• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

2023. gada Galvenā valsts notāra lēmums Nr. 1-5n/110

Par valsts notāra lēmuma atcelšanu

Izskatot no komercreģistra izslēgtās WCA Walldorf Consulting AG Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas Nr.40203030391 (turpmāk – Filiāle), pārstāvja A.C. (turpmāk – Iesniedzējs) 2023.gada 6.aprīļa iesniegumu (turpmāk – Iesniegums),

konstatēju:

[1] 2023.gada 30.martā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) no dalībvalstu reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas saņemts paziņojums par WCA Walldorf Consulting AG, reģistrācijas Nr.HRB 722816 (turpmāk – Dalībvalsts kapitālsabiedrība), izslēgšanu no dalībvalsts publiskā reģistra (turpmāk – Paziņojums).

[2] 2023.gada 31.martā Reģistrs, pamatojoties uz Paziņojumu, no komercreģistra izslēdza Filiāli (turpmāk – Apstrīdētais lēmums).

[3] 2023.gada 6.aprīlī Reģistrā saņemts Iesniegums, kurā lūgts atjaunot Filiāles darbību sakarā ar to, ka Dalībvalsts kapitālsabiedrībai mainīta īpašumtiesību forma un mainīts reģistrācijas numurs.

[4] 2023.gada 2.maijā Reģistrā saņemts 2023.gada 28.aprīļa pieteikums (turpmāk – Pieteikums) un tam pievienotie dokumenti izmaiņu informācijā par Dalībvalsts kapitālsabiedrību un informācijā par patiesajiem labuma guvējiem reģistrācijai.

[5] 2023.gada 8.maijā Reģistra galvenais valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.1-5n/104 pagarināt Iesnieguma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas termiņu uz laiku līdz 2023.gada 26.maijam.

Izskatot Reģistra rīcībā esošos dokumentus, tostarp Paziņojumu, Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī Iesniegumu,

secināju:

[6] Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru’ 4.4 panta pirmo daļu Reģistra amatpersona izdara ierakstus Reģistra vestajos reģistros, pamatojoties uz paziņojumu, kas saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā no ārvalsts reģistra. Savukārt Komerclikuma 25.1 panta piektajā daļā noteikts, ka, ja no dalībvalsts reģistra iestādes, kas ved reģistru, kurā kapitālsabiedrība ierakstīta, reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā ir saņemtas ziņas par to, ka kapitālsabiedrība izslēgta no attiecīgā reģistra, Reģistrs nekavējoties izdara komercreģistrā ierakstu par kapitālsabiedrības filiāles izslēgšanu. Minētā tiesību norma Komerclikumā ietverta ar likumu “Grozījumi Komerclikumā”, kas stājās spēkā 2021.gada 1.augustā un tās mērķis ir nodrošināt nacionālā regulējuma atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 20.jūnija direktīvai (ES) 2019/1151, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās. Attiecīgi, ja Reģistrs no reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas saņem paziņojumu par dalībvalsts kapitālsabiedrības izslēgšanu no attiecīgā dalībvalsts publiskā reģistra, Reģistrs no komercreģistra izslēdz attiecīgās dalībvalsts kapitālsabiedrības reģistrētās filiāles, nevērtējot paziņojuma saturu un neprasot attiecīgās dalībvalsts publiskajam reģistram sniegt papildus informāciju par attiecīgo paziņojumu.

Izskatāmajā gadījumā Reģistrā tika saņemts Paziņojums no reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas, ka Dalībvalsts kapitālsabiedrība ir izslēgta no attiecīgā dalībvalsts publiskā reģistra (sk.[1]). Sekojoši Reģistrs, pamatojoties uz Paziņojumu no komercreģistra izslēdza Filiāli (sk.[2]). Attiecīgi Reģistrs pamatoti no komercreģistra izslēdza Filiāli.

[7] Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piekto daļu valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Līdz ar to iestādei ir jābūt ieinteresētai, pretimnākošai attieksmei pret privātpersonu, proti, tādai attieksmei, kas veicinātu privātpersonas tiesību un interešu ievērošanu.

Pēc Apstrīdētā lēmuma pieņemšanas Reģistrā saņemts Iesniegums, kurā norādīts, ka Dalībvalsts kapitālsabiedrībai ir mainīta īpašumtiesību forma un reģistrācijas numurs. Vienlaikus Reģistrā arī saņemts Pieteikums, kurā pieteiktas izmaiņas informācijā par Dalībvalsts kapitālsabiedrību (sk.[3] un [4]). Sekojoši secināms, ka Dalībvalsts kapitālsabiedrība turpina pastāvēt ar mainītu īpašumtiesību formu un reģistrācijas numuru un līdz ar ir tiesiskas pamats atcelt Apstrīdēto lēmumu, atjaunot komercreģistrā ierakstu par Filiāli, kā arī reģistrēt izmaiņas informācijā par Dalībvalsts kapitālsabiedrību.

[8] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenais valsts notārs kā iestādes augstākā amatpersona izskata lietu vēlreiz pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 84.pantu administratīvais akts ir tiesisks, ja tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks – ja neatbilst tiesību normām. Ņemot vērā šī lēmuma [6] punktā secināto, Reģistra valsts notārs pamatoti pieņēma Apstrīdēto lēmumu par Filiāles izslēgšanu no komercreģistra, jo Reģistrā tika saņemts Paziņojums par Dalībvalsts kapitālsabiedrības izslēgšanu no dalībvalsts publiskā reģistra un pamatojoties uz Komerclikuma 25.1 panta piekto daļu Reģistram no komercreģistra bija jāizslēdz Filiāle. Tomēr, ņemot vērā Iesniegumā ietverto informāciju un Pieteikumā pieteiktās izmaiņas, Reģistra galvenajam valsts notāram, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 2.punktu, ir pamats atcelt Apstrīdēto lēmumu par Filiāles izslēgšanu no komercreģistra.

[9] 2023.gada 2.maijā Reģistrā saņemts Pieteikums un tam pievienotie dokumenti izmaiņu informācijā par Dalībvalsts kapitālsabiedrību un informācijā par patiesajiem labuma guvējiem reģistrācijai (sk.[4]). Dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām un pamatojoties uz likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta trešo daļu ir pamats reģistrēt Pieteikumā pieteiktās izmaiņas Filiālē.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz Komerclikuma 25.1 piekto daļu, likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.4 panta pirmo daļu, 14.panta pirmo un trešo daļu un 19.pantu, kā arī Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu,

nolēmu:

1. Atcelt Reģistra valsts notāra 2023.gada 31.marta lēmumu par Filiāles izslēgšanu no komercreģistra;

2. Anulēt ierakstu par Filiāles izslēgšanu no komercreģistra;

3. Izdarīt ierakstu komercreģistrā:

“1.Izmaiņas informācijā par personām, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kuras saistītas ar filiāli:

Iecelta:

A.C., \personas kods\, persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, pilnvarojuma apjoms: pilnā apjomā pārstāvēt filiāli visos ar filiāles darbību saistītos jautājumos; pārstāvēt komersanta filiāli tiesā un valsts pārvaldes iestādēs;

2. Izmaiņas informācijā par ārvalsts komersantu: WCA Walldorf Consulting GmbH, reģistrācijas Nr. HRB 114246, juridiskā adrese: Altrottstrase 31, Walldorf 69190”;

4. Reģistrēt paziņojumu, ka juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams;
5. Pievienot šo lēmumu Filiāles reģistrācijas lietai;

6. Uzdot nekavējoties izpildīt šī lēmuma 2., 3., 4. un 5.punktu Reģistra Funkciju izpildes departamenta Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļai;

7. Pieņemto lēmumu paziņot Filiāles pilnvarotajam pārstāvim.

Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajonā tiesā. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Galvenā valsts notāre                                                                                              G.Paidere