• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

2023. gada Galvenā valsts notāra lēmums Nr. 1-5n/111

Par valsts notāra lēmumu atcelšanu

Izskatot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) 2023.gada 9.marta paziņojumu Nr.P020 9/8.59.2/24907 (turpmāk – Paziņojums), kā arī pārskatot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Reģistrs) valsts notāra 2022.gada 5.augusta lēmumu,                                         

konstatēju:

[1] 2022.gada 3.augustā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts VID 2022.gada 3.augusta paziņojums Nr.P020 9/8.59.2/79117 (turpmāk – Sākotnējais paziņojums), kurā norādīts, ka 2022.gada 16.maijā VID, pamatojoties uz Komerclikuma 314.1 panta otrās daļas 3.punktu, ir pieņēmis lēmumu Nr.30.1 8.59.2/53189 (turpmāk – Pirmais VID lēmums), ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Deimingi”, vienotais reģistrācijas Nr.42103072912 (turpmāk – Sabiedrība), darbību. Tāpat Sākotnējā paziņojumā norādīts, ka Pirmais VID lēmums ir stājies spēkā 2022.gada 20.jūnijā un tas nav apstrīdēts vai pārsūdzēts.

[2] 2022.gada 5.augustā komercreģistrā tika ierakstītas ziņas par Sabiedrības darbības izbeigšanu, pamatojoties uz Pirmo VID lēmumu (turpmāk – Pirmais lēmums).

2022.gada 10.augustā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.153 tika izsludināts paziņojums par Sabiedrības darbības izbeigšanu, vienlaikus uzaicinot Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas iesniegt Reģistrā pieteikumu par likvidatora iecelšanu.

[3] 2022.gada 10.augustā Reģistrā saņemts A.P. (turpmāk – Likvidators) 2022.gada 10.augusta pieteikums likvidatora iecelšanai, kurā kā Sabiedrības likvidators norādīts Likvidators.

[4] 2022.gada 15.augustā Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.6-12/70440 (turpmāk – Otrais lēmums) reģistrēt Sabiedrības likvidācijas procesa uzsākšanu un likvidatora iecelšanu.

[5] 2023.gada 10.martā Reģistrā saņemts Paziņojums, kurā norādīts, ka Sabiedrība ir novērsusi Pirmajā VID lēmumā norādīto pārkāpumu, kā arī 2023.gada 16.janvāra Sabiedrības dalībnieku sapulcē nolemts par saimnieciskās darbības turpināšanu un jaunas sabiedrības valdes ievēlēšanu. Tādējādi ir mainījušies lietas faktiskie apstākļi, kas bija par pamatu Pirmā VID lēmuma pieņemšanai. VID 2023.gada 8.martā pieņēma lēmumu Nr.30.1/8.59.2/53189 (turpmāk – Otrais VID lēmums) par Sabiedrības darbības izbeigšanas atcelšanu. Ņemot vērā minēto VID atsauc Sākotnējo paziņojumu.

[6] 2023.gada 23.martā Reģistrā saņemts Sabiedrības 2023.gada 23.marta pieteikums (turpmāk – Pieteikums) un tam pievienotie dokumenti izmaiņu Sabiedrības valdē reģistrācijai.

[7] 2023.gada 30.martā Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.21-6/27143 atlikt Pieteikumā pieteikto izmaiņu Sabiedrības valdē reģistrācijai, pamatojoties uz minētajā lēmumā konstatētajiem trūkumiem iesniegtajos dokumentos. Minētajā lēmumā noteikts termiņš līdz 2023.gada 28.jūnijam konstatēto trūkumu novēršanai.

[8] 2023.gada 11.aprīlī Reģistra galvenais valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.1-5n/87 pagarināt Iesnieguma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas termiņu uz laiku līdz 2023.gada 14.jūlijam.

[9] 2023.gada 23.aprīlī Reģistrā saņemts labots Pieteikums un tam pievienotie dokumenti izmaiņu Sabiedrības valdē reģistrācijai.

Izskatot Reģistra rīcībā esošos dokumentus, tostarp Sākotnējo paziņojumu, Pirmo un Otro lēmumu, Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī Paziņojumu,

secināju:

[10] Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.4 panta pirmajā un trešajā daļā noteikto Reģistra amatpersona izdara ierakstus Reģistra vestajos reģistros, pamatojoties uz ieinteresētās personas pieteikumu, tiesas nolēmumu, valsts pārvaldes iestādes lēmumu vai paziņojumu, kas saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā no ārvalsts reģistra. Ierakstus, pamatojoties uz valsts pārvaldes iestādes lēmumu, izdara tiesību subjekta darbības apturēšanas, atjaunošanas vai izbeigšanas gadījumā. Ierakstus, pamatojoties uz spēkā stājušos VID lēmumu par tiesību subjekta saimnieciskās darbības apturēšanu, saimnieciskās darbības atjaunošanu vai darbības izbeigšanu, un ierakstus, pamatojoties uz Maksātnespējas administrācijas direktora lēmumu par maksātnespējas procesa administratoru, Reģistrs izdara, nepieņemot atsevišķu lēmumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Reģistram pēc kompetentās iestādes lēmuma, ar kuru izbeigta kapitālsabiedrības darbība, saņemšanas jānodrošina lēmuma izpilde, cita starp izdarot atbilstošus ierakstus komercreģistrā. Ja kapitālsabiedrības darbība ir izbeigta, tad Reģistram ir pienākums izdarīt ierakstu komercreģistrā par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu, nevērtējot VID pieņemtā lēmuma saturu.

[11] Komerclikuma 314.panta otrajā daļā uzskaitīti gadījumi, kuros sabiedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz VID lēmumu. Savukārt minētā panta trešajā daļā ir noteikts, ka Reģistra vai VID lēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu stājas spēkā viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas sabiedrībai, ja lēmums nav likumā noteiktajā kārtībā apstrīdēts vai pārsūdzēts. Izskatāmajā gadījumā Reģistrā tika saņemts Sākotnējais paziņojums, kurā norādīts, ka ir pieņemts Pirmais VID lēmums par Sabiedrības darbības izbeigšanu un ka Pirmais VID lēmums ir stājies spēkā un nav apstrīdēts vai pārsūdzēts. Līdz ar to Reģistram bija tiesisks pamats ar Pirmo lēmumu izdarīt ierakstu komercreģistrā par Sabiedrības darbības izbeigšanu (sk.[1] un [2]).

Atbilstoši Komerclikuma 318.1 panta trešajai un piektajai daļai, kā arī pārejas noteikumu 64.punktam, ja sabiedrības darbība ir izbeigta, pamatojoties uz Reģistra vai VID lēmumu, Reģistrs pēc tam, kad komercreģistrā izdarīts ieraksts par sabiedrības darbības izbeigšanu, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē paziņojumu par sabiedrības darbības izbeigšanu. Paziņojumā uzaicina sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas iesniegt Reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Reģistrs izdara ierakstu par likvidatora iecelšanu, pamatojoties uz pirmo sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas iesniegto pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Pamatojoties uz Likvidatora kā Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas pieteikumu Reģistra valsts notārs pieņēma Otro lēmumu, ar kuru komercreģistrā reģistrētas ziņas par Sabiedrības likvidācijas procesa uzsākšanu un likvidatora iecelšanu (sk.[3] un [4]).

[12] Vienlaikus pēc Pirmā un Otrā lēmuma pieņemšanas Reģistrā saņemts Paziņojums, kurā norādīts, ka  Sabiedrība ir novērsusi Pirmajā VID lēmumā norādīto pārkāpumu un tādējādi ir mainījušies lietas faktiskie apstākļi, kas bija par pamatu Pirmā VID lēmuma pieņemšanai. VID ir pieņēmis Otro VID lēmumu par Sabiedrības darbības izbeigšanas atcelšanu un ņemot vērā minēto VID atsauc Sākotnējo paziņojumu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 84.pantu un 85.panta pirmo daļu administratīvais akts ir tiesisks, ja tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks — ja neatbilst tiesību normām. Adresātam nelabvēlīgu tiesisku administratīvo aktu var atcelt jebkurā brīdī, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar tiesību normām šāda paša satura administratīvais akts tūlīt būtu jāizdod no jauna. Ņemot vērā šī lēmuma [10] un [11] punktā norādīto Pirmais lēmums uzskatāms par tiesisku administratīvo aktu, jo Reģistrā tika saņemts Sākotnējais paziņojums par spēkā stājušos Pirmo VID lēmumu par Sabiedrības darbības izbeigšanu. Kā jau tika norādīt, tad Reģistram, saņemot Sākotnējo paziņojumu, bija pienākums izdarīt ierakstu komercreģistrā par Sabiedrības  darbības izbeigšanu, nevērtējot Pirmā VID lēmuma saturu. Vienlaikus šobrīd ar Paziņojuma saņemšanas brīdi tiesiskā situācija ir mainījusies – VID ir pārvērtējis savus pieņemtos lēmums un ar Otro VID lēmumu atcelts Pirmais VID lēmums par Sabiedrības darbības izbeigšanu. Attiecīgi ir pamats atcelt arī Pirmo lēmumu un komercreģistrā atjaunot ierakstus par Sabiedrības darbību. Vienlaikus, atceļot Pirmo lēmumu, atceļams arī Otrais lēmums par Likvidatora iecelšanu, jo, atceļot Pirmo VID lēmumu vairs nepastāv pamats Sabiedrības likvidācijai – kompetentās iestādes lēmums par Sabiedrības darbības izbeigšanu.

[13] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenais valsts notārs kā iestādes augstākā amatpersona izskata lietu vēlreiz pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi.

Ņemot vērā šī lēmuma [10] – [12] punktā norādīto Reģistrs, pamatojoties uz Reģistrā saņemto Sākotnējo paziņojumu, Pirmo VID lēmumu, kā arī Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas pieteikumu, Reģistra valsts notārs pamatoti pieņēma Pirmo un Otro lēmumu. Vienlaikus normatīvajos aktos ir noteiktas Reģistra tiesības uz savas iniciatīvas pamata atcelt tiesisku, taču adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu. Ņemot vērā Reģistrā saņemto Paziņojumu, kā arī Otro VID lēmumu Reģistram ir pamats atcelt Pirmo un Otro lēmumu un veikt ierakstu komercreģistrā par Sabiedrības darbības atjaunošanu.

[14] 2023.gada 23.martā Reģistrā saņemts Pieteikums un tam pievienotie dokumenti izmaiņu Sabiedrības valdē reģistrācijai. 2023.gada 23.aprīlī Reģistrā saņemts labots Pieteikums un tam pievienotie dokumenti (sk.[6] un [9]). Iesniegtie dokumenti atbilsts normatīvo aktu prasībām un pamatojoties uz likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta trešo daļu ir pamats reģistrēt pieteiktās izmaiņas Sabiedrībā.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz   Komerclikuma 314.1 panta otro un trešo daļu, 318.1 panta trešo un piekto daļu, likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.panta pirmo un trešo daļu 14.panta trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 84.pantu un 85.panta pirmo daļu,

nolēmu:

1. Atcelt Reģistra valsts notāra 2022.gada 5.augusta lēmumu, ar kuru komercreģistrā veikts ieraksts par Sabiedrības darbības izbeigšanu;

2. Atcelt Reģistra valsts notāra 2022.gada 15.augusta lēmumu Nr.6-12/70440;

3. Pievienot Sabiedrības reģistrācijas lietai 2023.gada 19.aprīļa dalībnieku reģistra nodalījumu Nr.3;

4. Izdarīt ierakstu komercreģistrā:

“1. Izmaiņas amatpersonu sastāvā:

Atbrīvots:

A.P., \personas kods\, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi;

Iecelta:

Valde:

D.S., \dzimšanas datums\, \personu apliecinošā dokumenta dati\, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi.”;

5. Izdarīt atzīmi par izslēgšanu no Sabiedrības reģistrācijas lietas uz Reģistra valsts notāra 2022.gada 15.augusta lēmuma Nr.6-12/70440 un dokumentiem, uz kuru pamata lēmums pieņemts;

6. Pievienot šo lēmumu Sabiedrības reģistrācijas lietai;

7. Uzdot nekavējoties izpildīt šī lēmuma 3., 4., 5. un 6.punktu Reģistra Funkciju izpildes departamenta Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļai;

8. Pieņemto lēmumu paziņot Likvidatoram un Sabiedrībai.

Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajonā tiesā. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Galvenā valsts notāre                                                                                              G.Paidere