• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

2023. gada Galvenā valsts notāra lēmums Nr. 1-5n/206

Par valsts notāra lēmuma atcelšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MEŽVIDI", vienotais reģistrācijas Nr. 49203001958 (turpmāk – Sabiedrība), 2023. gada 29. augusta iesniegumu (turpmāk – Iesniegums),

konstatēju:

[1] 2015. gada 1.jūnijā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts Sabiedrības pieteikums un tam pievienotie dokumenti par izmaiņām citastarp valdes sastāvā, ka iecelta valdes locekle I. L..

[2] 2015. gada 4. jūnijā Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr. 6-12/77883/1 reģistrēt izmaiņas amatpersonu sastāvā.

[3] 2021. gada 2. martā Reģistra valsts notārs, pamatojoties uz likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.4 panta otro daļu un Iedzīvotāju reģistra informāciju, aktualizēja ziņas par Sabiedrības vienīgo valdes locekli, proti, I. L. atcelta no Sabiedrības valdes locekļa amata sakarā ar nāvi.

[4] 2021. gada 9. jūnijā Reģistrs Sabiedrībai uz tās juridisko adresi "Slavieši", Smārdes pag. Engures nov., LV-3129 nosūtīja vienkāršā pasta sūtījumā brīdinājumu Nr. 22-4/5706 (turpmāk – Brīdinājums), kurā Sabiedrība tika aicināta nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no Brīdinājuma saņemšanas Reģistrā iesniegt pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus par jaunas valdes ievēlēšanu. Brīdinājumā cita starpā arī norādīts, ka gadījumā, ja triju mēnešu laikā Reģistrā netiks saņemts pieteikums par jaunas Sabiedrības valdes ievēlēšanu, Reģistrs var izbeigt Sabiedrības darbību, pamatojoties uz Komerclikuma 314.1 panta pirmās daļas 1. punktu.

[5] 2021. gada 28. septembrī Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr. 6-12/97571 (turpmāk – Apstrīdētas lēmums) izbeigt Sabiedrības darbību un reģistrēt komercreģistrā ziņas par Sabiedrības darbības izbeigšanu, pamatojoties uz argumentu, ka līdz 2021. gada 28. septembrim Reģistrā nav saņemts Sabiedrības pieteikums un tam pievienojamie dokumenti par jaunas valdes ievēlēšanu. Apstrīdētajā lēmumā cita starpā norādīts, ka saskaņā ar Komerclikuma 314.panta trešo daļu šis lēmums stājas spēkā viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas Sabiedrībai, ja lēmums nav likumā noteiktajā kārtībā apstrīdēts vai pārsūdzēts.

[6] 2022. gada 1. novembrī komercreģistrā tika ierakstītas ziņas par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā, pamatojoties uz Apstrīdēto lēmumu (sk. [5]).

2022. gada 4. novembrī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Nr. 215 tika izsludināts paziņojums par Sabiedrības darbības izbeigšanu, vienlaikus uzaicinot Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas iesniegt Reģistrā pieteikumu par likvidatora iecelšanu.

[7] 2023. gada 21. septembrī Reģistrā saņemts Iesniegums, kurā lūgts atcelt Apstrīdēto lēmumu. Tāpat Iesniegumā norādīts, ka sakarā ar Sabiedrības valdes locekļa nāvi, tika kārtota mantojuma lieta un Iesniedzējs vēlas turpinās Sabiedrības darbību.

[8] 2023. gada 5. oktobrī Reģistrā saņemts Sabiedrības 2023. gada 22. septembra pieteikums (turpmāk – Pieteikums) par izmaiņām valdes sastāvā, informācijā par Sabiedrības patieso labuma guvēju un iesniegts dalībnieku reģistra nodalījums pievienošanai Sabiedrības reģistrācijas lietai.

[9]2023. gada 16. oktobrī Reģistrā saņemta 2023. gada 3. maija Mantojuma sadales līguma izraksts no reģistra grāmata Nr. 1238.

Izskatot Reģistra rīcībā esošos dokumentus, tostarp Brīdinājumu, Pirmo un otro lēmumu, Pieteikumu un tiem pievienotos dokumentus, kā arī Iesniegumu,

secināju:

[10] Saskaņā ar Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 1. punktu sabiedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz Reģistra lēmumu, ja sabiedrības valdei ilgāk par trim mēnešiem nav pārstāvības tiesību un sabiedrība triju mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu. Atbilstoši minētajai tiesību normai, ja Reģistrs konstatē, ka sabiedrības valdei ilgāk par trim mēnešiem nav pārstāvības tiesību, Reģistra valsts notārs nosūta sabiedrībai brīdinājumu, lai sabiedrība konstatēto trūkumu novērš, iesniedzot Reģistrā pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus par jaunas valdes ievēlēšanu. Ja brīdinājumā norādītais trūkums netiek novērsts noteiktajā termiņā, tad Reģistra valsts notārs atbilstoši Komerclikuma 314.1 panta pirmās daļas 1.punktam pieņem lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu.

Izskatāmajā gadījumā Reģistrs konstatēja, ka Sabiedrības valdei ilgāk par trim mēnešiem nav pārstāvības tiesību. Līdz ar to Reģistram bija tiesisks pamats nosūtīt Sabiedrībai Brīdinājumu. Brīdinājumā norādīts, ka gadījumā, ja trīs mēnešu laikā no Brīdinājuma saņemšanas Reģistrā netiks saņemts pieteikums un tam pievienojamie dokumenti par jaunas valdes ievēlēšanu, tad Reģistrs var izbeigt Sabiedrības darbību, pamatojoties uz Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 1. punktu (sk. [4]).

Nosūtot Brīdinājumu vienkāršā sūtījumā (sk. [4]), Reģistrs jau ir vērsis Sabiedrības uzmanību uz to, ka Sabiedrības valdei ilgāk par trim mēnešiem nav pārstāvības tiesību, kā arī ir devis iespēju novērst minēto trūkumu. Ja Sabiedrība būtu iesniegusi Reģistrā pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus par jaunas valdes ievēlēšanu, tad Apstrīdētais lēmums nebūtu pieņemts. Tomēr līdz pat Apstrīdētā lēmuma pieņemšanai Sabiedrība Reģistrā neiesniedza nevienu dokumentu, kas apliecinātu, ka tā ir ieinteresēta novērst Brīdinājumā konstatēto trūkumu (sk. [5]). Apstrīdētā lēmuma pieņemšanas brīdī bija iestājušies visi Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 1. punktā noteiktie priekšnoteikumi, lai Reģistrs pieņemtu obligāto administratīvo aktu. Līdz ar to Apstrīdētais lēmums ir pieņemts pamatoti.

Tā kā Apstrīdētais lēmums Komerclikuma 314.1 panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā netika apstrīdēts (sk. [5]), tad tas stājās spēkā, un 2022. gada 1. novembrī komercreģistrā tika izdarīts ieraksts par Sabiedrības darbības izbeigšanu (sk. [6]).

[11] Vienlaikus norādāms, ka Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 1. punktā iekļautās normas par sabiedrības darbības izbeigšanu, ja tās valdei ilgāk par trim mēnešiem nav pārstāvības tiesību, pašmērķis nav izbeigt darbību jebkurai sabiedrībai, kas kādu apstākļu sakritības dēļ pēc valdes pilnvaru termiņa beigām nav ievēlējusi jaunu valdi. Minētās normas primārais mērķis ir likvidēt un no komercreģistra izslēgt tās sabiedrības, kuras vairs neveic aktīvu saimniecisko darbību. Līdz pat Apstrīdētā lēmuma pieņemšanas brīdim Sabiedrība Reģistrā neiesniedza pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus par jaunas valdes ievēlēšanu, kas Reģistram radīja tiesisku pamatu prezumēt, ka Sabiedrība vairs neveic aktīvu saimniecisko darbību. Tomēr Sabiedrība, iesniedzot Reģistrā Pieteikumu un tam klāt pievienotos dokumentus par izmaiņām Sabiedrības izpildinstitūcijas sastāvā (sk. [8] un [9]), ir izrādījusi aktīvu iniciatīvu novērst konstatēto trūkumu par Sabiedrības valdes pārstāvības tiesību neesamību. Tādējādi no komercdarbības viedokļa Sabiedrība nebūtu uzskatāma par neaktīvu jeb “pastkastītes” sabiedrību.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta piekto daļu valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Līdz ar to iestādei ir jābūt ieinteresētai, pretimnākošai attieksmei pret privātpersonu, proti, tādai attieksmei, kas veicinātu privātpersonas tiesību un interešu ievērošanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ka Reģistrā ir iesniegts Pieteikums un tam klāt pievienotie dokumenti par izmaiņām Sabiedrības izpildinstitūcijas sastāvā (sk. [8] un [9]), secināms, ka, Reģistram atstājot spēkā Apstrīdēto lēmumu, Sabiedrība, kura ir veikusi aktīvas darbības, lai novērstu Brīdinājumā norādīto trūkumu par jaunas valdes ievēlēšanu, tiktu liegta iespēja veikt saimniecisko darbību. Šāda rīcība no Reģistra puses nebūtu samērīga un atbilstoša labas pārvaldības principam, jo labums, ko iegūtu sabiedrība, liedzot Sabiedrībai veikt saimniecisko darbību, nebūtu lielāks par Sabiedrības dalībnieku tiesību un likumisko interešu aizskārumu. Tādējādi, Reģistra ieskatā, ir pamats Apstrīdētā lēmuma atcelšanai.

[12] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81. panta pirmo daļu un likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19. pantu Reģistra galvenais valsts notārs kā iestādes augstākā amatpersona izskata lietu vēlreiz pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 84. pantu administratīvais akts ir tiesisks, ja tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks – ja neatbilst tiesību normām. Ņemot vērā šī lēmuma [10] un [11] punktā secināto, Reģistra valsts notārs pamatoti pieņēma Apstrīdēto lēmumu par Sabiedrības darbības izbeigšanu, jo Apstrīdētā lēmuma pieņemšanas brīdī bija iestājušies visi Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 1. punktā noteiktie priekšnoteikumi, lai pieņemtu obligāto administratīvo aktu par Sabiedrības darbības izbeigšanu. Tomēr, ņemot vērā, ka Reģistrā ir saņemts Pieteikums un tam klāt pievienoti dokumenti par izmaiņām Sabiedrības izpildinstitūcijas sastāvā (sk. [8] un [9]), Reģistra galvenajam valsts notāram, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81. panta otrās daļas 2. punktu, ir pamats atcelt Apstrīdēto lēmumu, kā arī anulēt ierakstus komercreģistrā par Sabiedrības darbības izbeigšanu.

[13] 2023. gada 5. oktobrī Reģistrā saņemts Pieteikums par izmaiņām valdes sastāvā, informācijā par Sabiedrības patieso labuma guvēju un iesniegts dalībnieku reģistra nodalījums, kā arī 2023. gada 16. oktobrī Reģistrā saņemts 2023. gada 3. maija Mantojuma sadales līguma izraksts. Minētie dokumenti atbilst likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14. panta pirmās daļas prasībām un, pamatojoties uz iepriekš minētās normas trešo daļu, ir pamats ierakstīt komercreģistrā Pieteikumā norādītās izmaiņas.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz Komerclikuma 314.1 panta pirmās daļas 1. punktu, likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14. panta pirmo un trešo daļu, 19. pantu, Administratīvā procesa likuma 81. panta pirmo daļu un otrās daļas 2. punktu,

nolēmu:

1. Atcelt Reģistra valsts notāra 2021. gada 28. septembra lēmumu Nr. 6-12/97571;

2. Izdarīt ierakstu komercreģistrā:

“1. Izmaiņas amatpersonu sastāvā:

Iecelta:

Valde:

M. L., personas kods: /personas kods/, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi.”;

3. Pievienot Sabiedrības 2023. gada 3. augusta dalībnieku reģistra nodalījumu Nr. 3 reģistrācijas lietai;

4. Reģistrēt informāciju par patiesajiem labuma guvējiem:

M. L., personas kods: /personas kods/, valstspiederība: Latvija, pastāvīgās dzīvesvietas valsts: Latvija, veids, kādā tiek īstenota kontrole: kā dalībnieks;

5. Reģistrēt patiesā labuma guvēja statusa izbeigšanos:

I. L., personas kods: /personas kods/

6. Izdarīt atzīmi par izslēgšanu no Sabiedrības reģistrācijas lietas uz Reģistra valsts notāra 2021. gada 28. septembra lēmuma Nr. 6-12/97571;

7. Pievienot šo lēmumu Sabiedrības reģistrācijas lietai;

8. Uzdot nekavējoties izpildīt šī lēmuma 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktu Reģistra Funkciju izpildes departamenta Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļai;

9. Pieņemto lēmumu paziņot Sabiedrībai.

Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajonā tiesā. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Galvenā valsts notāra p.i.                                                                                        S.Karelis