādes lēmumu, izdara tiesību subjekta darbības apturēšanas, atjaunošanas vai izbeigšanas gadījumā. Ierakstus, pamatojoties uz spēkā stājušos VID lēmumu par tiesību subjekta saimnieciskās darbības apturēšanu, saimnieciskās darbības atjaunošanu vai darbības izbeigšanu, un ierakstus, pamatojoties uz Maksātnespējas administrācijas direktora lēmumu par maksātnespējas procesa administratoru, Reģistrs izdara, nepieņemot atsevišķu lēmumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Reģistram pēc kompetentās iestādes lēmuma, ar kuru izbeigta kapitālsabiedrības darbība, saņemšanas jānodrošina lēmuma izpilde, cita starp izdarot atbilstošus ierakstus komercreģistrā. Ja kapitālsabiedrības darbība ir izbeigta, tad Reģistram ir pienākums izdarīt ierakstu komercreģistrā par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu, nevērtējot VID pieņemtā lēmuma saturu.

[8] Komerclikuma 314.panta otrajā daļā uzskaitīti gadījumi, kuros sabiedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz VID lēmumu. Savukārt minētā panta trešajā daļā ir noteikts, ka Reģistra vai VID lēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu stājas spēkā viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas sabiedrībai, ja lēmums nav likumā noteiktajā kārtībā apstrīdēts vai pārsūdzēts. Izskatāmajā gadījumā Reģistrā tika saņemts Sākotnējais paziņojums, kurā norādīts, ka ir pieņemts Pirmais VID lēmums par Sabiedrības darbības izbeigšanu un ka Pirmais VID lēmums ir stājies spēkā un nav apstrīdēts vai pārsūdzēts. Līdz ar to Reģistram bija tiesisks pamats ar Pirmo lēmumu izdarīt ierakstu komercreģistrā par Sabiedrības darbības izbeigšanu (sk.[2] un [3]).

Atbilstoši Komerclikuma 317.panta otrajai daļai, 318.1 panta trešajai daļai, kā arī pārejas noteikumu 64.punktam, ja sabiedrības darbība ir izbeigta, pamatojoties uz Reģistra vai VID lēmumu, Reģistrs pēc tam, kad komercreģistrā izdarīts ieraksts par sabiedrības darbības izbeigšanu, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē paziņojumu par sabiedrības darbības izbeigšanu. Paziņojumā uzaicina sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas iesniegt Reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Sabiedrības likvidācija nenotiek un Reģistrs pieņem lēmumu par sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra, ja neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona neiesniedz Reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process. Ņemot vērā, ka noteiktajā termiņā neviena Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona neiesniedza Reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu un Sabiedrībai netika pasludināts maksātnespējas process, Reģistra valsts notārs pieņēma Otro lēmumu par Sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra. Savukārt ar Galvenā valsts notāra lēmumu anulēts ieraksts par Sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra, reģistrētas ziņas par Sabiedrības likvidācijas procesu un Likvidators iecelts par Sabiedrības likvidatoru (sk.[4] un [5]).

[9] Vienlaikus pēc minēto lēmumu pieņemšanas Reģistrā saņemts Paziņojums, kurā norādīts, ka Sabiedrība ir novērsusi Pirmajā VID lēmumā par Sabiedrības darbības izbeigšanu norādīto pārkāpumu, kā arī 2023.gada 13.martā VID saņemts Likvidatora iesniegums, kurā lūgts atjaunot Sabiedrības saimniecisko darbību un atcelt visus ar saimnieciskās darbības apturēšanu reģistrētos liegumus. Tādējādi ir mainījušies lietas faktiskie apstākļi, kas bija par pamatu Pirmā VID lēmuma  pieņemšanai un VID pieņēma Otro VID lēmumu par Sabiedrības darbības izbeigšanas atcelšanu. Vienlaikus VID atsauc Sākotnējo paziņojumu par Sabiedrības darbības izbeigšanu (sk.[6]).

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 84.pantu un 85.panta pirmo daļu administratīvais akts ir tiesisks, ja tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks — ja neatbilst tiesību normām. Adresātam nelabvēlīgu tiesisku administratīvo aktu var atcelt jebkurā brīdī, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar tiesību normām šāda paša satura administratīvais akts tūlīt būtu jāizdod no jauna. Ņemot vērā šī lēmuma [7] un [8] punktā norādīto Pirmais lēmums uzskatāms par tiesisku administratīvo aktu, jo Reģistrā tika saņemts Sākotnējais paziņojums par spēkā stājušos Pirmo VID lēmumu par Sabiedrības darbības izbeigšanu. Kā jau tika norādīt, tad Reģistram, saņemot Sākotnējo paziņojumu, bija pienākums izdarīt ierakstu komercreģistrā par Sabiedrības  darbības izbeigšanu, nevērtējot Pirmā VID lēmuma saturu. Vienlaikus šobrīd ar Paziņojuma saņemšanas brīdi tiesiskā situācija ir mainījusies – VID ir pārvērtējis savus pieņemtos lēmums un ar Otro VID lēmumu atcelts Pirmais VID lēmums par Sabiedrības darbības izbeigšanu. Attiecīgi ir pamats atcelt arī Pirmo lēmumu un komercreģistrā atjaunot ierakstus par Sabiedrības darbību un valdi. Vienlaikus, atceļot Pirmo lēmumu, atceļams arī Galvenā valsts notāra lēmums par Likvidatora iecelšanu, jo, atceļot Pirmo VID lēmumu vairs nepastāv pamats Sabiedrības likvidācijai – kompetentās iestādes lēmums par Sabiedrības darbības izbeigšanu.

[10] Saskaņā ar NILLTPFNL pārejas noteikumu 41. un 42.punktu, ja juridiskā persona līdz 2019.gada 1.jūlijam nav iesniegusi atsevišķu pieteikumu patiesā labuma guvēja reģistrācijai, kā arī ja informācija par tās patieso labuma guvēju ir iesniegta citu normatīvajos aktos noteiktu pienākumu ietvaros un veids, kādā tiek īstenota juridiskās personas kontrole, izriet attiecīgi tikai no sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieka, personālsabiedrības biedra, individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieka vai nodibinājuma valdes locekļa statusa, uzskatāms, ka juridiskā persona ir paziņojusi tās patieso labuma guvēju, un Reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, līdz 2019.gada 1.jūlijam minētās personas reģistrē kā patiesos labuma guvējus attiecīgajos reģistros. Ja personai ir personas kods, kā patiesā labuma guvēja valstspiederība un pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiek reģistrēta Latvija.

Pamatojoties uz minētajām normām Reģistrs komercreģistrā reģistrēja informāciju par Sabiedrības patieso labuma guvēju – Likvidators, kurš kontroli Sabiedrībā īsteno kā dalībnieks (sk.[1]). Savukārt ar Otro lēmumu no komercreģistra izslēdza reģistrēto informāciju par Likvidatoru kā Sabiedrības patieso labuma guvēju, kurš kontroli īsteno kā dalībnieks (sk.[4]) un minētā informācija netika atjaunota ar Galvenā valsts notāra lēmumu (sk.[5]). Līdz ar to ar šo lēmumu komercreģistrā atjaunojama informācija par Sabiedrības patieso labuma guvēju.

[11] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenais valsts notārs kā iestādes augstākā amatpersona izskata lietu vēlreiz pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi.

Ņemot vērā šī lēmuma [7] un [8] punktā norādīto Reģistrs, pamatojoties uz Reģistrā saņemto Sākotnējo paziņojumu, Pirmo VID lēmumu, Reģistra valsts notārs pamatoti pieņēma Pirmo lēmumu. Vienlaikus normatīvajos aktos ir noteiktas Reģistra tiesības uz savas iniciatīvas pamata atcelt tiesisku, taču adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu. Ņemot vērā Reģistrā saņemto Paziņojumu, kā arī Otro VID lēmumu Reģistram ir pamats atcelt Pirmo lēmumu un veikt ierakstu komercreģistrā par Sabiedrības darbības atjaunošanu, kā arī atjaunot ziņas par Sabiedrības valdi, kas pastāvēja pirms Pirmā lēmuma pieņemšanas.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz   Komerclikuma 314.1 panta otro un trešo daļu, 318.1 panta trešo un piekto daļu, likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.panta pirmo un trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 84.pantu un 85.panta pirmo daļu,

nolēmu:

1. Atcelt Reģistra valsts notāra 2020.gada 3.jūlijā lēmumu, ar kuru komercreģistrā veikts ieraksts par Sabiedrības darbības izbeigšanu;

2. Atcelt Reģistra galvenā valsts notāra 2021.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.1-5n/327 daļā, kurā reģistrētas ziņas par Likvidatoru kā Sabiedrības likvidatoru;

3. Izdarīt ierakstu komercreģistrā:

“1. Izmaiņas amatpersonu sastāvā:

Atbrīvots:

V.K., \personas kods\, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi;

Iecelta:

Valde:

K.K., \personas kods\, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi.”;

4. Reģistrēt informāciju par patiesajiem labuma guvējiem:

V.K., \personas kods\, \valstspiederība\, \pastāvīgās dzīvesvietas valsts\, veids, kādā tiek īstenota kontrole: kā dalībnieks;

5. Pievienot šo lēmumu Sabiedrības reģistrācijas lietai;

6. Uzdot nekavējoties izpildīt šī lēmuma 3., 4. un 5.punktu Reģistra Funkciju izpildes departamenta Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļai;

7. Pieņemto lēmumu paziņot Likvidatoram un Sabiedrībai.

Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajonā tiesā. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Galvenā valsts notāre                                                                                              G.Paidere